תערוכה ו
תערוכת החסידות

300 שנה להולדת הבעל-שם-טוב
תנ"ח - תשנ"ח

בתערוכה מוצגים ספרי החסידות שנדפסו
ביובל הראשון להסתלקות ה"בעל-שם-טוב"
תק"כ – תק"ע

על הקירות תלויים
ציורי תואר פני גדולי החסידות

עריכת התערוכה והקטלוג:

הרה"ת ר' שלום דובער שי' לוין

הרה"ת ר' יצחק שי' וילהלם

הרה"ח ר' יעקב מעיר מרדכי פעלדשטיין

ב"ה

פתיחה

ביום הרביעי ח"י אלול תשנ"ח ימלאו 300 שנה להולדת הבעל-שם-טוב, בח"י אלול תנ"ח.

לקראת היובל הזה, נפתחת תערוכה מיוחדת באולם התערוכות של ספריית ליובאוויטש – "תערוכת החסידות".

בתערוכה הזאת מוצגים ספרי חסידות שנדפסו ביובל הראשון להסתלקות ה"בעל-שם-טוב" – (תק"כ-תק"ע).

התערוכה נפתחת לקראת חג השבועות – יום ההילולא של הבעל-שם-טוב, ותתקיים בעזהי"ת עד ח"י אלול, יום ההולדת של הבעל-שם-טוב.

*

בכל משך תקופת ה"בעל-שם-טוב" הקדוש (תצ"ד-תק"כ) לא נדפס שום ספר בחסידות. גם בכל משך תקופת הרב המגיד ממעזריטש (תק"כ-תקל"ג) לא נדפס שום ספר בחסידות. ספר החסידות הראשון שנדפס הוא "תולדות יעקב יוסף", שנדפס לראשונה בקארעץ, בשנת תק"מ.

בתערוכה מוצגים אם כן, ספרי החסידות הראשונים שנדפסו בין השנים תק"מ – תק"ע, שהיא תקופת הדור הראשון של הדפסת ספרי חסידות.

כמעט כל הספרים הנזכרים הם ביאורי החסידות. אמנם כמה מגדולי החסידות כתבו גם ספרים בהלכה וקבלה. לשלימות בירור הנושא, מוצגים גם הספרים האלו בתערוכה.

במשך התקופה הזאת נדפסו יותר ממאה ספרים, שנכתבו על ידי גדולי החסידות. רובם נמצאים בספריה, ומוצגים בתערוכה המיוחדת הזאת, המוקדשת למלאת 300 שנה להולדת הבעל-שם-טוב, תנ"ח – תשנ"ח.

*

בארון מיוחד מוצגים כ-30 מספרי של הבעל-שם-טוב, שנדפסו במשך הדורות, ליקוטים מתורתו, חייו ופעולתו.

על הקירות תלויים ציורי ותמונות תואר פני גדולי החסדיות במשך הדורות.

הבעל-שם-טוב

מורנו הרה"ק רבי ישראל בעל-שם-טוב

(אוקופ תנ"ח - מעזיבוז תק"כ)

ליקוטים מתורותיו של הבעל-שם-טוב התחילו להופיע רק בשנת תקנ"ב (כשתים עשרה שנה אחרי הופעת ספרי תלמידו הרה"ק רבי יעקב יוסף מפולנאה):

  1. ליקוטים יקרים, לבוב תקנ"ב.

לקוטי תורות מהבעש"ט ותלמידיו.

ליקוטים יקרים, מעזירוב תקנ"ד.

כתר שם טוב ח"א, זאלקווא תקנ"ד.

כתר שם טוב ח"ב, זאלקווא תקנ"ה.

צוואת הריב"ש, זאלקווא תקנ"ה.

הרב המגיד ממעזריטש

מורנו הרה"ק רבי דובער הרב המגיד ממעזריטש

(? - אניפולי תקל"ג)

מיד אחרי הדפסת שני ספרי החסידות הראשונים, על ידי הרה"ק רבי יעקב יוסף מפולנאה, התחילו להדפיס גם את ספריו של הרב המגיד ממעזריטש, תלמידו וממלא מקומו של הבעל-שם-טוב:

מגיד דבריו ליעקב, קארעץ תקמ"א.

לקוטי אמרים.

מגיד דבריו ליעקב, קארעץ תקמ"ד.

מגיד דבריו ליעקב, לבוב תקנ"ב.

מגיד דבריו ליעקב, אוסטרהא תקנ"ד.

אור תורה, קארעץ תקס"ד.

מגיד דבריו ליעקב, ברדיטשוב תקס"ח.

תלמידי הבעש"ט

הרה"ק רבי יעקב יוסף מפולנאה

תלמיד הבעל-שם-טוב

(? - פולנאה תקמ"ד)

הוא הי' הראשון שהדפיס ספרי חסידות. בספריו מרבה להביא ולבאר את דברי הבעש"ט.

תולדות יעקב יוסף, קארעץ תק"מ.

על התורה.

בן פורת יוסף, קארעץ תקמ"א.

חסידות, שו"ת וחידושים.

צפנת פענח, קארעץ תקמ"ב.

הרה"ק רבי אריה ליב מוכיח מפולנאה

תלמיד הבעל שם טוב

(? - פולנאה תק"ל)

קול אריה, קארעץ תקנ"ח.

על התורה ואגדות הש"ס.

הרה"ק רבי מאיר מרגליות מאוסטרהא

תלמיד הבעל שם טוב

(לערך תס"ז - אוסטרהא תק"נ)

מאיר נתיבים, פולנאה תקנ"א.

ח"א: שו"ת.

בסופו חי' מאחיו רבי יצחק דוב מיאזלאוויץ, מתלמידי הבעש"ט.

מאיר נתיבים, פולנאה תקנ"א.

ח"ב: על התורה.

הדרך הטוב והישר, פולנאה תקנ"ה.

סימנים על דיני שו"ע.

הנר הרביעי מסוד יכין ובועז.

הרה"ק רבי שבתי מראשקוב

תלמיד הבעל שם טוב

(תט"ו - ראשקוב תק"ה)

סדר תפלה מכל השנה עם כוונת האריז"ל, קארעץ תקנ"ד.

סדר כללות תיקון ועליות העולמות, לבוב תקמ"ח.

הרה"ק רבי משה שהם מדוליא

תלמיד הבעל שם טוב ומחותנו של הרה"ק רבי יחיאל מיכל מזלאטשוב

(לערך ת"צ - דולינא תק"פ)

דברי משה, רוסיה - פולין תקס"א.

על התורה.

תלמידי הרב המגיד ממעזריטש

[לפי סדר הא"ב של התלמידים]

הרה"ק רבי אברהם משה מבראהילוב

תלמיד המגיד ממעזריטש

מים קדושים, מעזירוב תק"נ.

על סדר קדשים וקצת שו"ת.

הרה"ק רבי אלימלך מליז'נסק

תלמיד המגיד ממעזריטש

(תע"ז - ליז'נסק תקמ"ז)

ליקוטי שושנה, לבוב תקמ"ח.

ח"ב מנועם אלימלך. ועמו: אותיות דרבי עקיבא.

נועם אלימלך, סלאוויטא תקנ"ד.

נועם אלימלך, פולנאה תקס"ד.

ברית אברהם, פולנאה תקס"ב.

בסופו הנהגות האדם מהרה"ק רבי אלימלך.

הרה"ק רבי אליעזר ב"ר מאיר הלוי מפינסק

תלמיד המגיד ממעזריטש

(? - אחר תקנ"ה)

שיח השדה, שקלאוו תקמ"ז.

דרושים.

ריח השדה, שקלאוו תקנ"ה.

דרושים.

ח"א.

ריח השדה, שקלאוו [תקנ"ה].

דרושים.

ח"ב.

הרה"ק רבי בנימין מזלאזיץ

תלמיד המגיד ממעזריטש ותלמידו המובהק של הרה"ק רבי יחיאל מיכל מזלאטשוב

מביא בספריו מתורות הבעל-שם-טוב

(? - תקנ"ב)

אהבת דודים, לבוב תקנ"ג.

פירוש על שיר השירים.

הגש"פ עם פי' חלקת בנימין, לבוב תקנ"ד.

אמתחת בנימין, מינקוביץ תקנ"ו.

על מגלת קהלת.

הרה"ק רבי זאב וואלף מזיטאמיר

תלמיד המגיד ממעזריטש

(? - זיטאמיר תקנ"ז)

אור המאיר, קארעץ תקנ"ח.

על התורה ומועדים.

אור המאיר, קארעץ תקס"ו.

הרה"ק רבי יוסף בלוך מהולשיץ-סטאנוב

תלמיד המגיד ממעזריטש

(תפ"ד - תק"נ)

גנזי יוסף, לבוב תקנ"ב.

על התורה.

הרה"ק רבי יוסף יאסקי הלוי מרובנא

תלמיד המגיד ממעזריטש

(? - תק"ס)

יסוד יוסף, מינקאוויץ תקס"ג.

גימ' ונוטריקון על השמות ועשר ספירות.

לקוטי יוסף, מינקאוויץ תקס"ג.

חדושים על הש"ס.

הרה"ק רבי יעקב יוסף מאוסטרהא [רב ייבי]

תלמיד המגיד ממזריטש

(תצ"ח - תקנ"א)

רב ייבי, סלאוויטא תקנ"ב.

על התורה ועוד.

רב ייבי, אוסטרהא תקס"ח.

הרה"ק רבי יצחק אייזיק מקוריץ

תלמיד המגיד ממעזריטש

(תקי"ג - תקמ"ח)

ברית כהונת עולם, לבוב תקנ"ו.

הרה"ק רבי ישכר דובער מזלאטשוב

תלמיד הרה"ק רבי יחיאל מיכל מזלאטשוב והרב המגיד ממעזריטש

(? - תקנ"ה)

בת עיני, דובנא תקנ"ח.

חי' על הש"ס ושו"ת.

מבשר צדק, דובנא תקנ"ח.

על התורה.

הרה"ק רבי ישראל מקוז'ניץ

תלמיד המגיד ממעזריטש ורבי אלימלך מליז'נסק

(תצ"ג - תקע"ה)

באר הגולה, נאווידוואהר תקס"ד.

בסופו ביאורים מהמגיד מקוז'ניץ.

הרה"ק רבי לוי יצחק מבארדיטשוב

תלמיד המגיד ממעזריטש

(ת"ק - תק"ע)

קדושת לוי, זאלקווא תקס"ו.

פירוש על ה"זכירות", מעזירוב תקנ"ד.

משניות עם הערות מהנ"ל, בארדיטשוב תקס"ט.

סדר מועד.

מדרש רבות, מינקאוויץ תקנ"ט.

בשער נאמר שנדפס בו פירוש הרה"ק רלוי"צ מבא"ד. אמנם לפועל לא נדפס.

שם.

הרה"ק רבי מנחם מענדל מוויטעבסק

תלמיד המגיד ממעזריטש

עלה בראש קבוצת חסידים בשנת תקל"ז לארה"ק

(לערך ת"צ - טבריה תקמ"ח)

אגרת הקודש, מעזירוב תקנ"ד.

ועם ליקוטים מהרה"ק רבי אברהם מקאליסק ורבי חיים חייקא מאמדור.

אגרת הקודש, זאלקווא תק"ס.

הרה"ק רבי מנחם נחום מטשערנאביל

תלמיד המגיד ממעזריטש

(ת"ץ - תקנ"ח)

מאור עינים, סלאוויטא תקנ"ח.

על התורה וליקוטים.

ישמח לב, סלאוויטא תקנ"ח.

על אגדות הש"ס.

ישמח לב, זאלקווא תק"ס.

מאור עינים, פולנאה תק"ע.

ועמו ישמח לב הנ"ל.

הרה"ק רבי משה מפשעווארסק

תלמיד המגיד ממעזריטש

(? - תקס"ו)

אור פני משה, מעזריטש תק"ע.

על התורה וחמש מגילות.

הרה"ק רבי משה חיים אפרים מסדילקוב

נכד הבעל-שם-טוב, מתלמידי המגיד ממעזריטש ובעל התולדות

(תק"ח - מעזיבוז תק"ס)

דגל מחנה אפרים, קארעץ תק"ע.

על התורה.

הרה"ק רבי עוזיאל מייזליש

תלמיד המגיד ממעזריטש

(תק"ד - תקמ"ו)

תפארת הצבי, זאלקווא תקס"ג.

חי' על מס' ביצה.

הרה"ק רבי פנחס בעל ה"הפלאה"

תלמיד המגיד ממעזריטש

(ת"צ - פרנקפורט תקס"ה)

ספרו "פנים יפות" על התורה לא נדפס עד שנת תקפ"ו. אמנם ספריו בנגלה הדפיס בחייו, אחד מהם הוא:

המקנה, אופיבך תקס"א.

חידושים על מסכת קידושין.

הרה"ק רבי שניאור זלמן, אדמו"ר הזקן בעל ה"תניא"

תלמיד המגיד ממעזריטש

(לאזני תק"ה - פיענא תקע"ג)

כבר בשנת תקנ"ב, התפרסם ברבים ספרו של כ"ק אדמו"ר הזקן, ספר התניא. אלא שרבינו הזקן לא רצה להדפיסו.

כעבור כמה שנים רבו ההעתקות, עד אשר "רבו כמו רבו הט"ס במאוד מאוד" (מלשון ההקדמה), ואז הסכים רבינו הזקן למסרו לדפוס.

עוד שלושה מספריו נדפסו בחייו בכמה מהדורות. שנים מהם בהלכה: הלכות תלמוד תורה וברכת הנהנין.

השלישי הוא "סדור תפלה ע"פ נוסח האריז"ל", אמנם לא ראינו אף טופס ממנו.

[אחר כך נמצא, באוסף רבותינו שבגלות מוסקבה, עותק הסדור שהדפיס בקאפוסט תקס"ג].

תניא, סלאוויטא תקנ"ז.

תניא, זאלקווא תקנ"ט.

תניא, זאלקווא תקס"ה.

תניא, זאלקווא אחר תקס"ה.

תניא, זאלקווא אחר תקס"ה.

תניא, שקלאוו תקס"ו.

הלכות תלמוד תורה, שקלאב תקנ"ד.

הלכות תלמוד תורה, לבוב תקנ"ט.

לוח ברכת הנהנין, זאלקווא תקס"א.

לוח ברכת הנהנין, קארעץ תקס"א-ג.

לוח ברכת הנהנין, לבוב [תקס"ד].

תלמידי תלמידיו של הרב המגיד

[לפי סדר הא"ב של התלמידים]

הרה"ק רבי אברהם ארי' ליב מסטריזוב

תלמיד המגיד רבי ישראל מקוז'ניץ

רבו של הרה"ק רבי משה טייטלבוים מאוהל, שכתב שיר על הספר.

אבן פנה, לבוב תקס"ד.

על שו"ע אה"ע.

אותות השמים, זיטאמיר תקס"ה.

על הלכות מילה, תפילין, שבת ויו"ט.

הרה"ק רבי אהרן הכהן מאפטא-זעליחוב

תלמיד של הרה"ק רבי אלימלך מליז'נסק ורבי עוזיאל מייזליש

(? - אחר תקס"ג)

אור הגנוז לצדיקים, זאלקווא תק"ס.

עונג שבת, לבוב תקנ"ג.

על מס' שבת.

הרה"ק רבי אליעזר הורביץ מטארניגראד

תלמיד הרה"ק רבי יחיאל מיכל מזלאטשוב ורבי אלימלך מליז'נסק וה"חוזה" מלובלין

(? - תקס"ו)

נועם מגדים וכבוד התורה, לבוב תקס"ז.

על התורה.

הרה"ק רבי זכריה מענדל מירוסלב

תלמיד הרה"ק רבי אלימלך מליז'נסק, והו"ל לראשונה את ה"נועם אלימלך", ובו אגרתו אודות רבו

(? - תקנ"ה)

דרכי צדק, רוסיה-פולין תק"ע.

הנהגות טובות.

הרה"ק רבי חיים גבריאל בלוך

בנו של רבי יוסף מהולשיץ, בעל ה"גנזי יוסף"

אמירה נעימה, פוד ברעזיץ תקס"ג.

על אגדות ומדרשי פליאה.

יפה נוף, לבוב תקס"ט.

הגדה של פסח עם פירוש יפה נוף.

הרה"ק רבי חיים עוזר הכהן

מביא בספרו הרבה מגדולי החסידות

נחל אשכול, דובנא תקס"ט.

על התורה.

הרה"ק רבי ישראל נחמן מדראהביטש

תלמיד רבי יוסף מהולשיץ, בעל ה"גנזי יוסף"

פקודת המלך, ליוורנו תקס"ד.

ביאורים על הרמב"ם והספדים.

הרה"ק רבי מאיר ברבי לוי יצחק מבארדיטשוב

(? - תקס"ו)

כתר תורה ח"א, מעזירוב תקס"ג.

על התורה, מסכתות ורמב"ם.

כתר תורה ח"ב, זיטאמיר תקס"ו.

הרה"ק רבי נחמן מברסלב

נכד הבעל-שם-טוב

(תקל"ב - אומן תקע"א)

לקוטי מוהר"ן, אוסטרהא תקס"ח.

לקוטי מהר"ן, חמ"ד תקס"ט.

.

ב"ה.