פתיחת הישיבה

נזכר לעיל שביום נסיעתם מליובאוויטש, ב' מ"ח תער"ב, קבל המשפיע הרש"ז הבלין מכתבים מאת כ"ק אדמו"ר מוהרש"ב נ"ע נשיא הישיבה ומאת כ"ק בנו אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע מנהל הישיבה, בהוראות מפורטות בהנהגת הישיבה בחברון. באגרת כ"ק אדמו"ר מוהרש"ב נ"ע נאמר:

כל ענינך בעה"ק חברון תובב"א יהי' רק דבר הישיבה בעזרתו ית', ויהיו עינך ולבך שם כה"י לרבות כו' ולא תתערב בשום ענין זולת זה (לבד ההשגחה על החצירות שלנו כמדובר).

מה שתקבל אי"ה אברכים או בחורים מבני תמן יחיו, תשגיח היטב על למודם בדא"ח ובנגלה שידעו מה שילמדו, ושלא יבטלו את הזמן, ויהי' הכל בסדר מסודר ובזמן קבוע בכניסתם וביציאתם בהשגחה מדויקת כפי הנהוג כאן, והשי"ת יצליח לך ותהי' פעולתך טובה כפי רצון כ"ק אבותינו רבותינו הק' זצוקללד"ה נבג"מ זיע"א.

בצירוף לאגרת זו קבל באגרת מאת כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע, שבה נאמר:

בפקודת כ"ק אאמו"ר הרה"ק שליט"א, נשיא מוסד "תומכי תמימים" התמנה לועד המוסד. ועל פי תוקף האגרת המוסגר בזה - כתב ידו - אשר בו יתכבד להתמנות למשפיע ומשגיח מחלקת ישיבת "תומכי תמימים" בעה"ק חברון ת"ו, לנהלה ולכלכלה בכל הדרוש לה, בקבלת התלמידים וסדר תמיכתם הגשמי וכלכלתם הרוחני.

הנני להודיעו כי הבאת הסדרים הרוחניים והגשמיים מסורים לכבודו, לקרב ולרחק, כפי משפטי ותנאיי המוסד הנעלים.

תוארו בא-כח מוסד "תומכי-תמימים" בעיר הקדש חברון ת"ו ויעשה לו חותם בנוסח הזה, ועל כל הכתבים הנועדים לטובת המוסד הנזכר יניח החותם הנ"ל.

אגרת זו נכתבה בשעה שהיתה התוכנית שתהיה הישיבה סניף מישיבת "תומכי תמימים" המרכזית. הרש"ז הבלין התמנה לחבר ועד המוסד הכללי, לבא-כח המוסד בעה"ק חברון ולמשפיע המחלקה שבעה"ק חברון.

לא נזכרת כאן ישיבת "מגן אבות" וגם לא ישיבת "תורת אמת" אלא ישיבת "תומכי תמימים"; ולא דבר ריק הוא, שהרי מצוה עליו לעשות לעצמו חותם רשמי שבו יוחרט שם הישיבה "תומכי תמימים".

לא רק שינוי השם יש כאן אלא גם שינוי הקופה: בשעה שהיה שם המוסד "מגן אבות" קיבלו תמיכה חלקית מקופת הישיבה "תומכי תמימים" כמובא לעיל. כעת שנפתחה הישיבה כאחת המחלקות של "תומכי תמימים" יבוא כל התקציב מקופת "תומכי תמימים" הכללית, כמו בשאר מחלקות תומכי תמימים שבעיירות השונות ברוסיה. כאשר הוחלט לקרוא לישיבה "תורת אמת" שוב נפתחה קופה מיוחדת לישיבה הזאת, בלי כל קשר לקופת ישיבת "תומכי תמימים" הכללית - כדלקמן.

ההחלטה לקרוא לישיבה בשם "תורה אמת" התקבלה במשך חודש כסלו, כאשר היו המשפיע והתלמידים בדרך. היא נזכרת לראשונה באגרת שכתב כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע באדר"ח כסלו תער"ב, יום לאחר הגיע המשפיע והתלמידים לחברון. כלומר מיד לאחר שנתקבל המברק שהגיעו בשלום לחברון, התיישב לכתוב אגרת ארוכה ומפורטת ביותר (בת 12 עמודים - בס' אג"ק שלו ח"א אגרת לד), אל המשפיע והתלמידים העולים לחברון, שבסופה מודיע: הישיבה נקראת "תורת אמת".

לא נזכרת כאן העובדה שמעתה תהיה לישיבה קופה נפרדת מהקופה הכללית של "תומכי תמימים", אמנם בקונטרס "קריאה נאמנה מאת המוסד הקדוש ישיבת תורת אמת בעיה"ק חברון תובב"א" (צילומו בס' "מגדל עז" ע' תקנז ואילך) כותבים הרש"ז הבלין ושיל"א בחנוכה תער"ב:

וכגון דא חל עלינו חובת ביאור להודיע לכל אחינו חברינו ידידנו תומכי ישיבתנו הק' בעה"ק חברון ת"ו יחיו.. אין עוד שום קישור וחבור לישיבתנו בחברון ת"ו עם הישיבה הק' "תומכי תמימים" דליובאוויטש יע"א בשום ענין השפעה גשמיות כלל וכלל, ע"כ יזהרו נא אחינו חברינו ידידינו יחיו, שאל יערבו מזה לזה, ולא ישנו צדקתם ח"ו מזה לזה כלל, כי אין זה פוטר את זה, וכל אחד קובע ברכה מיוחדת לעצמו על ידי ועד מיוחד ושד"ררים מיוחדים בלי שום שותפות כלל וכלל.

וביו"ד שבט כותב שיל"א אל הרש"ז הבלין (המשפיע ע' ס):

הכנסות מוסדינו זה אינו כלל באופן הכנסות תו"ת, וזה טובה גדולה מאד שלא יזיק את תו"ת, כי יראים מזה מאד שלא יזיק לתו"ת, ובעבור זה נתרצו לעשותו דוקא בתבנית מוסד אה"ק מיוחד בפני עצמו.

באותה שעה פונה כ"ק אדמו"ר מוהרש"ב נ"ע במכתב כללי לאנ"ש בדבר הישיבה "תורת אמת" (אג"ק שלו ח"ב אגרת שי), שבה כותב בין השאר:

הנני לבשר לכל החיל אשר יראת ד' ואהבת תוה"ק ואמיתות חפץ רבותינו הק' נ"ע נוגע ללבם, אשר בעזרתו ית' אנחנו מיסדים ישיבה לאברכים ובחורים הגונים יר"א בעה"ק חברון תובב"א, ואנחנו קובעים בה שיעור הגון ללמוד דא"ח.

וכבר שלחנו לתמן אחד מהמשגיחים דהישיבה הק' תומכי תמימים, איש מצויין בתו"ע ויודע פרק בהשגחה ה"ה הרה"ח מהר"ש זלמן האוולין שיחי. גם שלחנו לתמן בחורי חמד מחניכי הישיבה דתו"ת למען התנהג בעזרתו ית' הישיבה דתמן בכל הסדרים כמו הישיבה דפה, והכל יהי' אי"ה על פי הנהגה והשגחה הראשית של בני הרב יחי'.

ונקבע על זה בפה ועד מיוחד, ושולחים אנחנו משולחים מיוחדים על הדבר הזה ביחוד.

והשי"ת יהי' בעזרנו שיתיסד הענין בטוב ויהי' בהצלחה בכל פרט שתושלם אמיתת הכונה הפנינית, בזכות אבהן קדישין ישיני חברון ת"ו ובזכות כ"ק אבותינו רבותינו הק' נבג"מ זיע"א.

לא נתפרש מיהו הועד המיוחד, אמנם באגרת שכתב מליובאוויטש, ה"ר אלחנן מרוזוב אל הרש"ז הבלין, בה' נשא תרע"ג, כותב לו בין השאר (המשפיע ע' עב):

ע"ד דאגתך אודות החובות, תדע ידידי כי לו הי' הסתדרות נכונה בועד החברוני פה הי' מתאסף על ישיבת תורת אמת הרבה כסף והי' מספיק אף להוסיף עוד אברכים בהישיבה, אך חסר הפועל בהועד דפה, ואני כבר יצאתי מהועד דפה בפועל, אך מפני שלא נכנס עוד אחר במקומי לזאת מעמיסים עלי את הענין עוד במקצת.. ואי"ה בקרוב יסתדר פה הנהגת הועד דפה, ויתמלא החסרון בחברון ת"ו.

מכאן למדנו שה"ועד החברוני" שנוסד בקיץ תרס"ו, ומסופר עליו במקום אחר, עליו הוטלה עבודת השגת תקציב הישיבה "תורת אמת" בחברון.

כך נפתחה, בסופו של דבר, ישיבת "תורת אמת" בעה"ק חברון ת"ו, כישיבה בפ"ע, בעלת קופה בפ"ע - נפרדת מקופת הישיבה הכללית "תומכי תמימים".