תערוכה א
תערוכת ספריית ליובאוויטש

מיום חמישי ח"י באלול ה'תשנ"ד
עד יום חמישי ער"ח כסלו ה'תשנ"ה

*

המוצגים שבתערוכה קשורים
לכל אחד מאדמו"רי חב"ד
ולכל שטח של פעילות חב"ד

.

הועדה המארגנת של התערוכה:

הרבנים התמימים:

שלום דובער לוין

יצחק וילהלם

אברהם בערנס

שלום יעקב חזן

גבריאל שפירא

עריכת הקטלוג:

שלום דובער לוין

תמונות:

אברהם בערנס

ב"ה

פתיחה

יום ה' ח"י אלול ה'תשנ"ד

אחרי שנים רבות של בניית הספרייה, סידור הספרים, עריכת הקטלוג והעברתו למחשב, יכולים אנו לבשר, בסיפוק רב, אשר בעזהי"ת הצלחנו להגיע לעידן פתיחת הספריה, יחד עם פתיחת תערוכה מיוחדת, העתידה להתקיים מיום החמישי ח"י באלול ה'תשנ"ד עד יום החמישי ער"ח כסלו ה'תשנ"ה.

* * *

האוסף הזה שנפתח עתה לציבור, השקיעו בו רבותינו נשיאינו עמל רב במשך הדורות, ועברו עליו הרפתקאות וגלגולים רבים, בשריפות שפרצו בליובאוויטש, בהחרמות הממשל הקומוניסטי, בכיבוש פולין על ידי הנאצים ימ"ש, ובמשפט הספרים שהוכיח את בעלותה של "אגודת חסידי חב"ד" על האוסף הזה.

אחרי כל ההרפתקאות והגלגולים האלו, זכינו סוף סוף, שרובו הניכר של האוסף הגדול והנדיר הזה, נשמר בדרך זו או אחרת, ונמצא כיום ב"ספריית אגודת חסידי חב"ד".

* * *

בספריה נמצאים כיום כמאתים אלף ספרים; חלק גדול מהם – ספרים נדירים ביותר, דפוסי-ערש והוצאות ראשונות.

בספריה נמצא כיום אוסף של כשלשת אלפי כרכי כתבי-יד, חלקו בגוף כתב-יד-קודש רבותינו נשיאינו.

בספריה נמצא גם ארכיון של מאות אלפי עלים בודדים, שבכתב ושבדפוס, גנזך של אלפי חפצי ערך, ציורים, פיסולים ועבודות מיוחדות שנשלחו לרבי על ידי חסידיו ומעריציו, מפתחות מדליות ומגילות כבוד שנשלחו לרבי על ידי ראשי מדינות, עיירות ומוסדות, ועוד ועוד.

מהגנזך הנזכר, נבחרו פריטים מיוחדים, הקשורים לכל אחד מאדמו"רי חב"ד ולכל שטח של פעילות חב"ד, ובהם נבנתה התערוכה שלפנינו.

* * *

הספרייה הזאת אינה מיועדת להשאלה, או לקריאת ספרים בה על ידי הציבור הרחב, אלא כפי שהודגש כמה פעמים על ידי רבותינו נשאינו, שהיא ספריה לחוקרים, רבנים ראשי-ישיבה ומחברים הרוצים לעיין בספר נדיר.

אמנם התערוכה נפתחת בזה לציבור הרחב, קהל שוחרי תורה ותולדות חסידות חב"ד.

* * *

כבר בשנת תרפ"ד התחיל כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע לבנות את הספרייה הזאת, במטרה לפתחה בסופו של דבר לציבור החוקרים, כמסופר בארוכה בספר "ספריית ליובאוויטש" פרק שביעי.

במשך למעלה מששים שנה עסקו רבותינו נשיאינו בבניית הספרייה הזאת.

בהתוועדות ש"ק ה' טבת ה'תשמ"ח, הזכיר הרבי את תוכנית פתיחת הספריה לציבור החוקרים. בנין הספריה עדיין לא היה בנוי באותה שעה, ושאלנו אם כן, האם כדאי לפתחה במדה מוגבלת, באחד החדרים. הרבי השיב על זה:

א"כ יעכבו הנ"ל לע"ע. [ו]במשך הזמן [יפתחוה] כשימצא פנה [מתאימה] וכו'.

גם בקשר לפתיחת התערוכה שאלנו כבר בחורף תש"נ, לפני גמר בניית הספריה, והרבי השיב:

אין הזמ"ג [הזמן גרמא] מתאים להנ"ל.

מאז ועד עתה נבנה בנין הספריה, סודרו הספרים, כתבי-היד הארכיונים והחפצים, נערך הקטלוג, ובשעה טובה ומוצלחת עומדים אנו לפני פתיחת הספריה והתערוכה.

* * *

הרבי כותב באגרת כ' שבט תש"י (אגרות-קודש ח"ג אגרת תקנט):

עומדים אנו עוד נבוכים ונדהמים מההסתלקות וקשה עדיין כתיבת מכתבים, אבל זה ברור כי רצונו הקדוש של כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ הי', וכן הוא גם עתה, שלא תהי' ח"ו חלישות באיזה עבודה שהיא שעמדה תחת נשיאותו, ואשר כל המקושרים אליו יתחזקו ויתאמצו ביתר שאת וביתר עז במילוי תפקידם אשר הטיל עליהם.

בהתאם לדברים אלו רואים אנו חובה לעצמנו, למלאות את התפקיד אשר הוטל עלינו, שהיא התכנית שחשקו בה רבותינו נשיאינו זה שבעים שנה.

ואנו תפלה, אשר עוד לפני ביצוע התוכנית האמורה, נזכה לקיום היעוד של "והקיצו ורננו שוכני עפר" ומלכנו נשיאנו בתוכם, והוא יוליכינו קוממיות לארצנו הקדושה, עם הספריה והתערוכה גם יחד.

שלום דובער לוין

מנהל הספריה

.

ארון ראווה 1 – שבת

מתחיל משלהי שנת תשל"ד, יצא הרבי בקריאה מיוחדת, אשר כל אשה ובת בישראל, תשתדל בקיום מצות הדלקת נרות שבת קודש ויום טוב, וגם הבנות שלפני עונת הנשואין, מתחיל מגיל חינוך.

בארון זה מוצגים סוגים רבים של פמוטים שנוצרו על ידי מרכזי חב"ד בעולם, וחומר הסברה בשפות שונות, כדי לחלקם לנשים הרוצות להתחיל בהדלקת נרות שבת. כמו כן מוצגים שונים שנעשו על ידי מעריצי המבצע הזה, או הקשורים לשאר מצוות השבת קודש.

מדף העליון:

עבודות מיוחדות הקשורות לשבת.

מדף השני:

פמוטי נרות-שבת רגילים לחלוקה במבצעים, חומר הסברה ושלטים.

באחר מהשלטים נראית האמא מדליקה הנרות לפני הבת, ורשום עליו בכתב-יד-קודש:

"קודם הדלקת הנר דהבת".

מדף השלישי:

פמוטי נרות-שבת מיוחדים.

באחת מהפמוטים חרוט:

מנשי ובנות ישראל המתעסקות בהפצת אורם של נש"ק.

ליום הבהיר - חג הגאולה י"ב י"ג תמוז תשל"ה.

מספר 245001.

מדף הרביעי:

קידוש והבדלה, וכולל:

ציור. הדפסה על נייר.

יהודי העושה קידוש, מצוייר באותיות קבלת שבת.

הצייר: אליעזר מור.

אוסף הציורים 5247.

כד כסף, שחרוטה עליו הקדשה לרבי מאנ"ש דבופולו ותלמידיהם. תשל"ה.

אוסף החפצים 5905.

גביע כסף, שחרוטה עליו הקדשה לרבי מהרב שלמה גורן. תשל"ב.

אוסף החפצים 5950.

תחתית לגביע, שחרוטה עליה הקדשה לרבי מרבי יצחק כדורי.

אוסף החפצים 5972.

רכבת של כסף, הכוללת כוס להבדלה ומחזיק נר הבדלה.

אוסף החפצים 5901.

קופסת בשמים של כסף.

אוסף החפצים 5913.

על הקיר לימין הארון תלויים ציורים (משמאל לימין):

הכנות לשבת. הדפסה על נייר.

הצייר: מיכאל מוטשניק.

אוסף הציורים 5369.

2 שלטים:

הדלקת נרות שבת על ידי אמא ובתה.

הרבי עולה לתורה, ואמו מדליקה נרות שבת, על רקע בניין "מכון חנה".

שמן על בד.

הציירת: מרים לאה.

אוסף הציורים 5036.

הבדלה.

שמן על בד.

הציירת: שרה מנדל.

אוסף הציורים 5306.

ארון ראווה 2 – מועדים

במשך שנות נשיאות הרבי, הרבה לעורר על מבצע מצה, להשתדל שכל יהודי יקבל מצות שמורה לפסח. לחג השבועות ייסד מבצע מיוחד שכל הילדים ישתדלו בשמיעת קריאת עשרת הדברות. בראש השנה יש לזכות את בני-ישראל בשמיעת קול שופר, ובחג הסוכות יש להשתדל לזכות את בני-ישראל במצוות ד' מינים. בארון זה מוצגים:

מדף העליון:

תיבות מיוחדות שנוצרו על ידי מרכזי חב"ד בעולם עבור חלוקת המצות, חומר הסברה בכמה שפות, והגדות-של-פסח מיוחדות לילדים.

מדף השני:

מבצע חג השבועות, חומר הסברה בכמה שפות, ספרי תורה לילדים, וגם:

תמונת אויר של הר סיני, שרשום עליו בכתי"ק: הר סיני - אורי ע"ה שעני, אשקלון,

קיץ תשכ"ו.

אוסף תצלומים 5116.

אבן מהר סיני, שהרבי רשם בפתק המצורף לו: אד"ר ה'תשנ"ב.

טס לספר תורה.

כסף.

רוסיה 1868.

אוסף החפצים 5934.

יד לספר תורה.

כסף.

אוסף החפצים 2926.

מדף השלישי:

מבצע תקיעת שופר. שופרות ודבש לטבילת התפוח בראש השנה.

מדף הרביעי:

מבצע ד' מינים. תיבות אתרוגים, שבהם שוגרו אתרוגים מיוחדים לרבי. חומר הסברה על ארבעת המינים.

מעל לארון:

שלטים הקשורים למבצעי חג הפסח השבועות וראש השנה, וגם:

ברכת שנה טובה מעוטרת לרבי.

תשרי תש"נ.

אוסף הציורים 5070.

ארון ראווה 3 – חנוכה ופורים

כל מועד והמבצע שלו, בחנוכה יוצאים לכל מקום לעודד את בני ישראל במצוות הדלקת נרות חנוכה, ואף מארגנים הדלקת הנרות בחוץ, ברחובה של עיר, בפרסומא דניסא. בשנים האחרונות גם מבצע מיוחד של "לראות ולהראות", כאשר הדלקת הנרות בפרסום במדינות הגדולות מתקיימת בבת-אחת עם הדלקת הנרות של הרבי ב-770, כאשר כולם מחוברים זה לזה על ידי הלווין.

בפורים מתקיימים מבצעי מקרא מגילה, משלוח מנות ושאר מצוות החג. מוצגים בארון זה:

מדף העליון:

מגילות, רעשן, חבילות למשלוח מנות וחומר הסברה בכמה שפות.

מדף השני:

תמונות ואלבומים של הדלקת הנרות ברחובה של עיר, ודמי חנוכה שחולקו על פי הוראה הרבי.

מדף השלישי:

צורות שונות של חנוכיות שנוצרו על ידי מרכזי חב"ד כדי לחלק במבצע חנוכה.

מדף הרביעי:

חנוכיות מיוחדות שנוצרו ונשלחו לרבי, כולל:

חיתוך עץ.

אוסף החפצים 5881.

חיתוך עץ.

עם הקדשה לרבי מליובאוויטש מילנו, חנוכה תשמ"ח.

אוסף החפצים 5877.

היתוך מתכת. חנוכיית העיר עכו עם הקדשה לרבי.

אוסף החפצים 5887.

חנוכיה על רקע מודל של 770.

אוסף החפצים 5763.

פיסול מתכת.

האמנית: ערנה ווייל.

אוסף החפצים 5760.

בקיר מעל הארון:

ציור יהודי קורא מגילה.

שמן על נייר.

הצייר: ריימונד אמויאל.

אוסף הציורים 5332.

ארון ראווה 4 – מבצעים

מלבד מבצעי החגים, דרש הרבי לעסוק במבצעים מיוחדים לזכות את בני ישראל במצוות תפילין ומזוזה, כשרות וטהרת המשפחה, תורה וחינוך, תהלוכת ל"ג בעומר ועוד, וכל אלו על ידי טנקי המבצעים.

המוצגים בארון הזה קשורים לכל המבצעים האלו:

מדף העליון:

מפתחות טנקי-המבצעים בעיירות שונות שנשלחו לרבי, ותמונת תהלוכת טנקי המבצעים בנ.י. נבחרו העיירות:

צפון ארץ הקודש.

מיאמי.

צרפת.

מרסייל, צרפת.

מילנו.

לונדון.

בולוניה.

מדף השני:

סמלים ומדים של חיילי „צבאות השם", חומר הסברה וחוברות י"ב הפסוקים.

מדף השלישי:

מבצע מזוזה. מזוזות מכל הסוגים שנוצרו לחלוקה במבצעים או בתור הערצה למבצע.

מדף הרביעי:

סמלי כל המבצעים וחומר הסברה, וכולל:

מפה לסדר של פסח, עם ציורי המבצעים עשויים כסף.

מוקדש לרבי משלוחיו בקאליפורניא, י"א ניסן תשל"ו.

אוסף החפצים 5941.

נרתיק של כסף לתפילין, שעליהם חריטות והבלטות של המבצעים.

מוקדש לרבי מאנ"ש בופולו.

אוסף החפצים 5933.

על הקיר (מימין לשמאל):

11 סמלי המבצעים.

מאגו"ח דטורונטו.

אוסף החפצים 5233.

המבצעים בשנת השמונים.

פיתוח פח.

אות פ גדולה (שמונים שנה לרבי) ובתוכה חריטות והבלטות המלים של המבצעים.

נ. י. תשמ"ב.

האמנית: חנה שארף.

אוסף הציורים 5030.

אדמו"רי חב"ד והמבצעים.

הדפסה על נייר.

הצייר: שוסטר.

אוסף הציורים 5014.

סמל "צבאות השם".

מבית חב"ד רסיפי, ברזיל.

הרבי והמבצעים.

ציור במסגרת אמנות זכוכית.

הצייר: דוד פעסא.

אמנות הזכוכית: עמחי ג'בלי.

אוסף הציורים 5021.

מפתח ותמונות ושמות התורמים של הטנק, שנשלח לאה"ק בתשל"ו.

אוסף החפצים 5296.

תיבה ובה פריטים הקשורים לחלוקה במבצעים בקאליפורניה, עם הקדשה לרבי ומספר היהודים שפעלו עליהם בכל אחד מהמבצעים.

אוסף החפצים 5327.

ציור הרבי, דורש בתנועת ידו הק' לעסוק במבצעים.

שמן על בד.

אוסף הציורים 5005.

ציורי המבצעים, עם הקדשה לרבי למלאת לו שמונים שנה.

שמן על בד.

הצייר: ל. קריעף.

אוסף הציורים 5122.

ארון ראווה 5 – צדקה

מבצע מיוחד במינו הוא מבצע הצדקה. בכל בית בישראל, במטבח ובחדר של כל ילד וילדה צריכה להיות בקביעות קופת צדקה. קופות צדקה בצורות שונות נוצרו לצורך זה, לצוד את לב הילדים והמבוגרים. כך מוצגים מודלים מיוחדים של קופות צדקה שנוצרו בצורת 770 או בצורת תפילין וכיו"ב.

מדף העליון:

קופות צדקה בצורת 770.

אחת מהן של כסף, וחרוטה עליה הקדשה לרבי מאגודת נשי ובנות חב"ד בקראון הייטס.

ר"ח כסלו תשנ"ב.

האמן: הירש פעקער.

אוסף החפצים 5928.

מדף השני:

קופות צדקה שנוצרו בצורות שונות, בתור הערצה למבצע.

מדף השלישי:

קופות צדקה בצורות שונות שנוצרו לחלוקה במבצעים.

מדף הרביעי:

קופות צדקה למוסדות.

ארון ראווה 6 – בית חב"ד

אלפי שלוחים נשלחו על ידי הרבי לפינות נידחות ברחבי תבל, במקומות אלו פתחו בתי-חב"ד, בהם עוסקים בהפצת היהדות והחסידות ובעיקר במבצעים הנזכרים. מנהלי בתי חב"ד אלו רגילים לשלוח לרבי תמונות, מודלים ומפתחות של בתי-החב"ד, חלקם מוצג בארון הזה.

מדף העליון:

אחדים מבתי-חב"ד בארצות-הברית:

בופולו.

טעמפא, פלורידה.

ניו ארליענס.

מיניסוטא.

אסטין, טעקסאס.

על פאסא, טעקסאס.

רוטשעסטער, נ.י.

מדף השני:

אחדים מבתי-חב"ד בארץ הקודש:

כפר חב"ד.

אילת.

מדף השלישי:

אחדים מבתי-חב"ד ברחבי תבל:

פריז.

ס' פאולו, ברזיל.

מונטריאל.

צרפת.

בוענאס איירעס.

רסיפי, ברזיל.

מאנטשעסטער.

לונדון.

קסבלנקה, מרוקו.

מדף הרביעי:

מודלים ותמונות:

מילוואקי.

סיני, פריז.

בוענאס איירעס.

על השלחן ליד הקיר הדרומי:

שלושה מודלים של מרכזי חב"ד:

צפת.

סיני, פריז.

נתניה.

ארון ראווה 7 – מפתחות ומדליות

לא רק מבתי חב"ד היו שולחים לרבי מפתחות, רבים ממושלי המדינות, ראשי עיריות, מפקדי צבא ומנהלי מוסדות רגילים לשלוח לרבי מפתחות, מדליות ומגילות כבוד, מתוך הערכה והערצה לעבודה הנפלאה שפועל במדינותיהם, על ידי שלוחיו כמותו. פעמים רבות היה המושל או ראש העיר מכריז על יום ההולדת של הרבי כ"יום חינוך", לכבוד הרבי שמשקיע מרץ רב לחנך את בני דורינו ברחבי תבל.

חלק קטן ממפתחות, מדליות ומגילות כבוד אלו מוצגים בארון הזה.

מדף העליון:

מפתחות ומדליות מעיירות בארץ-הקודש. נבחרו העיירות הגדולות והמפורסמות יותר:

ראשון לציון.

לוד.

בני ברק.

ירושלים.

צפת.

רמלה.

רמת גן.

אילת.

תל אביב.

מדף השני:

מפתחות ומדליות מצה"ל בארה"ק, תודה והערכה לעזרתו, בעצה ובעידוד המפקדים והחיילים.

מדף השלישי:

מפתחות ומדליות ממדינות ועיירות בארצות-הברית. מתוך גנזך המפתחות והמדליות נבחרו אחדים, מהמדינות והעיירות המפורסמות יותר.

נשיא ארה"ב.

לאס אנג'לס

ס' דיעגא.

ס' פראנציסקו.

דעטראיט.

ניו הייווען.

ניו יארק.

מדף הרביעי:

מפתחות ומדליות ממדינות ועיירות ברחבי תבל. נבחרו הגדולות והמפורסמות יותר.

טורונטו.

ס' פאולא, ברזיל.

קויבעק.

מילנו.

קנדה.

לשמאל הארון תלויה:

מגילת כבוד, חתומה על ידי נשיא ארה"ב, חברי הסנט והקונגרס.

ארון ראווה 8 – גאולה ומשיח

הצפיה למשיח הוא חוט השני ובריח התיכון שעובר בכל הפעילות העניפה הזאת, את הנושא הזה הדגיש הרבי כמעט בכל שיחה שאמר במשך שנות נשיאותו. כל המבצעים האמורים הם הדרכים שעל ידם מקרבים את הגאולה השלימה, שתהיה במהרה בימינו. יצירות רבות של כיסופי הגאולה נעשו במשך השנים ונשלחו לרבי, נשים צדקניות הכינו אפילו תופים, כמו מרים הנביאה, שבהם יצאו מהגלות בתופים ובמחולות. יצירות אלו מוצגים בארון הזה, וכולל גם:

י"ב אבני החושן לפי שיטת המדרש תלפיות.

על ידי ה"ר צבי הירש חטריק.

אוסף החפצים 5923.

ציור בית המקדש ושיר אדיר יבנה ביתו.

דיו על קלף.

אוסף הציורים 5797.

על הקיר תלויים הציורים (מימין לשמאל):

אריג בית המקדש.

האמן: ברוך נחשון.

אוסף הציורים 5190.

בית המקדש.

הדפסה על נייר.

כרזת: הנה הנה משיח בא!

וציור בית המקדש בעננים.

אוסף הציורים 5335.

שמן על נייר.

בין שופר לעננים עומד המשיח.

על גג בית המקדש ומכריז על הגאולה.

ציירת: רבקה פרידמן.

אוסף הציורים 5360.

הדפסה על פלסטיק.

שלט: אחכה לו בכל יום שיבוא.

אוסף השלטים 5078.

שלט היכונו לביאת המשיח בצרפתית.

ירושלים ובית המקדש.

הדפסה על נייר.

תצלום אויר של ירושלים העתיקה ובמקום המקדש צוייר בית המקדש.

אוסף הציורים 5270.

הדפסה על נייר.

ציטוט מהרמב"ם אודות משיח.

אוסף השלטים 5221.

הדפסה על נייר.

שיר על ההכנה לביאת המשיח, מסביב ציור כתר.

מחרוזת: רבקה מעטוף.

גרפיקה: מ. נ.

אוסף הציורים 5225.

שעון וקופת צדקה עם הכרזת היכונו לביאת המשיח.

ציור איך יראה העולם כשהמשיח יבוא, מורכב משלוש מאות שמונים אלף אותיות.

תצלום.

הצייר: מיכל שווארץ.

הציור נעשה ע"פ הוראת הרבי.

לימין הארון עומד:

מודל בית המקדש והר הבית.

האמן: עופר נדב.

שלחן ראווה 9 – ספריית ליובאוויטש

בשולחן זה מוצגים ספרים וכתבי-יד עתיקים ונדירים שבספריה:

דף מדפוס הראשון של פרש"י (ריגייו די קלבריה רל"ה), שהוא הספר העברי הראשון

המתוארך.

דף מתלמוד בבלי דפוס הראשון (ספרד רמ"ב לערך).

דף מתלמוד בבלי דפוס הראשון באיטליה (שנת גמר"א).

דף כת"י מתלמוד בבלי עם פרש"י, מזמן שלפני התחלת הדפוס העברי (ר"ל לערך).

אוסף כתבי-היד 1702.

דף כת"י מתלמוד בבלי על קלף.

אוסף כתבי-היד 1701.

מאוסף עלים בודדים, שלושה דפים של צורת בית המקדש השלישי על פי פסוקי יחזקאל:

מאת הגר"א (ברלין חש"ד).

מאת הגר"א (חמו"ד).

מאת מוהריא"ז מרגליות (ירושלים חש"ד).

שלחן ראווה 10 – רבותינו נשיאינו

הבעל שם טוב

תמונה של הסידור שבכתב-יד שבו התפלל, ובו רשמו תלמידיו את שמותיהם לזכרון לפניו בעת התפלה.

אוסף כתבי-היד 1994.

בדף הפתוח רשומים התלמידים:

לזכרון להתפלל עבור התורני מוהר"ר יחיאל מיכל בן פיגה מזלאטשוב ועבור אשתו ובתו יענטיל בת שרה להתפלל בעדו שיתאמץ הקב"ה לבו לעבודתו ויחי' זרעו.

גם להתפלל עבור התורני המופלג מוהר"ר ארי' ליב מזלאטשוב וזוגתו [..] פיגה בת בריינדל ובניו שימול לבבינו הקב"ה לע[ב]ודתו, ארי' ליבמוהר"ר מאיר. יחיאל מיכל הנ"ל.

לזכרון להתפלל בעדי מרדכי טייטש בן אסתר.

לזכרון להתפלל בעדי יצחק בן אסתר שלא תפל אשתו נפלים.

לזכרון להתפלל בעד שמעון יחיא[ל בן] שיינדל ואשתו רחל בת טש[...] ובנו משה.

כת"י "שבחי הבעש"ט" מתקופה שלפני הדפסתו.

אוסף כתבי-היד 1203.

שבחי הבעש"ט שנדפס ע"פ כת"י זה.

ספר כתר שם טוב דפוס הראשון (זאלקווא תקנ"ד).

מדליות שנעשו לזכרו.

המגיד ממעזריטש

ספר מגיד דבריו ליעקב דפוס הראשון (קארעץ תקמ"א).

כ"ק אדמו"ר הזקן

תמונת התפילין שלו.

שלחן ערוך שלו דפוס הראשון (קאפוסט תקע"ד).

ספר התניא דפוס הראשון (סלאוויטא תקנ"ז).

אגרת-קודש בכתב-יד קדשו.

אוסף המכתבים 4000,7.

נדפסה באג"ק שלו ח"א אגרת לב

[במהדורה החדשה – אגרת נו].

שלחן ראווה 11 – רבותינו נשיאינו

כ"ק אדמו"ר האמצעי

נרתיק התפילין שלו.

נמסר על ידי פרופ' סיר ישעי' ברלין.

שקיבלו בירושה.

כתב-יד קדש אחד מדרושיו.

אוסף כתבי-היד 1194.

ספרו אמרי בינה דפוס הראשון (קאפוסט תקפ"א).

כ"ק אדמו"ר ה"צמח-צדק"

תנ"ך שבו היה אומר ההפטרה.

בדף הפתוח יש הגהה בכתי"ק, במקום סיום הפטרת פרשת שמיני: ע"כ ע' רמב"ם.

ובכתי"ק אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע:

מספרי הוד כ"ק אאזמו"ר הרה"ק אדמו"ר צמח צדק זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, והי' אומר בו ההפטורה.

הסידור שבו היה מתפלל. וכ"ק רבותינו היו מחזיקים הסידור קודם התקיעות ובשעת אמירת ההגדה.

ובכתי"ק אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע:

הסידור של הוד כ"ק אאזמו"ר הרה"ק צמח צדק זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע והוד כ"ק אאמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע הי' מחזיקו קודם תקיעות ובשעת אמירת ההגדה.

דף מכרך דרושיו בכתב-יד קדשו.

אוסף כתבי-היד 1122.

אגרת-קודש בכתב-יד-קדשו.

אוסף המכתבים 4000,19.

נדפסה באג"ק שלו ח"א אגרת יו"ד

[במהדורה החדשה – אגרת לד].

ספרו "צמח צדק" דפוס הראשון (ווילנא תרל"א).

שלחן ראווה 12 – רבותינו נשיאינו

כ"ק אדמו"ר מוהר"ש נ"ע

אגרות-קודש בכתב-יד-קדשו.

אוסף המכתבים 4000,27.

נדפסו באג"ק שלו אגרות ו*. ז.

דף מכרך דרושיו בכתב-יד קדשו.

אוסף כתבי-היד 1108.

ספר פרדס רמונים שקנה בחיי אביו כ"ק אדמו"ר ה"צמח צדק", ורשם עליו:

שמואל באדמו"ר שליט"א שניאורסאהן, במחיר 2.25 רו"כ.

חומש שמות, עם החותמת שלו:

שמואל שניאורסאן מליבאוויטש.

ספר לקו"ת לג' פרשיות, שנדפס עם הגהותיו (ווילנא תרמ"ד).

כ"ק אדמו"ר מוהרש"ב נ"ע

ספר פרדס רמונים עם ציונים בכתב-יד-קדשו על הגליון.

בדף הפתוח כתוב בכתי"ק בנו כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע:

כפי הסימן שנמצא הנה בכאן הניח והפסיק כ"ק אאמו"ר הרה"ק זצוקללה"ה נבג"ם זי"ע, קודם ההסתלקות בערך עשרה ימים ראיתי כי כתב בגליון ספר זה.

מכתבו הכללי שהדפיס באייר עזר"ת (תקופת קרנסקי).

נדפסה באג"ק שלו ח"ב אגרת תסט.

אגרת שכתב בכתב-יד-קדשו.

אוסף המכתבים 4003.

נדפסה באג"ק שלו ח"ג אגרת תקסט.

דף מכרך דרושיו בכתב-יד-קדשו.

אוסף כתבי-היד 1109.

דרוש שלו בקופיר, ששוכפל בשעתו ברוסיה.

אוסף כתבי-היד 840.

שלחן ראווה 13 – רבותינו נשיאינו

כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע

תמונת ה"ספודיק" שלו.

אוסף החפצים 6136.

"אטוואצקער צייטונג" המספר על שהיית הרבי באטוואצק בתשרי תרצ"א.

דף מפנקס מכתביו

בו היה רושם בכתב-ידו-הקדושה את המענות לאגרות שקיבל, וממנו היה המזכיר מעתיק במכונת כתיבה.

אוסף כתבי-היד 4042.

עפרון (עם מילוי), שרשם אצלו המזכיר ה"ר ניסן מינדל:

בעפרון זה השתמש כ"ק אדמו"ר נבג"ם זי"ע כמה שנים רצופות עד הסתלקותו יו"ד שבט תש"י.

אוסף החפצים 6135.

כתב-יד-קודש "הנחה" שלו מדרוש אביו כ"ק אדמו"ר מוהרש"ב נ"ע משנת עת"ר.

אוסף כתבי-היד 1110.

דרוש שלו בקופיר, ששוכפל בשעתו ברוסיה.

אוסף כתבי-היד 841.

הרבי

כתב-יד-קדשו הנחה משיחת כ"ק חותנו אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע (בסעודת השבע-ברכות שלו).

אגרת בכתב-יד-קדשו, שכתב אל כ"ק חותנו אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע,

ספרו הגדה של פסח עם לקוטי מנהגים וטעמים, דפוס הראשון (נ.י. תש"ו).

ספרו היום יום, דפוס הראשון (נ.י. תש"ג).

תמונתו בהגיעו לגיל ,3 לפני התספורת.

רבי לוי יצחק - אביו של הרבי

ספר הזהר עם הגהותיו כתי"ק על הגליון.

ציורי אדמו"ר חב"ד

מנורת החסידות.

אדמו"רי החסידות הכללית וחסידות חב"ד, תאריך הולדתם והסתלקותם ומקום מנוחתם מכתב-יד-קודש אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע, שרשם אחרי הסתלקות כ"ק אביו אדמו"ר מוהרש"ב נ"ע ב' ניסן ה'תר"פ.

המקור באוסף המכתבים 4046.

רבינו הזקן.

הצייר: יעקב ליפשיץ.

שמן על בד.

אוסף הציורים 5044.

אדמו"ר ה"צמח צדק".

הצייר: יעקב ליפשיץ.

שמן על בד.

אוסף הציורים 5045.

אדמו"ר מוהרש"ב נ"ע.

הצייר: יעקב ליפשיץ.

שמן על בד.

אוסף הציורים 5046.

אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע.

הציירת: ליאורה ניצן.

שמן על בד.

אוסף הציורים 5057.

הרבי.

שמן על בד.

הצייר: א. ק. טיפנברון.

אוסף הציורים 5001.

הרבי.

חיתוך עץ.

האמן: ג. גרינברג.

אוסף הציורים 5029.

אדמו"רי חב"ד.

הדפסה על נייר.

הצייר: אליהו בנזקן.

אוסף הציורים 5370.

הרבי על רקע תמונת אדמו"רי חב"ד.

הדפסה על נייר.

הציירת: ביבי סיגלית אשווילי.

אוסף הציורים 5373.

בכניסה, בקיר המזרחי של הגשר:

הרבי.

אריג.

אוסף האריגים 5191.

בקיר הדרומי:

כתר תורה.

הרבי מלביש הכתר על ס"ת של משיח ביו"ד שבט תש"ל.

שמן על בד.

הצייר: בן-הרוש.

אוסף הציורים 5019.

ביציאה, בקיר הדרומה:

לשנה הבאה בירושלים הבנויה.

ירושלים ובית המקדש.

הציירת: מלה.

אוסף הציורים 5034.

הוספות

פמוט נר שבת קודש של הרבנית מנוחה רחל ע"ה סלונים.

לפי המסורה קיבלה אותו מאת זקנה – כ"ק אדמו"ר הזקן.

נמסר לרבי על ידי נכדה – ה"ר משה שלמה (שי') [ע"ה] סלונים.

אוסף החפצים 6106.

מפתח האוהל של כ"ק אדמו"ר האמצעי בניעזין.

אוסף החפצים 5502.

תואר פני קדש אדמו"ר ה"צמח צדק".

הדפסה מציור, ובכתי"ק אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע:

תמונה זו קבלתי תשורה מאת כבוד א"ז הרבנית הצדקנית מר[ת] רבקה נ"ע זצ"ל זי"ע, ואמרה לי אשר תמונה זו מתאימה יותר משאר התמונות.

התשורה קיבלתי בחורף תרנ"ח ליובאוויטש.

אוסף כתבי היד 4002,6.

ארנק של כ"ק אדמו"ר מוהר"ש נ"ע, ובכתי"ק אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע:

תכריך עור זה, בשביל החזקת ניירות, הוא מעזבונו של הוד כ"ק אאזמו"ר אדמו"ר מוהר"ש זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, אשר קבלתיו במתנה מאת כבוד אמי זקנתי הרבנית הצדקנית מרת רבקה נ"ע זי"ע בחורף שנת תרמ"ח.

אוסף כתבי היד 4002,12.

פספורט של כ"ק אדמו"ר מוהרש"ב נ"ע.

אוסף כתבי היד 4002,1.

תמונת כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע.

יושב על המרפסת הצמודה לאולם התערוכות.

אוסף כתבי היד 4002,6.

[גם הרבי רגיל היה, בימי חליו, לשבת על המרפסת הזאת].

כתב-יד-קודש, בו מאשר הרבי את תוכנית בניית הספריה

"בתור חבר הנהלת ספריית אגודת חסידי חב"ד – אהל יוסף יצחק – ליובאוויטש".

 .

.