ר' משה מייזליש

ר' משה מייזליש, מחבר ספר "שירת משה" על תרי"ג מצות, היה בין המתיישבים והממונים הראשונים ב"כולל חב"ד" בחברון, כדלעיל פ"ו.

במפקד תקצ"ט רשום שהוא בן פ ועלה מווילנא לאה"ק בשנת תקע"ח, עם בנו ר' צבי שהוא בן מג, נשוי ויש לו בן ובת הסמוכים על שלחנו, ועוד בן ר' מרדכי שהוא נשוי, בן כ, ויש לו בן ובת. וכמו"כ רשום במפקד תרט"ו שבנו ר' צבי הנ"ל עלה בשנת תקע"ח. אמנם במכתבו של ר' משה משנת תקצ"ח (ציון ד, ירושלים תר"צ, ע' 42) כותב "והריני כ"ב שנה באה"ק" וא"כ עלה כבר בשנת תקע"ו.

במשך שנים רבות היה נאמן הקהל בווילנא. בין השנים תקנ"ו-ח נתקרב לחב"ד ורדפוהו בשל כך בווילנא, עד שהוכרח לברוח מווילנא להיות נודד ללחם בין השנים תקס"א-ג (ראה אג"ק אדה"ז אגרת לב; מח, ובמקורות והערות שם ע' תלו; תמד-ה). בעת מלחמת נפוליון ריגל לטובת קיסר רוסיה, ונפגש בשל כך ב' פעמים עם נפוליון בעצמו (ראה שם אגרת סד, ובמקורות והערות שם ע' תנד-ה).

אחרי הסתלקות כ"ק אדמו"ר הזקן היה מסור אל כ"ק בנו אדמו"ר האמצעי, שהרבה לכתוב לו, ומכנהו "אהובי ידידי חביבי כנפשי מנעורי איש נאמן רוח ונבון דבר", "ידידי נאמני עוז חיבתו בתוונא דליבאי", "ידידי נפשי עוז ונאמן לבבי" (ראה אג"ק שלו אגרות ח. י-יג).

בין השנים תקע"ד-ה שאל אצל כ"ק אדמו"ר האמצעי אודות נסיעה להתיישב באה"ק, והשיב לו עצתו לא לנסוע (שם אגרת י) "ועכ"פ זה לא יעלה בדעתם שאתן מקופת הצדקה שלנו אפי' פ"א על הוצאות נסיעתם עד בואם לשם ויקבעו דירה בירושלים עה"ק, יהי' להם מעמד עד ערך חמשים אדומים לשניהם [הוא והרה"ג ר' ברוך מרדכי אבד"ק בברויסק] לא יותר בשום אופן".

בין השנים תקע"ו-ז הורה כ"ק אדמו"ר האמצעי לכמה מחסידיו לעלות לאה"ק ואז עלה גם ר' משה מייזליש והתיישב בצפת ובחורף תקפ"ג עבר לחברון (ראה לעיל פ"ו. מקורות והערות שם ע' תצא), והיה לאחר הממונים שבו, החותם על רוב כתבי הקהלה, שבין השנים תקפ"ז-תר"א:

הוא חתום על כתבי השד"רות של שנת תקפ"ז (לעיל פ"ז). על הסכם שתי העדות בשנת תק"צ (לעיל פ"י). על האגרת לכ"ק אדמו"ר ה"צמח צדק" בשנת תקצ"א (מגדל עז ע' תקיט). על כתבי השד"רות של שנת תקצ"ד (לעיל פי"א. שריד ופליט ע' 62-61) ועל כתב השד"רות משנת תר"ד לערך (לעיל פ"ט).

ברשימות יערי (ארכיון שלו בספרית ירושלים) מביא מ"מגנזי ירושלים" חכ"ב שהוא נפטר בחברון ביום כ"ד מנ"א תר"ט. ובס' חברון ע' 150 "כשהוא בן תשעים, בקירוב, ביום ו' עש"ק, פרשת ראה, תר"א". אך בשנת תר"א לא היה אלא בן שמונים ושתים, ואולי צ"ל תר"ט (הקביעות עש"ק פר' ראה אינה מתאימה לכ"ד מנ"א לא בשנת תר"א [כ"ו מנ"א] ולא בשנת תר"ט [כ"ט מנ"א]).

בנו ר' צבי הירש הנ"ל חתום על האגרת לפקוא"מ משנת תר"ד (לעיל פי"א).