תערוכה ג
תערוכת ההגדות שבספריה 

מיום החמישי ר"ח ניסן עד יום השלישי – ל"ג בעומר

בגנזי הספריה נמצאות כאלפים הוצאות של ההגדה של פסח
שנדפסו במשך ארבע מאות וחמשים השנים האחרונות
מתוכם מוצגות בתערוכה יותר ממאתים הוצאות נבחרות של ההגדות, וכוללות:

הגדות בכת"י ודפוסים עתיקים
דפוסי ההגדה לדורותיהם
דפוסי ההגדה למקומותיהם
הגדות מתורגמות
הגדות מצויירות
דפוסי-צילום הגדות נדירות
ביאורי החסידות להגדה
ביאורי חב"ד להגדה
הגדות עם ביאורי הרבי
הגדות חב"ד
סידורי חב"ד עם הגדות
ביבליוגרפיה של ההגדות

אוסף ההגדות שבספריה

בחודש כסלו תרפ"ה קנה כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע את האוסף של האספן-הביבליוגרף שמואל ווינער, שבו כחמשת אלפי ספרים נדירים, ובתוכם כארבע מאות הגדות של פסח.

במכתב שנכתב על ידי המזכירות בשנת תרפ"ט לערך (ספריית ליובאוויטש עמ' צ) מתארים את האוסף הזה:

האוצר הספרים הלזה .. הגדות כארבעה מאות דפוסים שונים ובלשונות שונות.

מאז ועד היום נוספו הגדות רבות לספריה. כיום נמצאים בספריה כאלפיים הוצאות של ההגדה של פסח, שנדפסו במשך תקופה של כארבע מאות וחמשים השנים האחרונות.

מספר זה של הגדות הוא כמחצית מכלל ההוצאות של ההגדות, אשר לפי ידיעותינו נדפסו במשך התקופה הזאת.

בין ההגדות הנדירות שבאוסף הזה, יש הוצאות רבות של הגדות שלא ידועות ממקורות אחרים.

כבר בשנת תרח"צ, פרסם מנהל הספריה של אז, ר' חיים ע"ה ליברמן, רשימה של 32 הוצאות של ההגדה של פסח, שלא נזכרות במקורות אחרים (קרית ספר כרך טו עמ' 258). בהקדמה לפרסום הרשימה הוא כותב:

באסף ההגדות של פסח של הרבי מליובאוויטש (כעת בווארשא) מצאתי הגדות דלהלן שלא נרשמו עדיין לא אצל המנוח מר וינר ז"ל ולא אצל – יבדלו לחיים – יערי ודוקר.

הרשימה הראשונה שנדפסה היא של שמואל וינר הנזכר, רשימת הגדות-פסח שנדפסו בכל ארצות תבל במשך ארבע מאות שנה (ר"ס-תר"ס, 1500-1900), פטרבורג תרס"א. ברשימה זו נרשמו 909 הוצאות של ההגדה.

באותה שעה עדיין לא היו אצלו 32 ההגדות שנוספו על ידי הרח"ל; אפשר שקנה אותם בין השנים תר"ס-תרפ"ה, ואחר כך מכרם אל כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע, ואפשר שהן נקנו על ידי כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע, בין השנים תרפ"ה-תרח"ץ.

רשימה מושלמת יותר של הוצאות ההגדה של פסח, מראשית הדפוס ועד שנת תש"כ, נדפסה על ידי אברהם יערי, ביבליוגרפיה של הגדות פסח, ירושלים תשכ"א. ברשימה זו נרשמו 2717 הוצאות של ההגדה.

לפני פרסום הרשימה הזאת, פנה מר יערי אל ספריית ליובאוויטש, להשלים על פיה את רשימתו, ומספר על כך במבוא לספרו הנזכר (עמ' XXVII):

גנזי האדמו"ר מליובאוויטש בברוקלין, שתיאורי כמה הגדות שבהם שלח לי הממונה עליהם ר' חיים ליברמן (נוסף על הרשימה שפרסם).

בשנת תשכ"ה פרסם תיאודור וינר השלמות לרשימת יערי Studies in Bibliography and Booklore, vol VII (סינסינטי תשכ"ה, עמ' 90).

גם הוא פנה אל ספריית ליובאוויטש כדי לבדוק את ההוצאות הנדירות של ההגדה אשר בה. הגדות אלו נסמנו ברשימתו בסימן HL.

מתוך רשימת 330 ההשלמות לרשימת יערי, שרשם (אחרי בדיקת ההגדות ב-16 ספריות חשובות בעולם), יותר מ-40 הם מספריית ליובאוויטש.

ואחרי כל זאת נמצאות בספריה עוד כמאה הגדות, שלא מצאנו אותם רשומים ברשימות הביבליוגרפיות.

כאמור לעיל, נמצאות כיום כ-2000 הוצאות של הגדות בספריה, מתוכם מוצגים בתערוכה יותר ממאתים הוצאות של ההגדות, מחולקות ל-12 מדורים:

א) הגדות בכת"י ודפוסים עתיקים.

ב) דפוסי ההגדה לדורותיהם.

ג) דפוסי ההגדה למקומותיהם.

ד) הגדות מתורגמות.

ה) הגדות מצויירות.

ו) דפוסי-צילום הגדות נדירות.

ז) ביאורי החסידות להגדה.

ח) ביאורי חב"ד להגדה.

ט) הגדות עם ביאורי הרבי.

י) הגדות חב"ד.

יא) סידורי חב"ד עם הגדות.

יב) ביבליוגרפיה של ההגדות.

ארון ראוה 1 - הגדות בכת"י ודפוסים עתיקים

  1. כתב-יד – הגדת קיצע.

באוסף הספריה ישנה הגדה חשובה ומעניינת, שנכתבה וצויירה על-ידי הקאליגראף והמצייר המפורסם ר' חיים ב"ר אשר אנשיל, בעיר קיצע הסמוכה לפרעשבורג, בשנת תק"כ.

הוא פעל בעיר קיצע בין השנים תק"א-תקמ"ב, בשנים האלו כתב ועיטר הגדות, סדרי ברכת המזון, סדרי תפלות וכיו"ב.

[חלק מעבודותיו תואר על ידי פרופ' אלכסנדר שייבר ב"ידע-עם" ג, ניסן תשט"ו, עמ' 23-22; Studies in Bibliography and Booklore, vol VI, 4 1964, pp.133-141. Jurnal of Jewish Art 7, 1980, pp. 44-49. ט. פרשל, מבוא לצילום הגדת קיצע תקמ"ב, נ.י. תשל"ה. מבוא לצילום הגדת קיצע תק"ל, גבעתיים תשמ"ז. וראה גם קטלוג המכירות של SOTHEBY'S יוני 23 1983 מס' 185; מאי 28 1986 מס' 182].

לשון השער שבהגדה הזאת:

סדר הגדה של פסח עם ברכותיה לפניהם ולאחריהם ועם ציורים נאים וערבים לקוראיהם נעשה פה ק"ק קיצע סמוך לעיר פרשבורג על ידי הכותב הקטן חיים בן המנוח כ' אשר אנשיל ז"ל מק"ק קיצע נכתב בשנת תקכ לפ"ק פה ק"ק הנ"ל.

אחר כך רשום שם הבעלים, בתקופה מאוחרת יותר:

הגדה הלז שייך לאדוני דודי הקצין הר"ר ישראל בר"א חר"ס גצ"ד [חתן ר"ס גאנצפריד?] מק"ק הא"פ שנת תק"ץ.

ההגדה כתובה על קלף. הפנים אותיות מרובעות והוראת עריכת הסדר באידיש ובכתב צאינה-וראינה.

גדלה: 20X29 ס"מ. 22 דף.

* * *

בנוסף להגדה הנזכרת, נמצאים בספריה עוד הגדות בכתב-יד, עם כוונות האריז"ל. יש כאלו שנכתבו בתחלה כהגדה בפני-עצמה, ויש אשר נכתבו כחלק של סידור. כך נהוג בסידורים שבדפוס, שלפעמים נכללת בו גם ההגדה, וכך הוא גם בסידורים שבכתב-יד.

גם בסידורים שעם כוונות האריז"ל, שבכתב ושבדפוס, נכללת גם ההגדה. כמה מהם מוצגים בספריה:

הגדה עם כוונות האריז"ל.

כת"י מס' 1498.

כתיבה ספרדית מרובעת ורהוטה.

נכתבה על ידי כמה מעתיקים.

16X23 ס"מ. (64) דף.

סידור שיוחס לבעל-שם-טוב.

כת"י מס' 1993.

כבר נכתב רבות על הסידור של הבעל-שם-טוב. בתערוכה הראשונה והשניה ניתן תצלום אחדים מהעמודים שבו.

בספריה יש עוד סידור שיוחס לבעל-שם-טוב. על דף המגן שבתחלתו רשום:

הסידור הזה הי' ת"י מרן מלאך ה' ישראל בן אליעזר זצוקללה"ה ואנכי יהודה צבי מראזדיל זכיתי להתפלל בו.

הוא האדמו"ר רבי יהודה צבי ברבי שלמה [אייכנשטיין] מראזדיל, מאדמו"רי קאליב. נפטר בשנת תרמ"ו, ואם כן נכתבה הכותרת הזאת לפני שנת תרמ"ו.

בראש הדף שלאחריו רשום:

ישראל יוסף שו"ב בדע"ב.

ובדף האחרון:

כתב הראש והקצין הנגיד והמופרסם (!) כבוד מ"ה אהרן (?) ליב ב"ר מרדכי.

סידור כת"י עם כוונת האריז"ל, שהיה בבעלותו של הרה"ח המפורסם הרד"ז קאזעווניקאוו.

כת"י מס' 1992.

בתחלת הסידור חותמת:

דוב זאב ב"ר יוסף ז"ל קאזעווניקאוו מור' צדק ק' קאטרינאסלאוו.

מסתבר שהסידור הזה הוא מעזבונם של קדושי עליון, כי במקומות רבים בסידור יש רישום של שמות אנשים ונשים ושם אמם להזכרה לברכה. רישומים אלו באים בעיקר בתפלת שמו"ע או בסוף הסידור. לפעמים נרשמו קבוצות אנשים מעיר מסויימת:

זבארוב; בוטשאטש; יאס; דינאוויץ; הייסין; לבוב; בראד.

סידור כת"י עם כוונת האריז"ל.

כת"י מס' 1991.

כתיבה אשכנזית, מרובעת ורהוטה.

°4. רלו דף.

* * *

ההגדה הראשונה שבדפוס שנמצאה עד כה היא הנדפסת בואדי אלחגארה, לערך בשנת רמ"ב.

טופס יחיד בעולם נמצא בספריה הלאומית בירושלים.

לפי הידוע לנו, נדפסו בחמשים השנים הבאות עוד 8 הגדות, ואינן נמצאות בספריית ליובאוויטש.

בארון הזה מוצגות ההגדות שנדפסו בין השנים ש-תנה.

הגדה שבמחזור בולוניה שנת ש.

מחזור כפי מנהג ק"ק רומא, עם פירוש קמחא דאבישונא.

[טריביש, יוחנן].

ועם מסכת אבות עם פי' .. הרמב"ם וע"פ .. ספורנו.

°2. ח"א נדפס בשנת ש, (199 דף). ח"ב נדפס בשנת ש"א, 189 דף.

הגדה של פסח.

בשם:

זבח פסח.

אברבנאל, דון יצחק.

פי' בהגדות הפסח.

ויניציאה שה.

(מארקו אנטוניאו משטיניאנו).

°4. 67 דף.

הגדה של פסח.

בשם:

ספר זבח פסח.

פירוש בהגד"ו הפסח. חברו:

אברבנאל, דון יצחק.

קרימונה שיז.

°4. סד דף.

הגדה שבמחזור מנטובה שי"ז.

מחזור כמנהג ק"ק רומה, עם מ"מ מהפסוקים ועם פירוש למסכת אבות . הרמב"ם והוספנו בו פירוש .. רש"י .. אשר לא נדפס אצלינו עד הנה..

ותהי ראשית מלאכתו בימי חנוכה שי"ז פה מנטובה .. ותהי השלמתו ר"ח סיון שנת שך.

°2. 210 דף.

הגדה של פסח.

עם פירוש [ובשם] זבח פסח.

פירוש בהגד"ו הפסח. חברו:

אברבנאל, דון יצחק.

חובר על ידי אחד התלמידים:

יעקב מרקריאה.

ריווא דטרינטו שכא.

°2. (34 דף).

הגדה של פסח.

בשם:

חקת הפסח.

פירוש על הגש"פ. חיברו:

פיזאנטי, משה ב"ר חיים ב"ר שם טוב.

ופירוש קצר מהחכם:

שלמה ברוך (רש"ב).

שאלוניקי שכט.

°4. (חסר השער) עא דף.

פירוש

גיקטיליא, יוסף

להגדה, ונק':

צפנת פענח.

[ויניציאה שמה].

°4. (10) דף.

הגדה של פסח.

ע"ת איטאלינו באותיות עבריות. עם ציורים ועם פירוש

צלי אש.

די מודינא, יהודה אריה.

כנראה דפוס

ויניציאה שפט.

°4. 2 טפסים מ2 דפים של תחלת ההגדה (פגומים).

הגדה של פסח.

בשם:

מדרש בחידוש.

פירוש להגדת פסח להחכם:

פואה, אליעזר נחמן.

ויניציאה תא.

°4. 36 דף.

הגדה שנכרכה עם

סדר תפלות.

כמנהג בני אשכנז.

תפלות לכל השנה.

ויניציאה תכא.

°32. קפח דף.

נכרך עמו מסדור אחר: יוצרות, סליחות, תפלות לשלש רגלים, הגדה של פסח, פרקי אבות, תפלות ימים נוראים.

קכט-שנא דף.

הגדה של פסח.

בשם:

פסח מעובין.

בנבנשתי, חיים.

ויניציאה תנב.

(ברגאדין).

°4. 30 דף.

ההגדה כמנהג אשכנזים = [יערי].

הגדה של פסח.

בשם:

פסח מעובין.

בנבנשתי, חיים.

ויניציאה תנב?

(ברגאדין).

°4. (חסר בתחילה וכנראה) כמנהג ספרדים.

(נמצאים): ה-כח דף.

סדר הגדה של פסח.

כמנהג אשכנז וספרד.

אמסטרדם תנה.

(ברגאדין).

°2. (1) כו דף.

הגדה של פסח.

חלוקא דרבנן.

כולל ג' פירושים:

שני לוחות הברית.

מטה אהרן.

תאומים, אהרן אב"ד ווירמישא ואב"ד קרקא.

כתונת פסים.

יוסף ב"ר משה.

(בעמח"ס צפנת פענח).

אמסטרדם תנה.

°4. 52 דף.

הגדה של פסח.

עם פירוש

חבל בני יהודה.

חאבילייו, שמעון ב"ר יהודה.

ויניציאה תנה.

°.4 (חסר דף השער. ונמצא) דפים ה-נב.

עם הגהות עה"ג בכת"י מוהר"ר שלמה אליהו אבן צור (שאב"ץ), רבה של פאס.

ארון ראוה 2 – דפוסי ההגדה לדורותיהם

בארון הזה מוצג מבחר של הגדות שנדפסו במשך שלוש מאות השנים האחרונות, היינו אחרי שנת תנ"ה. מתוך אלפי ההגדות, נבחרו הגדות שנדפסו עם פירוש מיוחד, או עם כמה פירושים:

סדר תפלות לחדשים ולמועדים, כמנהג ספרדים.

כולל גם הגדה של פסח.

פירינצי תעה.

°16. (1), שנא, (1) דף.

חלק ראשון מספר

ארבע יסודות.

יכלול ב' יסודות הראשונות מהארבע ואלו הן: יסוד היראה יסוד האהבה יסוד העבודה ויסוד הברכה. גם יכלול החלק הזה.

סדר הגדה של פסח.

עם פירושים:

אברבנאל, דון יצחק.

מעשי ה'.

אלשיך, משה ב"ר חיים.

גבורות ה'.

עוללות אפרים.

שני לוחות הברית.

ומהגאונים מאמסטרדם:

שאול הלוי.

וגיסו האב"ד:

שאול (בעל בנין אריאל).

הדף האחרון כולל שני חידושי אגדה של ר'

יחזקאל ב"ר מיכל הלוי.

על ידי:

שנאטיך, אלחנן.

אמסטרדם תקמג.

°4. (2), מט, (1) דף.

עם תרגום-פירוש בגרמנית באותיות צו"ר לפיוטים, עם הדינים בגרמנית באותיות צו"ר.

הגדה של פסח.

עם פירוש

צפנת פענח.

גיקטיליא, יוסף.

ופי' ה"ר יעקב עמדין (על השער - שכולל גם פי' הגר"א).

חמ"ד תקנז.

°4. יט דף.

סדר הגדה של פסח.

עם פירושים:

שמשון מאוסטרופוליא.

שאול מאמשטרדם.

יחזקאל מפראג.

רוקח, אלעזר ב"ר שמואל.

ופי' בשם:

מצה שמורה.

הורביץ, ישעיה הלוי (השל"ה).

עמדין, יעקב ב"ר צבי (יעב"ץ).

זאלקווא [?] תקצה [?].

הובא לדפוס על ידי רמ"צ במש חרי"ח [מרדכי צבי מזבאריז].

°4. (18 דף).

הגדה של פסח.

בשם:

מגיד מראשית.

כולל הערות וחקירות שונות על הגש"פ ומנהגי' מאת:

לאנדסהוטה, אליעזר ליזר ב"ר מאיר.

ונלוה אליו סדר ההגדה עברית ואשכנזית, עמוד מול עמוד.

[ברלין תרטז].

°8. (30), 71-3 ע'.

הגדה של פסח.

הנקראה בשם:

שפתי רננות.

תוכה..חמשה פירושים:

צפנת פענח.

גיקטיליא, יוסף.

אליהו ב"ר שלמה זלמן מווילנא (הגר"א).

שערי שמים.

עמדין, יעקב ב"ר צבי (יעב"ץ).

מעשה מצרים.

אשכנזי, אליעזר ב"ר אליהו הרופא.

ליקוט מספר

עקדת יצחק.

ערמאה, יצחק.

עם כל הדינים. כל הנ"ל מלוקט על ידי ה"ר

רוזנבלום, שמואל מפאלטאסק.

ווארשא תרכב.

°4. (2), לז דף.

סדר רבי עמרם גאון.

סדר תפלות עם דינים ומנהגים.

כולל גם הגדה.

ווארשא תרכה.

°8. (3), נה, (1), ס דף.

הגדה של פסח.

עם פירושים מרבני וילנה:

תולדות אדם.

דאנציג, אברהם.

אחרית לשלום.

לנדא, יצחק אליהו.

מנחת כהנים.

בצלאל הכהן.

וגם כמה דינים השייכים להל' בדיקת חמץ ובעורו וער"פ.

ווילנא תרלז.

°8. לד דף.

הגדה של פסח.

מבוארה עם חמשה עשר באורים:

שמואל ב"ר מאיר (רשב"ם).

כל בו.

אברבנאל, דון יצחק.

אליהו ב"ר שלמה זלמן מווילנא (הגר"א).

- על הלל.

שלמה מטאלאצין.

- על חד גדיא.

אמת ליעקב.

קרנץ, יעקב (המגיד מדובנא).

מחכם קדמון.

עמדין, יעקב ב"ר צבי (יעב"ץ).

- על חד גדיא.

סופר, משה.

לורברבוים, יעקב מליסא.

מאיר לייבוש ב"ר יחיאל מיכל (מלבי"ם).

אלשיך, משה ב"ר חיים.

לקוטים מבעל נהורא השלם.

ספורי נפלאות.

משה מזאלשין.

עם ציורים ועוד הוספות.

ווילנא תרמג.

°8. מד דף.

2 טפסים (א' מהם עם עטיפה וציורים).

סדר הגדה של פסח.

עם פירוש חדש

אשל אברהם.

ואהרמן, אברהם דוד אב"ד בוטשאטש.

ונלוה לו שבעה פירושים...

לבוב תרמז.

(אורי זאב סאלאט).

°8. (24) דף.

הגדה של פסח.

עם מאה וחמשה עשר פירושים. בשם:

מגדל עדר.

מילר, ישראל דוד.

הוצאה שני'.

ווילנא תרנג.

°8. נו דף.

הגדה של פסח.

עם מאתים שלשים ושמונה פירושים והוספות.

נלקטו על ידי:

לעזער, יוסף מטארנא.

פאדגורזע תרסה.

(שאול חנני' דייטשער).

°8. (2), 72 דף.

הגדה של פסח.

בריש גלי.

על סדר ההגדה של פסח.

ירוחם ב"ר שבתי הכהן אבד"ק דובסאר.

[אודיסה תרעא].

°8. 17 דף.

לפי הידוע – טופס יחיד בעולם של הפירוש הזה.

הגדה של פסח.

אייזנשטיין, יהודה דוד.

אוצר פרושים וציורים.

שלשה חלקים בכרך אחד: החלק הראשון יכיל נוסח ההגדה עם הציורים .וסביב ההגדה יבוא פירוש קצר עם הערות לשנוי הנוסחאות ובסופו שיר השירים עם ציורים בחלק השני יבואו עשרה פירושים..בחלק השלישי נכללו ענינים רבים שיש להם שייכות לחג הפסח...

[נ.י. תרפ].

°8. 6, 346 ע'.

אוצר פירושי אגדה של פסח.

אזולאי, חיים יוסף דוד (חיד"א).

כולל ששת ספריו על הגש"פ:

שמחת הרגל.

זרוע ימין.

גאולת עולם.

שפה אחת.

פה אחד.

בתי הנפש.

ונוספו דינים וכו' מ"דרך החיים" ומשו"ע אדה"ז. מוסר מספר:

לב דוד.

להחיד"א, ומספר:

יסוד יוסף.

ופי' מהר"י אברבנאל, מהחת"ס ומהר"מ.

מטשרנוביל. ועוד.

ירושלים תשיט.

°4. (2), צח, כ, יד, יג, יג, י דף.

הגדה של פסח.

הגדה של פסח ותולדותיה.

מקורותיה ותולדותיה של ההגדה במשך הדורות, בצירוף הנוסח הבדוק ותצלום ההגדה העתיקה ביותר מן הגניזה הקאהירית. עם דפי דוגמא מתוך הגדות כתובות ומודפסות יקרות המציאות.

גולדשמיט, דניאל.

מוסד ביאליק.

ירושלים תשכ.

°4. 144, 40 ע'.

הגדה של פסח.

מבוארת על ידי

שטיינזלץ, עדין.

ירושלים תשלט.

°8. (53 דף).

אהבת שלום.

סדור כוונות.

חלק הגדה של פסח.

עם כוונות ליל הסדר שסידר ה"ר

שרעבי, שלום מזרחי דידיע.

נערך ונסדר מחדש בשלמות, עם תקונים ותוספת ביאורים והקדמות על ידי

הלל, יעקב משה.

ירושלים תשמד.

°2. (8), 831, (2) ע'.

הגדה של פסח.

לפי כוונות האריז"ל, כולל ליקוטים וביאורים בדרך פרד"ס מאת

שיינברגר, מרדכי ב"ר מנחם מאניש.

ירושלים תשמט.

°4. (5), 164 ע'.

ארון ראוה 3 – דפוסי ההגדה למקומותיהם

בארון הזה מוצג מבחר של הגדות שנדפסו במשך הדורות, במקומות דפוס שונים ברחבי תבל.

ארה"ק.

ההגדה הראשונה שנדפסה בארה"ק – בשנת תר"ב:

סדר הגדה של פסח.

עם דינים הנצרכים השייכים לליל השימורים..והצגנו בו גם תפלת ערבית וסדר ספירת העומר.

ירושלים תרב.

°12. (29) דף.

ארה"ב.

אחת מההגדות הראשונות שנדפסו בארה"ב – בנ.י. בשנת תריז:

הגדה של פסח.

עם תרגום לאנגלית, עמוד מול עמוד.

[נ.י. תריז].

(הענרי פראנק).

°8. 72 ע'.

(עם ציורים) לפי הרשום בע' הראשון הוא משנת תריט.

אמריקה הדרומית.

ההגדה הראשונה שנדפסה באמריקה הדרומית – בשנת תרצ"ד:

הגדה של פסח.

הגדת פסח.

ודינים של ע"פ מבה"מ דרך החיים עם פירוש

יקו לאור.

ווייס, יקותיאל.

בונה זרת.

בואנוס איירס תרצד.

(כוליא קויפמאן).

°8. 58 ע'. 1 ע' לוח תקון טעות בצבע צהוב.

אמריקה המרכזית.

ההגדה הראשונה שנדפסה באמריקה המרכזית - בשנת תש"ו:

הגדה של פסח.

מתרגמת לספרדית על ידי:

שיפמנוביץ, ז.

הוצא לאור על ידי יצחק קרוכמלניק ורעיתו שרה.

מכסיקו תשו.

°8. 67 ע'.

עם ציורים.

אשכנז.

הפעם הראשונה שנדפסה ההגדה בברלין הי' בשנת תס"א:

הגדה של פסח.

בשם:

ברית מטה משה.

פירוש על הגדה של פסח, ונדפס עמו.

מאת.

שליט, משה ב"ר ישעיה.

ברלין תסא.

°4. (חסר השער ומתחיל מדף ב') קד דף.

איטליה.

ההגדה הראשונה שנדפסה בליוורנו - בשנת תקמ"ב:

הגדה של פסח.

בשם:

שמחת הרגל.

אזולאי, חיים יוסף דוד (חיד"א).

הגדה רות ג' למודים.

ליוורנו תקמב.

(אברהם יצחק אשטילו ואליעזר סעדון).

°4. 102 דף.

רוסיה.

אחת מההגדות הראשונות שנדפסו ברוסיה - בשנת תקנ"א:

סדר הגדה של פסח.

דיזי הגדה האבין מיר גשטעלט מיט פי' טייטש.

הוראדנא תקנא.

(המלך).

°4. 12 דף (והשאר חסר).

המקור והתרגום באותיות צו"ר, טור מול טור.

פולין.

ההגדה הראשונה שנדפסה בווארשה - בשנת תקפ"ט:

הגדה של פסח.

עם פירוש

ברכת השיר.

צינץ, אריה ליב במהר"מ.

ווארשא תקפט.

(אביגדור בר' יואל [לעבענזאהן]).

°4. נ דף.

גליציה.

ההגדה הראשונה שנדפסה בזאלקווא – בשנת תק"י:

הגדה של פסח.

בשם:

ספר שמעון ולוי.

שמעון ב"ר קדיש הלוי.

ביאור על הגש"פ - ונדפס עמה.

זאלקווא תקי.

°4. נב דף.

לטביה.

הפעם הראשונה שנדפסה ההגדה בריגא - בשנת תר"צ:

סדר הגדה של פסח.

מתורגם.."עברי טייטש" חשוב ומקובל עם שני ביאורים..

נחלת שמעון.

ירושה לדורות.

שמעון ב"ר יצחק הכהן מ"מ דק"ק מיטויא.

ריגא תרצ.

(ספלענדיד).

°8.

אירופה בימי המלחמה.

אחת מההגדות האחרונות שנדפסו באירופה לפני מלחמת העולם השניה היא זו שנדפסה בשנת ת"ש במונקאטש:

הגדה של פסח.

בשם:

טוב דברך.

על הגדה של פסח ושיר השירים שחיבר כ"ק..

בראך, שאול אבד"ק קאשוי.

הוצאתי לאור..שמואל בראך בן המחבר.

בהשתדלות חברת "גבעת שאול" קאשוי.

מונקאטש תש.

(גראפיא).

°4. (4), 46 דף.

צרפת הכבושה.

בתקופת מלחמת העולם השניה לא היתה אפשרות להדפיס הגדות באירופה.

הגדה מיוחדת במינה נדפסה בעיר ניצא בשנת תש"א. צרפת כבר היתה כבושה אז על ידי הנאצים ימ"ש, ויהודים רבים גלו לעיר ניצא. גם הרבי והרבנית התגוררו באותו פסח תש"א בעיר זו. דפוס לא היה שם, ולכן כתבו את ההגדה ביד ושיכפלו אותה במימיוגרף:

הגדה של פסח.

על פי נוסח ה-

משה ב"ר מיימון (רמב"ם).

יצא לאור על ידי אגודת הרבנים דפאריז כעת בניצא.

ניצא תשא.

(מימיוגרף).

°2. (1), 6 ע'.

אירופה המשוחררת.

באירופה המשוחררת נדפסה ההגדה הראשונה בפערנוואלד:

הגדה של פסח.

[עם תרגום ע"ט, משלי חכמים, ספורי גאולת מצרים].

דפוס צילום מהוצאת ווארשא, נדפס בשביל מחנות שארית הפליטה בגרמניה, על העטיפה נוספו ציורים שצולמו מתוך הגדות אחרות, השער- רק על העטיפה. הוצאת יפ"ה.

פערנוואלד תשה (או תשו).

°8. 34 ע'.

אפריקה.

ההגדה הראשונה שנדפסה במרוקו – בשנת תרצ"ה:

הגדה של פסח.

בשם:

רקיק אחד.

קריספין, יעיש.

קזבלנקה תרצה.

(י. ראזון).

°8. (9), 55 דף. עם:

ענף שושן.

(על פרקי אבות): 49 דף.

המזרח הרחוק.

במזרח הרחוק נדפסה ההגדה בשנת תשה:

הגדה של פסח.

עם רלח פירושים והוספות.

שנגהאי תשו.

°8. (4), עב דף.

ארון ראוה 4 – הגדות מתורגמות

בארון הזה מוצג מבחר של הגדות שנדפסו במשך הדורות, מתורגמות לשפות שונות.

איטלקית.

בתחלה היו מדפיסים את התרגום האיטלקי להגדה באותיות עבריות. פעמים רבות נדפס התרגום האיטלקי באותיות עבריות, וכבר הוצגה לעיל מהדורת ויניציאה שפט. הפעם הראשונה שהודפסה ההגדה בתרגום איטלקי ככתבו - וינה תרי"א:

הגדה של פסח.

עם תרגום איטלקי עמוד מול עמוד על ידי

ראנבערגער, מאיר.

[וינה תריא].

°8. (1), 81 ע'.

אנגלית.

הגדה של פסח

כמנהג אשכנזים וכמנהג ספרדים, עם תרגום אנגלי עמוד מול עמוד.

לונדון תקנד.

°8. 39 דף. 7 ע'.

חסרים דפים 5-8.

אשכנזית-יהודית.

יחד עם הדפסת ההגדה עם תרגום איטליאני באותיות עבריות, בויניציאה בשנת שס"ט, הדפיסו אותה גם עם תרגום אשכנזי באותיות עבריות. וכך נדפסה אחר כך כמה פעמים. מוצגת כאן אחת ההגדות שנדפסו עם תרגום זה:

הגדה של פסח

עם פירוש בלשון אשכנז..ואלה מוסיף..הפירוש..על פי הסוד..

פפד"א תקמט.

(איצק בר' אהרן זעליג זעצר ודרוקר).

°4. כ דף.

נדפס מקור ותרגום טור מול טור. פירוש ע"פ הסוד באותיות מרובעות למטה. מלבד התרגום על "חד גדיא" נוסף בדף האחרון גם פירוש עליו באשכנזית באותיות צו"ר.

אשכנזית.

את ההגדה עם תרגום אשכנזי ככתבו הדפיסו לראשונה בשנת תקצ"ח:

הגדה של פסח

עם תרגום אשכנזי. ובסופו תוי נגינה.

[קולניא תקצח].

°8. 91, (10) ע'.

הולנדית.

ספר קול יעקב.

והוא.

הגדה לליל פסח.

הגדה של פסח

כמנהג ק"ק ספרדים. מתורגם מחדש בלשון הוללנדית עם הערות מאת:

קארדוזו, יעקב ב"ר דוד לופיס.

אמסטרדם תריט.

°8. (5), 53 דף.

הונגרית.

הגדה של פסח

עם תרגום הונגרי עמוד מול עמוד. עם ציורים. הדינים באשכנזית באותיות צו"ר ובלאדינו באותיות מרובעות.

[וינה תרמו].

°8. 31 דף.

לאדינו.

הגדה של פסח

בשם:

ספר המון חוגג.

דברי הגדה לליל פסח עם תרגום לשפת לאדינו ושני פירושים בעברית, אחד על פי פשט והשני ע"ד מוסר השכל. חובר על ידי:

חבילייו, אלישע.

ליוורנו תקנד.

°4. (4), ע דף.

המקור והתרגום באותיות מרובעות-מנוקדות נדפסו פסקא אחר פסקא.

לטינית.

הגדה של פסח

עם תרגום לטיני. טור מול טור. העברית בלי ניקוד. עם תוי נגינה לפיוט כי לו נאה; אדיר הוא.

פרנקפורט תנח.

°8. 70 (חסר השער, ובאמצעו 2 דפים).

ערבית-יהודית.

הגדה של פסח

בשם:

חקת הפסח.

לימוד יום ראש חדש ניסן וקרבנות הנשיאים..וביעור חמץ..ותפלת ערבית קדושא ואגדתא..פרקי אבות..

אגודת אזוב.

נחלק לשלשה: חדושי דינים אזהרות והערות, הגדה ודיני הסדר בלשון ערבי כפי שפת מצרים, פירוש על אבות להרב"ע, רש"י, ופירוש חדש:

אבות וגבורות.

ליוורנו תריט.

°8. (2), 202 דף.

ערבית.

הגדה של פסח

כפי מנהג ספרדים יצ"ו עם תרגום ערבי, באותיות ערביות מאת.

פרחי, הלל.

מצרים תרעז.

(ראובן מוסכוויטש במצרים).

°8. 42 ע'.

פולנית.

הגדה של פסח

עם תרגום לפולנית על ידי

שטרויך, פאביוס.

[ווארשא תרמא].

°8. 96 ע'.

פרסית.

הגדה של פסח.

בשם:

חקת הפסח.

כולל לימוד כל חדש ניסן..והתפלות..דבר יום ביומו וברכת האילנות והגדה של פסח. ונוסף בו מחדש סדר קרבן פסח עם העתקה מר'

שמשון מאוסטרופוליא.

ומ"ב מסעות .. ותפסיר ההגדה בשפת פרסי מאת המתרגם:

חכם, שמעון.

..גם כמה ספורי מעשיות ופזמונים השייכים לחג הפסח..כדי לזכות קהל..יושבי..בוכארא.

ירושלים תרסד.

(שמואל הלוי צוקערמאן).

°8. (2), 68 דף.

ובסופו: שיר השירים. עם תפסיר פרסי (בשער מיוחד).

28 דף.

צ'כית.

הגדה של פסח

עם תרגום. על ידי:

וויינער, גוסטאב (ד"ר).

[Praze V תרנח].

°8. 79 ע'.

צרפתית.

הגדה של פסח

כמנהג אשכנזים וספרדים. נעתק ללשון צרפת, מאת:

דראך, דוד.

(נדפס מקור ותרגום עמוד מול עמוד).

(עם שער מיוחד בצרפתית).

מיץ תקעט.

°8. (7), 127, (1) ע'.

רומנית.

הגדה של פסח

עם תרגום רומני והערות..מאת.

גלד, אברהם שלמה.

תוצאה שלישית ומתקנת עם הוספות רבות.

[קראיאווא תרסב].

°8. 83, 4 ע'.

עם תוי נגינה.

רוסית.

הגדה של פסח

עם תרגום והערות בלשון רוססיא. עמוד מול עמוד. מאת

גולדשטיין, משה ב"ר יעקב.

[ווילנא תרל].

°8. 70 ע'.

ארון ראוה 5 – הגדות מצויירות

בארון זה מוצג מבחר של הגדות מצויירות, מתחיל מציורים שנדפסו מפיתוחי-עץ ופיתוחי-נחושת ועד לציורים בני זמנינו שנדפסו עם או בלי צבעים:

סדר הגדה של פסח

עם פירוש יפה וציורים נאים..פירוש ה-

אברבנאל, דון יצחק.

ועוד הפי' בעל

מעשה ה'.

מטה אהרן.

חבל בני יהודה.

ושאר מפרשים לקטנו קצורי ביאוריהם..ונוסף..כל המסעות במדבר..חרות על לוחת נחשת...

אמסטרדם תעב.

(שלמה פרופס).

°2. (1), 31 דף וטבלא.

סדר הגדה של פסח.

[עם העתקה בלשון אשכנז מר'-].

ברודא, אליה ב"ר טודרוס.

פראג תעג.

(שלמה פרופס).

°2. [חסר השער (וההתחלה?) וצ"ל] טז דף.

הגדה של פסח.

וועלכי איז איין גרושי (מצוה) צו פר צילן.

ואנזדבק תצג.

(ישראל ב"ר אברהם).

°16. 24 דף.

(בסופה אקדמות ע"ת ע"ט).

סדר הגדה של פסח.

עם הפירוש:

אברבנאל, דון יצחק.

כולל גם פירוש על פי הסוד, עם תרגום אשכנזי באותיות צו"ר לפיוטים. עם ציורים שנדפסו למטה מהמקור והפירושים.

פיורדא תקי.

או:

תקיז.

°2. 16 דף.

הגדה של פסח.

בשם:

סדר הגדה לפסח.

עם פי'

צלי אש.

(והוא קיצור זבח פסח).

יהודה אריה ממודינא.

עם ציורים.

אמסטרדם תקכה.

°4. לב דף.

עם תרגום אשכנזי באותיות צו"ר לכל ההגדה.

בית חורין.

והוא

סדר הגדה של פסח.

עם פירוש

אלשיך, משה ב"ר חיים.

גבורות ה'.

עוללות אפרים.

עם ציורים נאים.

מיץ תקכז.

°4. (2), 30 דף.

בסוף מצורפת מפת א"י בלועזית.

הגדה של פסח.

עם ציורים ותרגום איטלקי.

[טריאסטי תרכד].

°2. 66 ע'.

סדר הגדה של פסח.

עם פתרון בלשון ספרדי. עם כמה צורות..ונוסף..תפלת ערבית..וגם הוספנו שיר השירים.

ליוורנו תרסד.

(שלמה בילפורטי וחברו).

°8. 42 דף.

סדר הגדה של פסח.

[פקסימילי' של כ"י מצויר בציורים ססגוניים עם תרגום אשכנזי באותיות צו"ר שנכתב בצד המקור] העתקה מדויקת מההגדה שכתב וצייר

משה ב"ר נתן הכהן.

בשנת תקעו לשם הגאון משה סופר (בעל החתם סופר). הוצאת ב. כהן.

ברלין-לייפציג תרפד.

(ב.ג. טיבנר).

°4. (3), 19 דף.

סדר הגדה של פסח.

מצוירת על ידי:

ליברמן, י.

הוצאת בית מסחר הספרים של גונצר ו'לוין.

[ברלין תרפה].

(רודאלף גרעטץ).

°2. 48 ע'.

תרגום אשכנזי:

23 ע'.

עם שער גרמני מיוחד, אבל בלי תרגום גרמני.

הגדה של פסח.

עם ציורים מאת:

אל חנני, א.

ירושלים תרצ.

(ליפשיץ).

°8. 37, (7) ע'.

תוי נגינה.

הגדה של פסח.

עם ציורים ססגוניים וגם נוסח ההגדה נכתב בידי צייר.

[נ.י. תשט].

°4. (58) ע'.

הגדה של פסח.

עם תרגום אנגלי טור מול טור על ידי:

רעגלסאן, אברהם.

עם ציורים בצבעים על ידי

פורסט, זיגמונד.

עם תוי נגינה לשירי ההגדה על ידי:

וויסער, יהושע.

ובסופה: ילקוט לחג החרות, תוספת להגש"פ בעברית ובאנגלית על ידי:

הוניג, ש.ב.

שולזינגר, מיכל יהושע.

הוצאה שניה.

נ.י. תשי.

°2. (2), 64, (12), 80 ע'.

הגדה של פסח.

מצויירת עם עיטורים על ידי:

צימברקנוף, י. (צים).

תל אביב תשיב.

°2. פח ע'.

הגדה של פסח.

הכתב והציור מעשה ידי

אולמן, גד.

הוצאת מסדה.

תל אביב תשכד.

12X34 ס"מ. (20) דף.

הגדה של פסח.

עם ציורים וע"ת אנגלי. מצוייר בידי

רוזנשטיין, יוסי.

ירושלים תשמו.

°12. 142 ע'.

הגדה של פסח.

בשם.

הגדת עם.

מתורגמת ומפורשת באנגלית על ידי

הכהן, מרדכי.

מצויירת על ידי

רון, חיים.

ארה"ק תשמז.

הוצאת אדמה.

°2. 184 ע'.

הגדה של פסח.

בשם

הגדת פנטון.

מצוירת ומסודרת על ידי

פנטון, צבי.

לונדון תשמח.

°4. (4), 64 ע'.

ועוד חוברת הכוללת תרגום אנגלי של ההגדה.

(2), 26 ע'.

הגדה של פסח.

מצויירת על ידי

קריגר ברזל, בלהה.

תל אביב תשמח.

°8. 56 ע'.

ארון ראוה 6 – דפוסי-צילום הגדות נדירות

כאמור לעיל, לא נמצאות בספריה ההגדות שנדפסו לפני יותר מארבע מאות וחמשים שנה, היינו לפני שנת ש.

אמנם רוב ההגדות האלו נדפסו בדפוס-צילום, כמו גם הגדות-כת"י מצויירות ומעוטרות נדפסו בדפוס-צילום.

בארון זה מוצג מבחר של דפוסי-צילום מהגדות כאלו; מתוך אלו שהמקור שלהם לא נמצא בספריה.

הגדה של פסח.

מהדורה פקסימילית של ההגדה הראשונה שבדפוס.

ואדי אל-חגארה רמב לערך.

מטופס יחיד שבגנזי בית הספרים הלאומי.

ירושלים תשכא.

°2. (12) דף ועטיפה.

נדפס כנספח לספר.

ביבליוגרפיה של הגדות פסח.

סדר הגדה של פסח.

רעפרודוקציא מדפוס ההגדה (ממחזור) של

[שוניצינו רמה].

[לייפציג תרפג].

טופס הציורים נתונים מאת:

פריש, אלברט.

השם והערת הדפוס כתובים בידי:

ברוך, פראנציסקה.

2 טפסים, א' מהם על גליון נייר קצת יותר גדול.

הגדה של פסח.

צילום מבית דפוסו של גרשם כהן.

פראג רפז.

בדפוס ובהוצאת האחים שולזינגר.

נ.י. תשכד.

°2. (42) דף.

הגדה של פסח.

עם תרגום איטליאני (בכתב עברי) ומנוקד, עם מבוא מפרופסור:

נרקיס, בצלאל.

ירושלים תשלד.

צילום דפוס (מטופס מיוחד שנדפס על קלף לכבוד גרשון פרינץ)

ויניציאה שסט.

°2. 20, (50) ע'.

מעלה בית חורין.

הגדה של פסח

עם פירוש ה"ר

אלשיך, משה ב"ר חיים.

גבורות ה'.

יהודה ליווא ב"ר בצלאל (מהר"ל מפראג).

עוללות אפרים.

ירושלים תשלה.

צילום דפוס

וינה תקעג.

בצירוף מבוא.

°2. (2), נב דף.

הגדה של פסח.

מהדורת פקסימילה מהגדה שבכתב-יד ספרית הרוזנטליאנה שנכתבה באלטונה תצ"ח על ידי

יוסף בן דוד מלייפניק.

עם פירוש:

אברבנאל, דון יצחק.

ופירוש קצר על פי הסוד עם הוראות הסדר בל' ע"ט ולאדינו עם ציורים.

תל אביב תשמז.

°4. (32) דף.

מונח עמו קונטרס תיאור ההגדה באנגלית מאת

שרייוור, אמיל ג. ל.

ומתורגם לעברית על ידי

צוקר, שלמה.

תרגום הגדה של פסח על ידי

גרין, אהרן אשר.

8, 16 ע'.

הגדה של פסח.

בשם

הגדת קאופמן.

מהדורה פקסימלית מכתב-יד עברי מהמאה ה-14 עם ציורים אמנותיים.

מהאוסף האוריאנטלי של הספריה של האקדמיה ההונגרית למדעים ומצורף אליו חוברת מבוא באנגלית בחוב' נפרדת, מאת

סד-ראינה, גבריאל.

[בודפשט תשנ].

°4. (2), 60, (1) ע'.

עותק מס' 21 מהוצאה של 1000 עותקים.

הגדה של פסח.

צלום כת"י ספרדי ממחצית השני' של המאה הי"ד שבאוסף המוזיאון הלאומי הבוסני בסרייבו.

(הגדת סריבו).

בלגראד תשמה 1985.

°8. 34, 104 דף.

מבוא בלה"ק:

צוקר, שלמה.

תל אביב תשמו.

°8. 16 ע'.

מבוא באנגלית: בלגראד. תשמ"ה:

ווערבער, הוגער.

°8. 44, (2) ע'.

סדר הגדה של פסח.

[פקסימילי' של כ"י מצויר בציורים ססגוניים עם תרגום אשכנזי באותיות צו"ר שנכתב בצד.

המקור] העתקה מדויקת מההגדה שכתב וצייר

משה ב"ר נתן הכהן.

בשנת תקעו לשם הגאון משה סופר (בעל החתם סופר). הוצאת ב. כהן.

ברלין-לייפציג תרפד.

(ב.ג. טיבנר).

°4. (3), 19 דף.

הגדה של פסח.

מהדורת פקסימליה מכתב יד.

הגדת קופנהגן.

עם פירוש

אברבנאל, דון יצחק.

ופירוש קצר ע"ד הסוד ועם הלכות הסדר בלשון הקודש, ע"ט ולאדינו, עם ציורים מאת:

סגל, אורי פייבש ב"ר יצחק. נכתבה ב

אלטונה-המבורג, תצ"ט.

יו"ל בצירוף הקדמה בעברית ובאנגלית מאת:

בנז'מין, חיה.

תל אביב תשמו.

הוצאת נהר וסטימיצקי.

°2. (1), 34, (1) דף. קונט' ההקדמה: 6 דף.

הגדה של פסח.

צילום מהגדת דרמשטט (כתב-יד,) עם כרך הנוסח עם מבוא ובאור באשכנזית על ידי:

איטאליענער, ברונא.

חלק הנוסח נדפס ב:

[לייפציג תרפז].

°4. (12), 313, (2) דף.

חלק הצילום נדפס שם בשנת:

[תרפח].

°2. 56, 1 דף.

הגדה של פסח.

צילום כתב-יד של המאה הט"ו שנמצא בספריה הבריטית, נכתב ומצויר על ידי

אשכנזי, יואל בן שמעון וייבש.

עם פירוש מבית מדרשו של ר' אלעזר מגרמייזא עם מבוא, הערות וטרנסקריפציה בצרפתית מאת

גולדשטיין, דוד.

איטליה תשמה.

°2. (1), 49 דף, 40 ע'.

* * *

מפעל מיוחד במינו עשו ר' טובי' פרשל ור' מוניש וויינברג שיחיו, המדפיסים כל שנה לפני חג הפסח הגדה מיוחדת, צילום-דפוס נדיר או כת"י מעוטר, עם מבוא מיוחד. חלק מהגדות אלו מוצגים בתערוכה:

הגדה של פסח.

צלום כת"י ר'

סגל, נתנאל ב"ר אהרן.

משנת תקל"א.

נ.י. תשלא.

עם מבוא מאת:

פרשל, טובי'.

°8. (24) דף.

הגדה של פסח.

צילום כת"י הסופר סת"ם ר'

סגל, נתנאל ב"ר אהרן.

בשנת תקלב. עם מבוא מאת:

פרשל, טוביה.

נ.י. תשלב.

°8. (32) דף.

סדר הגדה של פסח.

צילום מהגדה בכת"י שנכתב בק"ק קיצע בשנת תקמב.

עם מבוא באנגלית מאת

פרשל, טוביה.

נ.י. תשלה.

°8. (28) ע' ועטיפה.

הגדה של פסח.

צילום דפוס:

פיורדא תקא.

עם תרגום לאידית, ומבוא באנגלית ולה"ק מאת

פרשל, טובי'.

נ.י. תשלו.

°8. (3), טז דף.

הגדה של פסח.

צילום מהגדה בכת"י שנכתבה בוינה בשנת תקיא על ידי

ערלינגן, אהרן שרייבער.

עם מבוא באנגלית ועברית מאת

פרשל, טוביה.

נ.י. תשלח.

°8. 32 ע'.

הגדה של פסח.

עם פירוש

אברבנאל, דון יצחק.

וציורים נאים. צלום כת"י ר' יעקב סופר מברלין שהעתיקו מדפוס אמסטרדם תנה.

המבורג תפח.

עם מבוא באנגלית ובעברית מאת:

פרשל, טוביה.

וינטרויב, מוניש.

נ.י. תשמ.

°8. (5), כו דף.

הגדה של פסח.

עם מבוא באנגלית ובעברית מאת:

פרשל, טוביה.

וינטרויב, מוניש.

נ.י. תשמא.

צילום דפוס:

אמסטרדם תכב.

°8. 24 דף.

הגדה של פסח.

עם פירוש

מטה אהרן.

תאומים, אהרן.

עם ציורים ועם מבוא בעברית ואנגלית מאת

פרשל, טוביה.

וינטרויב, מוניש.

נ.י. תשמב.

צילום דפוס.

פרנקפורט תע.

°8. (5), כז דף.

הגדה של פסח.

עם פירוש

עבודת הגפן.

יהודה ליב ב"ר אליהו.

ובנו:

זאב וואלף.

עם ציורים. צילום דפוס.

אופנבאך תפב.

נ.י. תשמג.

עם מבוא מאת.

פרשל, טוביה.

°8. (20) ע' ועטיפה.

הגדה של פסח.

עם פירוש

אברבנאל, דון יצחק.

ופי' ע"פ הסוד. צילום דפוס.

זולצבאך תקטו.

עם מבוא מאת

פרשל, טוביה.

נ.י. תשמה.

°8. (4), יד, (4) דף.

הגדה של פסח.

בשם:

הגדת באבד.

צילום מהגדה בכת"י עם ציורים שנכתבה באמ"ד תקכ"ט על ידי

באבד, יהושע ב"ר מרדכי מוואלטש.

עם מבוא באנגלית ועברית מאת

פרשל, טוביה.

נ.י. תשמז.

°8. (47) ע' ועטיפה.

הגדה של פסח.

מהדורת פקסימליה מכתב יד עם ציורים שנכתב על ידי

משולם זימל ב"ר משה.

עבור ר' נתן אפנהיים בווינה בשנת תע"ט. עם מבוא בעברית ובאנגלית על ידי

פרשל, טוביה.

נ.י. תשמח.

°8. (28) דף.

הגדה של פסח.

מהדורת פקסימליה מכת"י עם ציורים של

יוסף ב"ר דוד מלייפניק.

בשנת תצ"ג.

עם מבוא בעברית ובאנגלית מאת

פרשל, טוביה.

נ.י. תשמט.

°8. 48 ע'.

סדר הגדה של פסח.

עם הפתרון בלשון ספרדי.

צילום דפוס

ליוורנו תקפה.

נ.י. תשנב.

°8. (34) דף כולל דף העטיפה עם מבוא מאת:

פרשל, טוביה.

ארון ראוה 7 – ביאורי החסידות להגדה

ההגדה זכתה לפירושים יותר מכל ספר אחר. רוב הפירושים נדפסו בצד ההגדה גופה, ומקצתם בספרים בפני עצמם.

בארון זה מוצגים פירושים להגדה, שנתחברו על ידי גדולי החסידות במשך הדורות. נתחיל עם ההגדה החסידית הראשונה שנדפסה, ונתחברה על ידי תלמיד מובהק של רבי יחיאל מיכל מזלאטשוב:

הגדה של פסח.

בשם:

ספר חלקת בנימין.

ביאור על ההגדה של פסח.

בנימין מ"מ דק"ק זלאזיץ.

ואלה מוסיף..שהעתקנו ההגדה עם הכוונת מסידר האריז"ל.

לבוב תקנד.

°4. (1), כה, (13) דף.

הגדה של פסח.

עם פירוש

הפלאה.

הורוויץ, פנחס הלוי.

ונלוה אליו שטר מכירת חמץ להריא"ז מרגליות.

צילום דפוס:

צ'כוסלובקיה תשז.

נ.י. חש"ד.

°8. 45 ע'.

תשורה מישיבה אף סטעטן איילענד.

סדר הגדה של פסח.

עם

ספר הזמנים.

והוא חלק ראשון מספר הזמנים. כולל מאמרים..ודרושים..על סדר חדש ניסן ודיניו ובאור ההגדה ע"פ נוסח האריז"ל..וענין טל וספירת העומר וכל ימי החג וחדש אייר ופסח שני ונתבארו..מפי רבינו הרב..

ליינר, יעקב ב"ר מרדכי יוסף מאזביצא.

לובלין תרסג.

(משה שניידמעסער והאלמנה נחמה הערשענהארן).

°4. 55, (1) דף.

הגדה של פסח.

עם פירוש:

ישמח ישראל.

ירחמיאל ישראל יצחק מאלכנסנדר.

נדפס מחדש עם הוספות מרובות.

בני ברק תשנג.

°8. 176 ע'.

הגדה של פסח.

בשם

לב שמח.

ביאור הגדה של פסח ושיר השירים.

חנוך העניך מאלעסק.

המו"ל משה דוד אשכנזי נכד הרה"ק בעהמ"ח בפה סאטניסלאב.

חמו"ד.

°8. (1), 64 דף.

הגדה של פסח.

קדושת לוי.

אוצר פירושים ע"ד פרד"ס על הגש"פ, שיר השירים ועניני החג, מלוקט מספרי הרה"ק.

לוי יצחק מבארדיטשוב.

ומספרי תלמידיו ובניו, כמו כן מצורף על עניני החג והסדר מספר יסוד ושרש העבודה.

יו"ל על ידי מכון נחלת צבי בעריכת:

הירשלער, שמעון.

בני ברק תשנ.

°8. 252 ע'.

הגדה של פסח.

עם פירוש

דברי בינה.

יצחק יעקב מביאלא.

תולדות אדם.

יהושע מאוסטרובה.

עם הקדמה מאדמו"ר מביאלא.

[נ.י. תשכא].

°8. (7), 91 ע'.

הגדה של פסח.

עם פירוש

קול יהודה.

משובץ מדברי אדמור"י בעלז. מה"ר:

דייטש, חיים יהודה סגל.

עם הגהות מבן המחבר. ונוספו כמה מאמרים בעניני פסח גם מאדמו"ר

רוקח, אהרן מבעלז.

לונדון תשכב.

°8. (2), טז, יא, ריב ע'.

סדר הגדה של פסח.

אור זורח.

מיוסדת ומפורשת ע"פ ספרי..הרה"צ מוה"ר

נחמן מברסלב.

..מסודרת מהמנוח..בזשיליאנסקי, משה יהושע המכונה אלטיר (מטעפליק..שנהרג על קידוש השם..תרע"ט).

ירושלים תרפז.

(ברסלב).

°8. 53, (3) ע'.

הגדה של פסח.

עם

שפת אמת.

אלתר, יהודה אריה ליב אדמו"ר מגור.

תפארת שלמה.

שלמה הכהן אבד"ק רדאמסק.

ווארשא תרפה.

(יצחק מאיר אלטער).

°8. 83 דף.

(קופערשטאך וקראמארזש).

דפים ב-ד כנראה לא נדפסו.

הגדה של פסח.

בשם:

מעדני מלך.

על הגדה של פסח מאת אדמו"ר

הורביץ, אשר ב"ר מאיר מדזיקוב.

החונה כעת בוינה...

וינה תרצד.

(האחים אפפעל).

°8. 80, (5) ע'.

הגדה של פסח.

במסלה.

ילקוט מאמרים חדושי תורה מלוקט מאדמו"רי זידיטשוב, קאמארנא, סאמבור, ראזדאל ומאת יוצאי חלציהם נלקטו מספריהם ומכת"י על ידי:

מאשקאוויטש, משה אהרן.

נ.י. תשמט.

°8. (2), 232, (8) ע'.

הגדה של פסח.

ספר בית היין.

עם לקוטים תלפיות.

[לנגרמן].

מאיר יהודה ליבוש אבד"ק טורקא.

רוב דברים נבנים על יסוד מאמרי מרן...אברהם יעקב מסאדיגורא.

[פשעמישעל תרנח].

(זופניק קנאללער עט וואלף).

°4. 52 דף.

הגדה של פסח.

עם פירוש:

שם משמואל.

בורנשטין, שמואל ב"ר אברהם מסאכטשאב פיעטרקוב.

(מסודר בדפוס חנוך העניך פאלמאן).

ווארשא תרפח.

(נדפס בדפוס וועגמייסטער).

°8. 64 דף.

הגדה של פסח.

שיח אבות.

עם ליקוט אמרי קודש מאת רבותינו לבית לעכוויטש - קוידינוב ונוספו עליהם הלכות ומנהגי ליל הסדר, עניני יציאת מצרים, ומכתבי קודש לימי הפסח וספירת העומר, על ידי:

ארליך, יעקב צבי מאיר.

יו"ל על ידי מכון "שיח אבות".

בני ברק תשנא.

°8. 236, (4) ע'.

הגדה של פסח.

כפי נוסח ומנהגי רבותינו הק' מלעלוב עם

ברכת משה.

אמרי קודש והנהגות לחג הפסח ולחודש ניסן, מאת ה"ר

בידרמן, משה מרדכי מלעלוב.

ולקוט אמרי קודש מרבותינו מלעלוב ונלוו אליו אמרות ה"ר

בידרמן, שמעון נתן נטע.

סידר והוציא לאור:

קרקובסקי, שמחה.

בני ברק תשנא.

°8. (6), 148 ע'.

הגדה של פסח.

בשם:

אשי ישראל.

הכולל שני פירושים. פירוש האחד -

דברי ישראל.

טאב, ישראל ממודזיץ.

פירוש השני

ישא ברכה.

לבנו ה"ר

טאב, שאול ידידיה אלעזר ב"ר ישראל ממודזיץ.

וגם..דברים יקרים..מה"ר

יחזקאל מקאזמיר.

שמואל אליהו מזוואלין.

נ.י. תשז.

°8. (8), 119, (3) ע'.

הגדה של פסח.

עם פירוש..בדרך פרד"ס..בשם

תפארת בנים.

שפירא, צבי הירש אבד"ק מונקאטש.

מונקאטש תרעד.

(קאהן עט פריעד).

°8. (1), 82, (1) דף.

סדר הגדה של פסח.

עם פירוש מאמר אגדתא דפסחא והוא מכתי"ק ס'

שער יששכר.

על החדשים ומועדים, שחיבר..אדמו"ר

שפירא, חיים אלעזר אבד"ק מונקאטש.

מונקאטש תרצח.

(גראפיא).

°8. (6), 54 דף.

הגדה של פסח.

עם באור חדש

צמח ה' לצבי.

צבי הירש מנאדבורנא.

..ונלוה אליו קונטרס.

דברי שלום.

מאבי המחבר.

שלום זעליג.

סיגעט תרע.

(אברהם קויפמאן ובניו).

°12. 39 דף.

הגדה של פסח.

עם פירוש

תפארת איש.

פרלוב, אלתר ישראל שמעון ב"ר יעקב

מנאוואמינסק .. ונלוה לו מעט..כתי"ק אדמו"ר המחבר..על שיר השירים, ואחרון..פי'..על חד גדיא, מאת כ"ק א"ז

מרדכי מטשרנוביל.

ווארשא תרצג.

(האחים פעדער).

°8. 96, 24 ע'.

הגדה של פסח.

נוסח ספינקא. עם פירוש

אמרי יוסף.

ווייס, יוסף מאיר מספינקא.

חקל יצחק.

ווייס, יצחק אייזיק מספינקא.

ירושלים תשכד.

°8. (8), רלט ע'.

הגדה של פסח.

עם שני פירושים משני אחים ה"ה

הלל נרצה.

גרינוואלד, משה.

חסדי דוד.

גרינוואלד, אליעזר דוד.

ונלוו עליהם דרשות לשבת הגדול וביאורים לפרשיות ספירת וקצירת העומר מהנ"ל וגם הלכות בדיקת וביעור חמץ וכל דיני הסדר מסידור דרך החיים עם שיר השירים ומפרשים יו"ל על ידי כולל ערוגת הבושם בירושלים. מהדורה היו"ל לשמחת נישואי אליעזר צבי ולאה טויבע סאפרין.

[ירושלים] תשמט.

°8. 177 ע'.

הגדה של פסח.

ברכת אברהם.

עם שני פירושים:

חסד לאברהם.

לנדא, אברהם אבד"ק ציחנוב.

עטרת זקנים.

מאת נכדו:

לנדא, מנחם מענדל חיים אבד"ק זאווירציע.

הובא לדפוס על ידי נכדם יעקב ורדיגר, בהוצאת..."פרדס".

נ.י. תשי.

°8. (1), 49 דף.

[צילום על פי דפוס פיטרקוב].

סדר הגדה של פסח.

עם שני פירושים..ועל דרך פרד"ס.

גבורות ישראל.

ישראל מקאזניץ.

מטה משה.

בריעה, משה אליקום.

גם הוספנו דיני בדיקת חמץ, ודרושים לפסח, ודרוש ארבע כוסות ודרוש קדש ורחץ ודרושים לספירת העומר ועל פרשת העומר ועל פיסקא חד גדיא הוספנו פי'..מהרב..

מרדכי מטשרנוביל.

[לבוב תרכד].

(ש.ל. פלעקער).

°4. 34 דף [דף ג-ד חסרים או לא נדפסו].

הגדה של פסח.

עם פירוש:

פרי חיים.

סאפרין, חיים יעקב.

ארה"ק חש"ד.

°8. 131, (2) ע'.

הגדה של פסח.

עם קונטרס

אריה דבי עילאי.

ענינים נחוצים מלוקטים להציל ממכשולים וד"ת מס' -

דברי יחזקאל שרגא.

ותשובות ומכתבים מהגאונים הקדושים...יו"ל על ידי ועד חסידי שינאווא-סטראפקוב.

ירושלים תשטז.

°12. (חסר ונמצאים רק) לב ע'.

שלחן ראוה 8 – ביאורי חב"ד להגדה

כאן מוצגים הגדות שנדפסו עם לקט ביאורים שבחסידות חב"ד, או ביאורי חסידות להגדה בכתי"ק, או שנדפסו בספרים מיוחדים, או בתוך ספרי חסידות:

סדור תפלה עם לקוטי תורה.

דרושים מלוקטים מספרי כ"ק אדמו"ר הזקן על סדר התפלה.

ווילנא תערב.

°8. שס דף.

סדר התפלה.

תפלות כל השנה נוסח האריז"ל עם דא"ח מאת כ"ק אדמו"ר הזקן.

זיטאמיר תרכג-ד.

°4. ב' כרכים: (2), 154, 62, 94 דף.

מאמרי אדמו"ר הזקן.

על פרשיות התורה והמועדים.

נ.י. תשמג.

°8. בראשית-שמות: (1), תקד, (2) ע'.

ויקרא-דברים: (12), תקה-א'פו, (11) ע'.

מאמרי אדמו"ר האמצעי.

נ.י. תשמה-ו.

°8. ויקרא ח"א: (4), תמב, (2) ע'.

ח"ב: (5), תמג-תתקלא, (1) ע'.

דרוש כ"ק אדמו"ר הצמח צדק.

כתי"ק דרך מצותיך וקיצור תניא.

13X21.5 ס"מ. לט, צז דף.

מאמרי כ"ק אדמו"ר מוהר"ש נ"ע.

תורת שמואל – לקוטי תורה.

מצה זו – תר"מ.

נ.י. תשה.

(2), צד ע'.

מאמרי כ"ק אדמו"ר מוהרש"ב נ"ע.

ספר המאמרים – ליקוט ח"ב.

נ.י. תשנג.

°8. (11), שכח, (2) ע'.

מאמרי כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע.

קונטרס חג הפסח ה'תש"ח.

נ.י. תשח.

°8. ,29 (3) ע'.

מגן אבות.

דרושי כ"ק אדמו"ר מוהרש"ז מקאפוסט.

ברדיטשוב תרסב.

°2. ויקרא: (2), נ, (2) דף.

סדר תפלה.

נוסח האריז"ל כפי אשר יסד אדמו"ר הזקן עם פירוש המלות ע"פ חסידות הנקרא בשם פירוש מהרי"ד, מאת כ"ק אדמו"ר מהרי"ד מלאדי.

ברדיטשוב תרעג.

°8. ח"א: (4), כה, ד, קפח דף.

ח"ב: (1), רלא דף.

סוד קדושים.

והוא סדר

הגדה של פסח

עם שני פירושים, מאת כ"ק אדמו"ר הזקן, ומאת תלמידו רבי אהרן הלוי מסטראשעלע.

קניגסברג (?) ווארשא (?) תרכו.

°4. 49 דף.

מאמר יציאת מצרים.

ביאורי חסידות חב"ד מאת רבי

אפשטיין, יצחק אייזיק הלוי מהאמיל.

ווילנא תרלז.

°4. כט דף.

שלחן ראוה 9 – הגדות עם ביאורי הרבי

בשנת תש"ו הדפיס הרבי לראשונה את ההגדה עם לקוטי מנהגים וטעמים. מאז ועד עתה נדפסה ההגדה הזאת עשרות פעמים, עם הוספות, ועם לקט מביאוריו להגדה בשיחותיו ומכתביו הקדושים.

בשנים האחרונות נדפסה ההגדה הזו גם מתורגמת לשפות אחרות.

בארון הזה מוצג מבחר של הוצאות שונות של ההגדה הזאת.

הגדה של פסח.

עם לקוטי מנהגים וטעמים. מאת:

שניאורסאהן, מנחם מענדל כ"ק אדמו"ר.

נ.י. תשו.

°8. 47, (1) ע'.

כנ"ל עם הוספות. תשטו.

כנ"ל עם הוספות. תשיז.

כנ"ל עם הוספות. תשכג.

כנ"ל עם הוספות. תשלא.

כנ"ל עם הוספות. תשלב.

כנ"ל עם הוספות. תשלג.

כנ"ל עם הוספות. תשלה.

כנ"ל עם הוספות. תשלו.

כנ"ל עם הוספות. תשלט.

כנ"ל עם הוספות. תשמב.

כנ"ל עם הוספות. תשמג.

כנ"ל עם הוספות. תשמו.

כנ"ל עם הוספות. תשמז.

כנ"ל עם הוספות. תשנ.

כנ"ל עם הוספות. תשנא.

כנ"ל עם הוספות. תשנה.

הוצאה זו (ושלפניה) נדפסה בשני כרכים:

°8. ח"א: XIII, שכ ע'.

ח"ב: XVI, שכא-א'עו ע'.

כנ"ל עם תרגום אנגלי מאת:

שוחט, יעקב עמנואל.

נ.י. תשמד.

°8. (4), 7 ע'. נ דף. נא-נח, (5) ע'.

כנ"ל עם הוספות. תשמה.

כנ"ל עם הוספות. תשמח.

כנ"ל עם הוספות. תשנ.

כנ"ל עם הוספות. תשנב.

כנ"ל עם הוספות. תשנה.

הגדה של פסח.

עם לקוטי טעמים ומנהגים. מאת:

שניאורסאהן, מנחם מענדל כ"ק אדמו"ר.

עם תרגום צרפתי.

פאריז תשמה.

°8. 191, (24), XII, 173 ע'.

הגדה של פסח.

At our rebbes seder table

עם פירוש באנגלית מלוקט משיחות כ"ק אדמו"ר על ידי:

תגר, אליהו.

נ.י. תשנה.

°8. XXII, 119, (1) ע'.

שלחן ראוה 10 – הגדות חב"ד

בנוסף להגדה הדפיס הרבי גם הגדה מיוחדת לילדים, ובמשך השנים הורה להדפיסה בצורות שונות, המושכות את עין הילד, אשר כמה ממנהגי הסדר של פסח מטרתן במיוחד לעורר את סקרונותו של הילד.

מבחר של הגדות כאלו, שנדפסו על ידי חב"ד למטרה הנזכרת, מוצגות בארון הזה.

הגדה של פסח.

נוסח אדמו"ר הזקן.

בסופו דינים וסימני הסדר באנגלית.

נ.י. תשה.

°8. 32 ע'.

כנ"ל תשטו.

כנ"ל תשכא.

כנ"ל תשמא.

כנ"ל תשמג.

כנ"ל – מוקטן. תשכא.

כנ"ל – מוקטן. תשכט.

כנ"ל – מוגדל. תשמו.

הגדה של פסח.

נוסח אדמו"ר הזקן.

עם תרגום אנגלי, מאת:

שחט, יעקב עמנואל.

ועם ציורים , מאת:

וואלדמן, נחום.

גורקין, ברוך.

[נ.י. תשמז 1987].

°8. 64 ע'.

כנ"ל – מוקטן.

הגדה של פסח.

ע"פ נוסח אדה"ז. מתורגם אנגלית ומצויר לילדים. הוצאת צעירי אגודת חב"ד דק"ק

לידס תשמז.

°8. 67 ע'.

הגדה של פסח.

נוסח אדמו"ר הזקן.

עם תרגום אנגלי, מאת:

שחט, יעקב עמנואל.

ועם ציורים , מאת:

קליימאן, זלמן.

נ.י. תשנב 1992.

°4. 81 ע'.

כנ"ל - מוקטן.

הגדה של פסח.

עם תרגום רוסי.

יו"ל על ידי free. הוצאה 15.

נ.י. תשנא.

°4. (3), 36 ע'.

הגדה של פסח.

עם תרגום רוסי על ידי

חצקלביץ, דובער.

נ.י. תשנ.

°8. 80 ע'.

הגדה של פסח.

עם תרגום ספרדי על ידי

גרינבלט, נתן.

ועם ציורים , מאת:

קליימאן, זלמן.

נ.י. תשנב 1992.

2024 ס"מ. (17 ע'), 50 דף.

הגדה של פסח.

עם תרגום פורטוגזי על ידי

ביגון, שמואל אשר.

ועם ציורים , מאת:

קליימאן, זלמן.

נ.י. תשנב 1992.

°4. (4), 84 ע'.

הגדה של פסח.

עם תרגום לפרסית על ידי

נתנאלי, יהושע.

נ.י. תשמו.

°8. 68, (3) ע'.

הגדה של פסח.

ע"פ נוסח אדמו"ר הזקן. מוגש על ידי צעירי אגודת חב"ד באה"ק לנוער בתי הספר המבקר בכפר חב"ד.

כפר חב"ד תשכא.

°16. 32 ע'.

כנ"ל - תשלב.

הגדה של פסח.

נוסח אדמו"ר הזקן.

עם הוספות – אודות חמץ ומצה, מבצעי המצות וי"ב פסוקים.

כפר חב"ד תשלז.

°12 ,(2) סט ע'.

הגדה של פסח.

מצורף לו קובץ של

פסח בצבעים

ספורו של פסח עם צילומים וציורים לליל הסדר. עריכה:

ברוד, מנחם מענדל.

כפר חבד תשמז.

°12. הגדה: 40 ע'. אותיות כחולות.

פסח בצבעים: (22) דף.

הגדה של פסח.

נוסח אדמו"ר הזקן. עם

והגדת לבנך.

הדרכה מעשית. פניני חב"ד. מאת:

גרין, יקותיאל.

כפר חבד תשמו.

°8. 127, (1) ע'.

הגדה של פסח.

נוסח אדמו"ר הזקן. עם

והגדת לבנך.

הדרכה מעשית. פניני חב"ד. מאת:

גרין, יקותיאל.

כפר חבד תשנד.

°8. 144 ע'.

הגדה של פסח.

נוסח אדמו"ר הזקן. עם ביאור ע"פ חסידות הדרכה מעשית. פניני חב"ד. מאת:

גרין, יקותיאל.

תרגם לאנגלית

מילר, משה.

חמ"ד תשנה.

°8. 334 ע'.

והגדת לבנך.

מה נשתנה באידיש, דיני ומנהגי הסדר לתינוקות של בית רבן, עם הסברים וציורים.

הורביץ, שמואל.

נ.י. תשמג.

°8. 31 ע'.

THE ALBANY HAGGADAH

קונטרס מרבה לספר.

הערות ועיונים באישים הנזכרים בהגדה

רובין, ישראל.

שליח באלבאני נ.י.

נ.י. תשנו.

°8. 110, 10 ע'.

שלחן ראוה 11 - סידורי חב"ד עם הגדות

הסידור הראשון שבארון הזה אי אפשר להגדירו כסידור של חב"ד, אבל יש לו קשר מיוחד לנשיאי חב"ד:

סידור ר' שבתי.

סידור האריז"ל שנערך על ידי תלמידו של הבעש"ט רבי שבתי מרשקוב ונדפס בקוריץ בשנת תקנ"ד. טופס מסידור זה היה אצל כ"ק אדמו"ר ה"צמח צדק".

ברור שה"צמח צדק" היה מתפלל בסידור האריז"ל שערך רבנו הזקן, אבל בסידור הזה היה מעיין בכוונות האריז"ל, שלא נעתקו בסידורו של רבנו הזקן.

לא רק כ"ק אדמו"ר ה"צמח צדק" היה מעיין בסידור הזה; הסידור הזה עבר בירושה מרבי לרבי, והם היו מעיינים בסידור הזה פעמיים בשנה, פעם בראש-השנה קודם התקיעות, ופעם בפסח בעת אמירת ההגדה.

הסידור הזה, שנמצא בספריה ומוצג בתערוכה, יש עליו מדבקה, שעליה רשום בכתי"ק אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע:

הסידור של הוד כ"ק אאזמו"ר הרה"ק צמח צדק זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע והוד כ"ק אאמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע הי' מחזיקו קודם תקיעות ובשעת אמירת ההגדה.

תפלות לכל השנה.

ע"פ נוסח האריז"ל. דינים מלוקטים משו"ע אדמו"ר. מ"מ הכתובים בשם:

תורה אור.

עם סימני הקריאה מתגים ועוד. בתחלתו מאמר.

חנוך הדת והלשון.

ווילנא תרעא.

°8. (8), קסח דף.

על שער הראשון:

סדור סדר העבודה.

בסופו תקוני שבת, סדר הושענות, סליחות לשני וחמישי, הגדה של פסח, ויוצרות נוסח אשכנז.

(מ דף) ותהלים (מח דף).

רובו של סדור תהלת ה' הוא צלום מסדור זה.

סדר שני המאורות.

ע"פ נוסח האריז"ל, עם הלכות נט"י וברה"נ ועוד דינים רבים מאדמו"ר הזקן.

ווילנא תרנ.

סדר המאיר לארץ.

ע"פ נוסח האר"י ז"ל, עם

סדר ברכת הנהנין.

ושו"ע מאדמו"ר הזקן ע"ס התפלות.

ווילנא תרל.

°8. (3), רב דף.

סדור תורה אור ושערי תפלה.

ע"פ נוסח האריז"ל, עם כל הדינים ומנהגים כפי אשר יסד אדמו"ר הזקן, וח"ב הוא

שערי תפלה.

מקורים וטעמים ע"ס התפלה, מה"ר

לאוואוט, אברהם דוד.

ווילנא תרנב.

°8. קפח, כח, ס, עג, (4) דף.

סדר אור המאיר.

על פי נוסח הקדוש האר"י ז"ל כפי אשר יסדו אדמו"ר הזקן, עם לקוטי דינים משו"ע שלו מלוקט על ידי

שפ"ן הסופר.

(חסר השער, ומלוח המולדות נראה שהוא).

ווילנא תרנה.

°1.6 (נמצא) (6), רכה, יג, מח, מד דף.

סדור אור עולם.

ע"פ נוסח האר"י ז"ל, עם הלכות נטילת ידים וברכת הנהנין.

ווילנא תרנח.

°8. (1), קב, (33) דף.

סדור קרבן תודה.

נוסח האר"י ז"ל, ע"פ

סדר קרבן מנחה.

ע"ט, ול"א מעלות.

ווילנא תרצו.

°8. (241) דף.

סדור קרבן מנחה.

נוסח האריז"ל, עם ילקוט

רב פנינים.

כולל שלשים מעלות חדשות.

ווילנא תרסז.

°8. (2), שסט, (3) דף.

סדור המאיר לארץ.

ע"פ נוסח האריז"ל כפי שסדרו אדמו"ר הזקן, עם

סדר ברכת הנהנין.

וקטעים משו"ע שלו, ונוסף עליו

דרך החיים.

שערי אפרים.

ווילנא תרסט.

°8. (3), ריג, ח דף.

סדר הגדה של פסח.

[כפי שיסד וביאר אדמו"ר הזקן].

עם פי'

תשבי מבשר.

שבתי ב"ר אהרן.

(=מחבר 'בתים לבריחים').

שקלאוו תקעט.

°4. מ דף.

סדור תורה אור.

ע"פ נוסח האריז"ל, עם כל הדינים ומנהגים כפי אשר יסד אדמו"ר הזקן.

(דפוס צילום ההוצאה הקודמת), עם ח"ב.

מחזור לראש השנה ויום הכיפורים

כפי הנהוג אצל המתפללים בסדור האריז"ל בנוסח אדמו"ר הזקן.

(דפוס צילום סדור מאה שערים).

נ.י. תשא.

°8. רלב, (1), מא דף.

בדף הפתוח יש הגהה בכתי"ק אדמו"ר, הוראה למדפיס ההגדה שלו, מתוך הסידור הזה.

שלחן ראוה 12 – ביבליוגרפיה של ההגדות

כבר נזכר לעיל, שכבר לפני קרוב למאה שנים, בשנת תרס"א, פרסם הביבליוגרף שמואל ווינער לראשונה ביבליוגרפיה של ההגדות.

מאז ועד עתה נדפסו הרבה רשימות כאלו, עם השלמות מילואים והוספות.

גם עתה עוסק המפעל הביבליוגרפי בירושלים בעריכת רשימה מושלמת כפי האפשר.

ברשימה הנזכרת ירשמו גם כל ההגדות שנמצאות בספריית ליובאוויטש, ולא נזכרות בשום רשימה ביבליוגרפית.

בשלחן הזה מוצגות הרשימות הביבליוגרפיות של ההגדות, שהתפרסמו במשך השנים.

רשימת הגדות פסח.

שנדפסו בכל ארצות תבל במשך ארבע מאות שנה (ר"ס-תר"ס 1900-1500) עם זכרון כל הפירושים, תרגומים בלשונות שונות, גם הציורים. 884 תוצאות עם מראה מקומותיהם ברשימות ואוצרות הספרים.

יסוד הרשימה היא אספת ההגדות (429) הנמצאת בקהלת משה פה במוזעאום האזיעטי של האקדמיה הקסרית למדעים.

נאסף ונרשם אשכנזית, עם מפתחות והקדמה עברית מאת:

ווינער, שמואל.

פטרבורג תרסא.

°2. (9), 54 ע'.

קונטרס ההגדות.

יערי, אברהם.

רשימת הגדות של פסח שנדפסו עד שנת תר"ס (מלואים לרשימת ווינער).

הדפסה מיוחדת מתוך הרבעון "קרית ספר" שנה ו' חוב' ד'.

ירושלים תרצ.

°8. 36 ע'.

אגד הגדות.

דוקר, אברהם.

מלואים לרשימות ווינער ויערי, הדפסה מיוחדת מתוך קרית ספר שנה ז-ח.

ירושלים תרצא.

°8. 37, (1) ע'.

מלואים לביבליוגרפיה של הגדות פסח.

ליברמן, חיים.

הדפסה מיוחדת מתוך קרית ספר שנה טו.

ירושלים תרצט.

°8. 6 ע'.

ספרות ההגדה של פסח.

ריבקינד, יצחק.

בתוך "קרית ספר" כרב יב עמ' 237-230, 367-360.

בתוך "הדאר" תשכ"א, ובתוך:

Studies in Bibliography and Booklore, vol VII סינסינטי תשכ"ה, עמ' א-ט.

ביבליוגרפיה של הגדות פסח.

מראשית הדפוס ועד היום. בתוספת צילומים מתוך הגדות יקרות מציאות.

ירושלים תשכא.

°2. (30), 207, (31) ע'.

ביבליוגרפיה של הגדות פסח.

בן מנחם, נפתלי.

רשימת ביקורת על ספרו של יערי.

בתוך "ארשת" שנה ג עמ' 565-442.

ושם שנה ד עמ' 544-518.

Adde Studies in Bibliography and Booklore, vol VII סינסינטי תשכ"ה, עמ' א-ט.

,IIV.lov ,erolkooB dna yhpargoilbiB ni seidutS סינסינטי תשכ"ה, עמ' 129-90.

ארון ראוה 13 – מבצע המצה שיסד הרבי

את המבצע הזה התחיל הרבי בשנים הראשונות לנשיאותו, והכריז על כך בהתוועדות שבת פרשת החודש תשי"ד (ראה לקוטי שיחות ח"א עמ' 243).

באותה התוועדות הכריז הרבי כי הוא מבקש, ו"לו יישר חילי" הי' אף מצוה, אשר כל מי שיש לו השפעה על אנשים, שישתדל לזכותם במצות שמורה לפסח.

מאז הרבה הרבי לעורר על כך בכל שנה, והרחיב את המבצע עד אשר הגיע לממדים עולמיים, שבכל שנה מחלקים מצות שמורה למאות אלפי יהודים ברחבי תבל.

אף הרבי עצמו רגיל הי' לחלק מצות לכל הבאים אליו בערב פסח בכל שנה, ואף הי' שולח חבילות מצות שמורה למרכזי חב"ד בעולם, כדי לחלקם.

פריטים הקשורים למבצע, במשך 40 השנים האחרונות, מוצגים בארון הזה.

רשמי ביקור בתערוכה

("כפר חב"ד" גליון 706 ע' 60)

בימים אלי, ימי ההכנות לחג הפסח, מתקיימת בספריית הרבי תערוכת הגדות ובה מוצגות הגדות רבות מאוסף ההגדות העשיר והמגרון שבספרייה.

ההגדה של פסח היא כידוע אחד הספרים שזכו למהדורות רבות במיוחד. מספר המהדורות שיצאו לאור מאז נדפסה ההגדה לראשונה עולה על ארבעת אלפים, וכל מהדורה היא בעלת ייחוד משלה, אם בפירושים שצורפו לה, אם בציורים וכד'.

בספריית ליובאוויטש שמורות כאלפיים הגדות וזהו, למעשה, אחד מאוספי ההגדות הגדולים ביותר בעולם. אין זה פלא, אם כן, שהספרייה היא מקור מידע מרכזי לאספנים וחוקרים רבים גם בתחום זה.

כדי להמחיש עד כמה האוסף המדובר הוא עשיר ומגוון, יש לציין כי בשנים תר"ס-תרצ"א נדפסו שלוש רשימות ביליוגרפיות מפורטות על ידי הביבליוגרפים וינר, יערי ודוקר ובשנת תרצ"ט פורסמה (ב"קריית ספר" כרך טו עמ' 258) מטעם ספריית ליובאוויטש רשימה של לא פחות מ-32 הגדות נוספות שהיו בספרייה וחסרו ברשימתו. לכן, כאשר יערי חזר ועדכן את הרשימה שלו, בשנת תש"כ, הוא פנה תחילה לספרייה כדי לוודא שרשימתו אכן מושלמת.

כך נהג גם תיאודור וינר בשנת תשכ"ה, לפני שפרסם השלמות לרשימה של יערי.

במהלך הסיור בתערוכה סיפר לנו הספרן, כי ראשיתו של אוסף ההגדות הגדול שבספריית ליובאוויטש בשנת תרפ"ה, כאשר הרבי מוהריי"צ נ"ע קנה את אוסף הספרים של הביבליוגרף הנודע שמואל וינר. באוסף הזה היו כחמשת אלפים ספרים ומתוכם כארבע-מאות הגדות (וראה עוד במאמרו של מנהל הספרייה הרב שלום דובער לוין, 'כפר חב"ד' גיליון 662).

בתערוכה הנוכחית בחר הרב לוין להציג מאתיים הגדות נדירות ומעניינות במיוחד מתוך אלפיים ההגדות שבספרייה. התערוכה מחולקת ל-12 תצוגות שונות ב-12 ארונות זכוכית נפרדים. להלן, סקירת המוצגים הבולטים בכל אחד מ-12 הארונות. הארון הראשון מכיל "הגדות בכתב-יד ודפוסים עתיקים" וההגדה המסומנת בספרה 1 היא הגדה מעניינת במיוחד – כתב-יד וציורים של הקליגרף והצייר המפורסם ר' חיים ב"ר אשר אנשיל מהעיר קיצע הסמוכה לפרעשבורג משנת תק"כ. ההגדה כתובה על קלף, נוסח ההגדה הוא באותיות מרובעות וההוראות לעריכת הסדר כתובות באידיש.

לא ידוע איך ומתי הגיעה ההגדה לידי הרבי הקודם, אבל יש מאחוריה סיפור מהשנים האחרונות. בתקופת "פרשת הספרים" הידועה, בשנת תשמ"ה, ההגדה היקרה והמיוחדת הזו היתה בין הספרים שנלקחו מהספרייה ונמכרו לסוחר בספרים עתיקים. הרבי הורה אז, כזכור, כי כל מי שיוכיח בשטר מכירה ששילם סכום מסויים בעד ספר או כתב-יד מתוך הספרייה, כספו יוחור לו. התברר שההגדה הזו נמכרה למישהו בסכום גדול ביותר, ואכן אגודת חסידי חב"ד שילמה לאיש את מלוא הסכום והלה השיב את ההגדה. מאז היא שמורה בכספת הספרייה בין הספרים והחפצים היקרים במיוחד.

פרט לכך נמצאים בארון זה, ארון מספר 1, עוד כעשרים הגדות מיוחדות שאפשר לומר עליהן שהן מספר אחת בשוק ההגדות העתיקות.

בארון מספר 2 מוצג מבחר הגדות שנדפסו במשך שלוש-מאות השנים האחרונות, החל משנת תנ"ה. מתוך אלפי ההגדות נבחרו אלו שיש להן פירוש מיוחד אחד או יותר. מוצגות כאן 19 הגדות, והנדירה ביותר היא זו שנכתבה על ידי ירוחם ב"ר שבתי הכהן אבד"ק דובסאר, ונדפסה באודסה בשנת תרע"א. בפנים ההגדה נמצא פירוש שמעולם לא חזר ונדפס – "בריש גלי" שמו, וככל הידוע מדובר בעותק היחיד בעולם.

בארון מספר 3 מוצג מבחר הגדות שנדפסו במשך הדורות במקומות שונים בעולם. בארון זה נמצאות 15 הגדות ובהן הגדה מיוחדת במינה שמסומנת כהגדת ניצא תש"א. מדובר בימים שבהם צרפת היתה כבושה בידי הנאצים ויהודים רבים מצאו מקלט בעיר ניצא. בין אלו היו כידוע הרבי והרבנית ששהו בחג הפסח של אותה שנה בעיר זו. המלחמה ניתקה את יהודי העיר מהעולם הגדול ולא היתה להם אפשרות להשיג הגדות לפסח. מתברר שאחד הפליטים כתב את ההגדה בכתב-ידו על נייר מימוגרף ששוכפל בעותקים רבים.

בארון מספר 4 מוצג מבחר הגדות בשפות שונות שנדפסו במשך הדורות. כאן ימצא המבקר שש-עשרה הגדות בשש-עשרה שפות שונות. בין אלה – הגדה שנדפסה בערבית במצרים בשנת תרע"ז. זו היתה שעה קשה ליהודים בארץ-ישראל והיו שנמלטו למצרים ושם הדפיסו הגדה המספרת על... יציאת מצרים.

בארון מספר 5 מוצגות הגדות מצויירות ויש כאן מבחר גדול, החל מהגדות שנדפסו מפיתוחי עץ ופיתוחי נחושת שהיו נפוצים לפני שנים רבות ועד לציורים בסגנון זמננו, בשחור-לבן או בצבע. התצוגה מסודרת בסדר כרונולוגי וההגדה הראשונה בתצוגה זו היא משנת תע"ב והאחרונה משנת תשמ"ח.

בארון מספר 6 בא אוסף מיוחד של עשרים וחמישה דפוסי-צילום של הגדות נדירות בדפוס או בכתב-יד. ביניהן דפוס צילום של ההגדה הראשונה שנדפסה בשנת רמ"ב בספרד שלפני הגירוש וידוע רק על טופס יחיד בעולם מהגדה זו.

הארון השביעי מציג הגדות שנתחברו על ידי גדולי החסידות, כדלהלן: "חלקת בנימין" לתלמיד של רבי מיכל מזלוטשוב (ההגדה החסידית הראשונה שבאה בדפוס) , עם פירוש בעל ההפלאה (ניו-יארק תש"ח); פירוש מרבי ב"ר מרדכי יוסף מאוביצא; מבעל ה'ישמח ישראל' מאלכסנדר; "לב שמח" מרבי חנוך העניך מאלעסק; "קדושת לוי" מרבי לוי יצחק מבארדיטשוב; דברי בינה מרבי יצחק יעקב; "קול יהודה" מאדמו"רי בעלו; "אור זורח" ברסלב; "שפת אמת" מרבי אריה לייב מגור; "מעדני מלך" דזיקוב; "במסלה", ילקוט אמרים מאדמו"רי זידטשוב, קאמארנא, סאמבור וראודאל; "בית היין" לאב"ד טורקא, מדברי רבי אברהם מסדיגורא; "שיח אבות", לעכוויטש קוידינוב ן נוסח ומנהגי אדמו"רי לעלוב; "אשי ישראל" לרבי ישראל ממודזיץ; "תפארת בנים" ו"שער ישכר" מונקאטש; הגדה עם ביאור חדש מנדבורנא; "תפארת בנים" ו"שער ישכר" מונקאטש; הגדה עם ביעור מנדבורנא; "תפארת איש" נאוומינסק; הגדה נוסח ספינקא ; "ברכת אברהם" שעכנוב, "דברי יחזקאל שרגא", שינאווא-סטראפקוב.

המוצג השמיני הוא תיבת זכוכית על-גבי שולחן ובו לקט ביאורים, ומאמרים של חסידות חב"ד על ההגדה – הן מכתב-יד והן מהספרים הנדפסים.

שולחן מספר תשע מיוחד לכל המהדורות של ההגדה של פסח של הרבי – שמספרן עולה לשבע-עשרה. ופרט לכך יש לביאורי הרבי תרגומים לאנגלית ולצרפתית.

בשולחן העשירי ימצא המבקר תצונה מרשימה של כל ההגדות החב"דיות שהופיעו לאחרונה, ובהן ההגדות המצוירות לילדים שיצאו לאור בשנים האחרונות בהוראת הרבי.

והשולחן האחד-עשר מציג סידורי חב"ד נדירים שבהם מופיעה ההגדה, ובין הבולטים ביניהם הוא עותק מסידור האריז"ל (שערך רבי שבתי מרשקוב מתלמידי הבעש"ט) שהיה בידי אדמו"ר הצמה-צדק וממנו עבר בירושה מרבי לרבי. בתוך הסידור רשם אדמו"ר מוהרי"יצ נ"ע בכתב-ידו: "הסידור של הוד כ"ק אאזמו"ר הרה"ק צמח צדק זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע והוד כ"ק אאמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע הי' מחזיקו קודם תקיעות ובשעת אמירת ההגדה", כלומר שבסידור זה עיינו רבותינו הק' לדורותיהם בעת אמירת ההגדה בליל הסדר.

השולחן השנים-עשר מוקדש לרשימות ביבליוגרפיות של ההגדה שפורסמו לאורך השנים בבמות שונות.

ואילו התצוגה האחרונה, היא התצוגה השלוש-עשרה, מציגה דברים בנושא "מבצע מצה" - המאפיות לדוגמא, עלוני-הסברה לפסח ועוד ועוד. בין המוצגים שבארון זה בולטת ביופייה תיבה עגולה עשויה כסף טהור בעלת דלתות שנועדה לאחסון המצות, ומעליה צלחת לקערת הסדר – שי לרבי מנשי ובנות חב"ד.

בסיכום, מדובר בתערוכה שביקור בה הוא חובה לכל חובב בכלל ולכל חסיד בפרט.

.