פרק כה. הישיבה "תורת אמת" בחברון

"תורת אמת" כהמשך לישיבת "מגן אבות"

זאת היא ההזכרה היחידה שיש לנו משנים אלו (תרס"ט-עת"ר) מתוכנית התייסדות ישיבה חדשה בחברון. בשאר אגרות שנים אלו אינו מזכיר אלא את הישיבה הקיימת כבר בחברון. מסתבר שבאותה שעה לא היתה התוכנית לייסד ישיבה חדשה במקום "מגן אבות" אלא לפתח את ישיבת "מגן אבות" להכניס בה רוח חדשה ולהרבות גבולה בתלמידים חדשים. וזהו דיוק לשונו באגרת קצח הנ"ל "יש גם עכשיו ישיבה בחברון אבל מצערה היא", כלומר שהיא קטנה מדאי ולכן רוצה להגדילה ולהרחיבה.

ההחלטה לשלוח את המשפיע והתלמידים לחברון התקבלה בשנת תרע"א. באותה שנה כולה שהה שיל"א בחו"ל, בעיקר בליובאוויטש. רבים הם הענינים שעסק בהם שם בקשר לעיה"ק חברון, אך העיקרי שבהם הוא דבר הרחבת הישיבה "מגן אבות" בחברון. בזה דן בארוכה עם כ"ק אדמו"ר מוהרש"ב נ"ע ועל כך כותב בפרטיות לר' שמעון הויזמן, בכ"ח כסלו תרע"א (העתק המכתב בארכיון שיל"א, ומשם נעתק בס' המשפיע ע' רלח):

באתי לפה אור כ"ד אלול, ועד אור ליום ח' חשון לא זכיתי להכנס ביחידות לפני מרן כ"ק אדמו"ר שליט"א, הגם כי זכיתי לקבל פני קדשו שליט"א בכל יום ובפנים מסבירות ומפיקות רצון ב"ה, אך לא בעת המוכשר לדבר מענינים פנימיים ובפרט בענינים המכאיבים כל לב כמו עניני עיקות"ו, והאורחים באים בכל יום רבים ונכבדים כ"י וכ"י ועומדים צפופים ודוחקים את השעה מאד להכנס ביחידות כי בעלי מו"מ המה ואין באפשרם להתעכב כלל, וזמן יחידות שלהם מעט במספר מינוטין והמרבה לא ירבה יותר מחצי שעה, משא"כ אני שנחשב לבן בית ומתעכב בלה"כ ונדרש ליחידות אתי זמן מרובה איזה שעות, ע"כ נדחה היחידות אתי לזמן המוכשר לזה...

ביום י"א חשון נסע מרן כ"ק אדמו"ר שליט"א יחד בנו שליט"א לפ"ב לתכלית פעולת הועידה הרבנית דאשתקד אשר כמעט יסודי היהדות דכל רחבי המדינה הזאת תלוי' בעבודתו והשתדלותו של מרן כ"ק אדמו"ר שליט"א ואך בעבודתו הוא, כי ממש הוא נתון לכ"ז במס"נ והענין הגדול והרם הזה לוקח כל הזמן וכל התנועה מכל שארי ענינים גם מענינים הגדולים מאד...

והנה ביום ד' כסלו חזרו לשלום מפ"ב לפה, ואור י"ג כסלו נסע לחו"ל למרחצאות בוויסבאדן, ה' ברחמיו ירפאהו ויבריאהו שיהי' בריא אולם לעבודתו ועבודת תוה"ק ועמו כיר"א...

מרן כ"ק אדמו"ר שליט"א הגביל זמן ליחידות בעדי באור ליום י"ב כסלו, יום א' לפני נסיעתו צלחה, וגם באותה הלילה לא הי' מופנה מכמה יחידות שקדמוני. מובן כי לא הי' במציאות כלל להאריך הדיבור אתו ובפרט בעניני עיקות"ו הארוכים מארץ ומסובכים מאד, אשר לכל פרט לבד נדרש יחידות לילה שלמה לכה"פ, מהם עניני עצמי, הכולל, עיקות"ו, הנחלאות, הישיבה, ומה אבחור ומה אדחה ובמה אפתח כו'.

מובן כי הייתי מוכרח לקצר מאד במקום שהי' נחוץ להאריך מאד, וגם בהקיצור הזה עבר ד' שעות. כשבאתי בענין הישיבה דעיקות"ו הנה..

הי' תשובתו לתמוך באלף רו"כ לשנה לישיבת מג"א הוא באפשרות בעזרה"י, אך שיהי' כדאי עכ"פ גם מעט מצד המקבלים (היינו שיתמידו בלימודם ובפרט בלימוד הדא"ח, שזה עיקר המכוון, שישימו לבבם לפנימיות הדברים ולחזור עליהם הרבה להבין לדעת את ה' את עבודתו ואת תורתו, לא להיות שמחים בחלקם בעבודתם וידיעתם גם שאינם מבינים כלום...

התקוה הוא שסוף סוף ישלחו מפה איזה אברכים ואיש נכבד להשפיע דא"ח בעיקות"ו. ומתי יהי' זה לא אדע. וכל התקוה היא, כאשר יושלם כל תשלומי הנחלאות בעזרה"י, אז יהי' גם הכנסות הנחלאות לטובת הישיבה, ואז יהי' באפשר להביא עוד אברכים מירושת"ו.

כבר נזכר כאן הדיון על שליחות המשפיע והתלמידים, אך גם זה רק במסגרת הישיבה הקיימת "מגן אבות", שישלח עבורה תמיכה מסודרת "אלף רו"כ לשנה". אלף רו"כ אלו באו מקופת ישיבת "תומכי תמימים" הכללית, אודותם נודע לנו גם מתוך מקורות אחרים כמסופר לעיל בסוף הפרק הקודם.

בי"ג כסלו נסע כאמור לויסבאדען, משם חזר לביתו לפני חג הפסח. הדיון המפורט בדבר הישיבה נדחה לאור לכ"ה אייר, שעליו מודיע שיל"א בכמה אגרות שכתב לחברון בימים ט-י סיון:

שש אנכי לבשר לעיקות"ו (לעת עתה עוד יהי' הדבר בסוד אצלם) בהודאה והלל לה' הטוב כי עוד יזרח לנו אור תורה וחסידות בעיקות"ו ובזה ירום בעזרה"י קרן עיקות"ו ברו"ג כרצון ה' ויראי' אבורה"ק מיסדי' נבג"מ זיע"א.

אור כ"ה אייר דנא ישבנו לפני מרן כ"ק אדמו"ר שליט"א יחד מנהלי אגודת תו"ת הי"ו שלשה שעות ורביע רצופות. עיקר קביעות ישיבתינו זאת נתייחדה אך לטכס עצה טובה בעזרה"י לטובת עיקות"ו להאיר בה תוי"ר ודא"ח וכו'.

מרן כ"ק אדמו"ר שליט"א דיבר בקדשו דברים חוצבים להבות קודש בחיוב הענין הזה באין פוטר והחליט לשלוח לעיקות"ו מהחניכים בהישיבה הק' דפה איזה אברכים מצוינים ומתוכם גם משפיע מצוין בדא"ח וליסד ישי' מג"א דעיקות"ו על בסיס נכון גם בגשמיותה להספיקם כפי האפשרי באופן שתהי' הספקת' קבע מדי חדש בחדשו בעזרה"י.. ותהי' סניף מאגודת תו"ת דפה ותחת השגחתה כשאר הסניפים דפה בעזרה"י. ונדברו כמעט כל עקרי הפרטים הנחוצים בזה ונמסר הדבר למנהלי האגודה להוציא מכח אל הפועל הטוב בעזרה"י מי ומי הנוסעים לעיקות"ו והעיקר מי המשפיע המוכשר לזה.

גם עד אז היתה הישיבה "מגן אבות" סניף לישיבת "תומכי תמימים" המרכזית, כנזכר לעיל. וע"ז מתאים שיל"א, באגרת נוספת שכתב ביום זה "שתהי' תחת דגל האגודה תו"ת בגלוי, לא בהעלם כאשר היתה עד כה". זהו החידוש הרשמי היחיד בישיבה לגבי מה שהיה עד אז. עדיין לא מדובר כאן ביסוד ישיבה חדשה אלא "ליסד ישי' מג"א דעיקות"ו על בסיס נכון". רק לאחר הגיע המשפיע והתלמידים, נתקבלה הוראת שם הישיבה "תורת אמת" - באגרת שכתב כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע אל המשפיע ה"ר שלמה זלמן הבלין באדר"ח כסלו תער"ב (אג"ק שלו ח"א ע' סח): הישיבה נקראת "תורת אמת".

לא רק שינוי השם גרידא יש כאן אלא גם שינוי ההנהלה, כפי שאנו למדים מתוך מכתב שכתב שיל"א לגיסו ה"ר מנחם מענדל נאה, בל"ג בעומר תער"ב (ארכיון שיל"א):

הגביר ה' מאיר וואזלינסקי יחי' מנעוועל שלח קודם פורים דנא סך ארבעים רו"כ על אדרעסתי בעד מג"א, והמה שייכים לתורת אמת..

ועל להבא הזהר נא שלא תמסור לגבאי מג"א הכספים הבאים מרוסי' בלתי ידיעתי.

כך עברה ישיבת "מגן אבות" ונכללה בישיבת "תורה אמת" שנוסדה באותה שעה בחברון.