שליחותו גם לארצות אשכנז

כבר נזכר כמה פעמים על הסכם הפקידים והאמרכלים באמסטרדם עם ראשי הכוללות באה"ק שלא ישלחו שום שד"ר לארצות הולנד אשכנז צרפת ואנגליה, שם יעמידו הפקוא"מ בעצמם גבאים לגבות תרומת הקודש ויחלקו בין כל הכוללות שבאה"ק. מ"מ היום סבורים ראשי הקהל בחברון שבגלל אסונם המיוחד חייבים הם לשלוח שד"ר מיוחד גם לארצות אלו, כדי להודעי צערם ברבים. הם כתבו על כך באגרת מיוחדת ליו"ר הפקוא"מ ר' צבי הירש לעהרין, באותו יום שכתבו את אגרת השליחות של ר' נתן עמרם. האגרת נעתקה בהשמטות ושיבושים ב"שריד ופליט" שם והשלמתיה והגהתיה ע"פ צילום המקור שקבלתי בארכיון המרכזי לתולדות העם היהודי שבספרית ירושלים.

מלבד סיפור מאורעות הקיץ, הדומה למה שנכתב בשלשת האגרות הקודמות, בא כאן גם הודעת שליחות ר' נתן עמרם גם לארצות אשכנז הנ"ל:

ב"ה יום ג' לסדר ואהבך וברכך והרבך שנת צדק"ת ישרים תצילם פעה"ק חברון ת"ו.

צדיק בכל פעלו, ברך ה' חילו, ישמע מהיכלו קולו, וירוממהו וינשא כסאו למעלה למעלה, ה"ה איש צדיק תמים עוסק בתורת ה' לילות וימים, עובד ה' בלב ונפש תמים, ודבר ה' בפיו אמת בנגלות ונעלמים, עובד מאהבה ויראת הרוממות רם על רמים, רודף צדקה וחסד ימצא חיים כל הימים, ה"ה כבוד מוהר"ר צבי הירש נ"י לעהרין, ודעמיה הגזברין והאמרכלין, העוסקים באמונה במלאכת הקדש קופת א"י לכאו"א לפום מעלתו הרמה והנשאה אתה ה' תשמרם, וכצנה רצון תעטרם, ישמרם ויברכם צור עולמים.

מאחר עלות קול רנה ותפלה, לפני מערת המכפלה, למען ישבו ישרים חיים וקימים, כי ישית שלום עליהם ועל זרעם, ויושיבם לנצח ויגבהו ע"ג מרומי ההצלחות, בשובע שמחות תרב גדולתם בחצריהם וטרותם בנוה שלום.

אחר כל ספור מאורעות הקיץ הם מודיעים על החלטתם לשלוח את השד"ר ר' נתן עמרם ומוסיפים:

והנה אף גם כי גזרה נגזרה וחוקה חוקקנו שלא לשלוח למחנה תהלתם שום שליח לאסוף ולקבץ יד על יד, אך לא כל העתים שוות כי עת צרה היא [..], הן על כל אלין באנו לחלות פני כבוד הדרת קדשו למלאת ידי מעלת שלוחנו הנז' קומץ של ברכה והן במכתב יד קדשו לאחינו ב"י הקשורים לו בעבותות אהבה רבה והסרים למשמעת כבוד קדשו פתוח יפתחו ידיהם הרחבה איש כמסת ידו במדה גדושה מנחה חדשה מלבד נדריהם ונדבותם תמידין כסדרן, מוספין עוד יוסיפו לתת את תרומת ה' לחיותינו כיום הזה, כי בצרה גדולה אנחנו, וערבה לה' פרי צדקתם כקרבן אשה ריח נחוחלה' ולתת עליכם היום ברכה ברכת אבותינו הק' אברהם יצחק ויעקב אשר אנחנו מסתופפי' בצלם זיע"א. בטחנו בחסיהם הנאמנה, כה יעשה וכה יוסיף כי צדיק הוא צדקות אהב ונתן לכם רחמים לרחם עלינו כי עת צרה היא עת לחננה כי דלונו מאד.

ובשכר זאת כסא רום מעלתם יתרומם ויתנשא והי' שלום בכל חילם וכו', יובה ה' לחננכם ירום לרחמכם וישאם לבטח לארצכם וכל אשר לכם סביב יפרוץ לרוב. כא[ות נפשם] הרמה והנשאה וכנפש אסירי החיים עמוסי התלאה ממוני ומשגיחי כוללנו ק"ק אשכנזים הי"ו עם עוד יחידי סגולה החותמים פה עה"ק חברון ת"ו והיה מעשה הצדקה שלום.

אף שהועידו לחתימה גם את יחידי סגולה מעדת הספרדים, מ"מ לא נמצאו בין החותמים אלא ראשי עדת חב"ד שבעה"ק חברון ת"ו וחותמת העדה.

תשובת רצ"ה לעהרין לא הגיעה לידינו, אך יש לשער שהוא השיב בשלילה.

לפועל נסע השד"ר ר' נתן עמרם רק לאיטליה ותורכיה. הוא התאחר בנסיעתו עד קיץ תרצ"ה. יצא מחברון בערב חג השבועות תרצ"ה והגיע לליוורנו בשלהי מנ"א.

במשך השנים תרצ"ו-ת"ר בעיירות מרובות בארצות איטליה ותורכיה, כמסופר כל זאת ב"שלוחי א"י" ע' 688-687.