תערוכה ט
תערוכת ספרי רבותינו

ספרים וכתבי-יד עתיקים מגנזי הספריה
חפצים וכתבים של אדמו"רי חב"ד

הבעל שם טוב

  1. תצלום מכתב בכתב ידו הקדושה.

תצלום סידור כתב-יד שהתפלל בו, וחתומים עליו תלמידיו הקדושים.

ספרו "כתר שם טוב", דפוס ראשון, זולקווא תקנ"ד.

כתב יד "שבחי הבעש"ט" מהתקופה שלפני הדפסתו.

המגיד ממזריטש

ספרו "מגיד דבריו ליעקב", דפוס ראשון, קורעץ תקמ"א.

הסכמתו (היחידה) לספר "הלכה פסוקה", טורקא תקכ"ה.

כ"ק אדמו"ר הזקן

תואר פניו הקדושים, הדפסה ראשונה מציור, תרמ"ט.

סידור עם דא"ח, דפוס ראשון, קאפוסט תקע"ו.

ביאורי הזהר, דפוס ראשון, קאפוסט תקע"ו.

דרוש וארא שאמר אדמו"ר, רשמו אחיו הרה"ק מהרי"ל, והוגה בכתי"ק אדמו"ר.

העתקת דרושיו משנת תקנ"ג.

תניא, דפוס ראשון, סלאוויטא תקנ"ו-ז.

תורה אור, דפוס ראשון, קאפוט תקע"ו.

כ"ק אדמו"ר האמצעי

עטרת ראש, דפוס ראשון, קאפוסט תקפ"א.

נר מצוה ותורה אור, דפוס ראשון, קאפוסט תק"פ.

אמרי בינה, דפוס ראשון, קאפוסט תקפ"א.

שערי אורה, דפוס ראשון, קאפוסט תקפ"ב.

מכתב בחתימת יד קדשו.

כתב יד קדשו, "הנחה" מדרושים שאמר אביו אדמו"ר הזקן.

כ"ק אדמו"ר ה"צמח צדק"

תואר פניו הקדושים, הדפסות עתיקות.

מכתב בכתב יד קדשו.

סידור שהתפלל בו.

צמח צדק, דפוס ראשון, ווילנא תרל"א.

שרוול מהקאפאטא שלו.

כ"ק אדמו"ר מוהר"ש נ"ע

לקוטי תורה לג' פרשיות, דפוס ראשון, ווילנא תרמ"ד.

כיפה שלו.

מכירת חמץ שלו בחתימתו.

פרדס רמונים, שקנה בצעירותו, בחתימתו.

מגלת אסתר שכתב.

כ"ק אדמו"ר מוהרש"ב נ"ע

מכתבו הכללי שהדפיס בשנת תרע"ז.

מאמר כתב יד קדשו.

מכתב כתב יד קדשו, אודות קניית בית הדפוס ברוסטוב.

שטר התנאים שלו, ועליו כתב יד קודש אדמו"ר ה"צמח צדק".

תלמוד ירושלמי, עם הגהות בכתב יד קדשו על הגליון.

כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע

מאמר כתב יד קדשו.

קונטרס – מאמר שלו, מהראשונים שנדפסו.

מנורת החסידות" בכתב יד קדשו.

פספורט שלו.

ה"ספודיק" שלו.

הרבי

תעודת כבוד לרבי, בחתימת נשיא ארה"ב, חברי הסינט והקונגרס, לקראת יום הולדתו י"א ניסן תשמ"ג.

אות כבוד מקונגרס ארה"ב לרבי, מדליה של זהב, לקראת יום הולדתו י"א ניסן תשנ"ב.

הגדה של פסח, עם לקוטי טעמים ומנהגים, דפוס ראשון, קה"ת תש"ו.

היום יום, דפוס ראשון, קה"ת תש"ג.

תשורה שניתנה בחתונתו, על ידי כ"ק חותנו אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע.

ספר שקיבל בחתונתו, בחתימת יד קדשו.

דפוסי ערש – תנ"ך ומפרשיו

תנ"ך עם פירוש רבי דוד קמחי (רד"ק), שונצינו רמ"ו.

תנ"ך עם פירוש רבי אברהם אבן עזרא, נפולי רמ"ח.

פירוש רש"י על התורה, ריגייו די קלבריה רל"ה.

דפוסי ערש וכתבי-יד – תלמוד בבלי

כתב-יד מסכת סנהדרין - על קלף.

כתב-יד מסכת קידושין עם פירוש רש"י, ספרד לערך ר"ל.

דפוס הראשון של תלמוד בבלי בספרד, דף הראשון של מסכת חגיגה, לערך רמב.

דפוס הראשון של תלמוד בבלי באיטליה, דף האחרון של מסכת ברכות, שונצינו רמד.

דפוסים ראשונים – ספרי הלכה

משנה תורה להרמב"ם, שונצינו רנ.

ספר מצות גדול (סמ"ג), שונצינו רמ"ט.

טורים, פורטוגל רנ"ה.

שלחן ערוך, ויניציאה של"ד.

כתובות עתיקות

שנת ת"כ.

פינאלי תצ"ו.

פאס תקנ"ט.

מפות עתיקות של ארץ ישראל

נדפסה עם הגדה של פסח, אמשטרדם תנ"ה.

על ידי י. י. בנימין תרט"ו.

ווארשא תרמ"א.

.