תערוכה ח
תערוכת אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע

לקראת יום ההולדת והגאולה י"ב תמוז ה'תש"ס
120 שנים ללידתו – בשנת תר"מ
ו-73 שנים לגאולתו – בשנת תרפ"ז
נפתחת בספריה "תערוכת אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע"
המציגה חפצים, כתבי וספרי כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע

עד יו"ד שבט תשס"א
סיום שנת יובל החמישים להסתלקות כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע
וקבלת הנשיאות על ידי כ"ק אדמו"ר רבינו נשיאינו

בין השאר מוצגים בתערוכה:

  1. השטריימל שלו.

הכובע שלו.

הכיפה שלו.

האבנט שלו.

הקיטל שלו - עליו ארוג הר"ת של שמו: JS.

מטה נועם שלו.

מזוזה שהיתה מונחת בשולחנו.

שעון שהיה מונח על השלחן.

פעמון שהיה מונח על השלחן.

עפרון שהיה כותב בו.

מזוודה מיוחדת לשמירת כתבי הקודש ועליה חרוט באותיות מוזהבות: JS.

פספורט שלו.

ניירות האזרחות שלו.

יומנים:

יומן תרס"ג.

יומן תרפ"ט – תר"ץ.

יומן תרצ"ב.

פנקסי מכתבים:

ילקוט מכתבים תרפ"ד.

ילקוט מכתבים תש"י.

מאמר בכתב-יד-קדשו – משנת ה'ת"ש.

שיחה בכתב-יד-קדשו – משנת תש"ג.

מנורת נשיאי חב"ד בכתב-יד-קדשו.

תולדות אדמו"ר מוהר"ש נ"ע – בכתב יד קדשו.

ספרים מהאוסף שלו בליובאוויטש:

עם כריכה טיפוסית שנכרכה בבית הרב בליובאוויטש.

כנ"ל, ועל גב הכריכה – הר"ת של שמו: י"ש.

עם אקסליבריס שלו.

בתערוכה מוצגים גם תמונות מקוריות ונדירות, גם כאלו שאפשר להכיר בהם את השטריימל, הכובע, המזוודה שעומדת בחדר היחידות, השעון ופעמון ומטה הנועם.

.