הלימודים בישיבה

מיד עם בואם לעה"ק חברון כותב להם כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע באדר"ח כסלו תערב (אג"ק שלו ח"א אגרת לד):

הנה ת"ל כי באתם אל הנחלה, ולא אפונה כי ת"ל באתם גם אל המנוחה מעמל הדרך והנסיעה, וכבר סדרתם סדר הלימודים איש איש על מקומו, בלימוד הנגלה ודא"ח בעבודה שבלב, והרב המשפיע שי' בראשיכם מסודר בזמניו ועתותיו. ולזאת הנה מצאתי לנחוץ לבוא בכתובים בסדר הענינים, למען תדעו את אשר לפניכם, ולמען תשכילו (וכתרגומו תצליחו) בעבודתכם הקדושה, על פי הכוונה האמיתית אשר כל זאת היא משאת נפש אהובינו ומחמד נפשינו עטרת ראשינו כ"ק אאמו"ר הרה"ק שליט"א, ומחשבתו הטהורה במשך כמעט תשעה שנה, הנה כהיום בנסיעתכם באה אל הפועל, ולכשיהי' אלקים בעזריכם, ותזכו להיות כלים פנימיים אל הכוונה הקדושה הנזכרת, על ידי עבודתכם הפנימיית בעבודה שבלב ומוח בתפלה, ושקידת הלימוד בנגלה ודא"ח, אז הנה על ידכם יומשך ויתגלה הכוונה האמיתית.

והולך ומבאר להם באריכות גדולה ביותר את מטרת התייסדות הישיבה בחברון ואת העבודה בתורה ועבודה המוטלת עליהם. ומוסיף:

אל תדמו בנפשכם לטעות בטעות גס אפילו גם קל, ותעמדו חזק על נפשיכם להתחזק בלימוד בכל האפשרי. ואל תשכחו גם רגע (ואפשר כבר הכרתם ובעיניכם ראיתם) כי המצב דאה"ק לא השתנה כלל ועיקר, ואדרבא כו' וכו' כי הזקנים מזקינים, ה' יאריך ימיהם, ולעת זקנותם לכה"פ יכירו את האמת, והצעירים מי יודע מה רוחם, והמצב בלתי ספק במעמדו הוא עומד, וצריכים התגברות הכח ביותר, להוסיף אומץ ושקידה בכל האפשרי, כי זה אמת שהמקום גורם, וזכות אבות מסייעתן, אבל צריכים גם להשתדל למסור ולשעבד הלב והמוח בעבודה הנדרשת, ולכן התחזקו ויהי' אלקים עמכם לעשות חיל בעבודה האמיתית ותזכו שעל ידכם יתגלה הרצה"ע ב"ה שהוא רצון כ"ק אבותינו רבותינו הקדושים, וזכותכם גדול עד מאד, ואז תצליחו בהצלחה מופלגת בחסדי אל הרחמן.

וכעבור שתי שבועות כותב להם שוב ביום ט"ו כסלו (שם אגרת לה):

הנני מקווה אשר אתם שוקדים בעבודתכם כמוטל עליכם מקדש. ועליכם לדעת כי זאת היא עיקר הכוונה. כבר הארכתי לכם (למענכם) במכתבי העבר מיום א' דח"ז, אשר בטח קבלתם אותו במועדו.

ואל המשפיע הרש"ז הבלין כותב באותה אגרת:

ההשגחה שלו על התלמידים יחי יהי' בשבע עינים, ואל יעלים עין אפילו מדבר קטן.. יראה כי התלמידים יחיו ישקדו בלימוד בנגלה ודא"ח וישתדל להרים מצב העיר עי"ז שיראו ששוקדים בלימוד ובתפלה.

לא עבר זמן רב וכבר התחילו להגיע ידיעות מחברון מגודל השקידה בלימודים בישיבה החדשה. בח' טבת כותב כ"ק אדמו"ר מוהרש"ב אל שיל"א (אג"ק שלו ח"ב אגרת שיא):

שני מכתביו נכון הגיעני, ונהניתי מאד מהידיעות מתמן שלומדים בשקידה ת"ל, והשי"ת יחזק מוחם ולבם לעסוק בתו"ע לעבדו ית' באמת ובלב שלם תמיד כה"י, ואני מבקשו שבכ"ע שיקבל ידיעות מתמן ימהר להודיעני.

וביום כ' טבת כותב לו שוב (שם אגרת שיב):

מכתבי כבודו נכון הגיעני לרוב עונג. גם ראיתי מכתב ב"ד הרמד"ס נ"י וקבלתי נחת רב. ויתן השי"ת שבני הישיבה יחיו יהיו קרובים באמת לה' ותורתו במוחם ולבם ויעבדו את השי"ת באמת ובלב שלם ויתרומם כללות מצב אה"ק ועה"ק חברון תובב"א, ופועל ידינו ירצה ה' ויצליח בכל פרט ברו"ג.

הרמד"ס הוא ה"ר מרדכי דובער סלונים, שכתב מחברון אל שיל"א, בי"ד טבת (המשפיע ע' סב וע' רנב):

גודל הטובה שפעל ועשה לעי"ק ת"ו בכלל ובפרט, בשלחו המשפיע והבחורי חמד אשר האיר בזה עי"ק ת"ו ממש מחושך לאור גדול, אשר נתיאשתי בחשבי שלא יש עוד תקווה ח"ו, כאשר דברנו בזה כמה פעמים. והאמת אגיד כי לו לא ראיתי בעיני לא האמנתי כו'. וכמה כחו של מרן כ"ק שליט"א להפוך מחושך ואפילה לאור גדול. הרושם שעשה בהאברכים והבחורים דפה בפעולה ניכרת לכל. ולא אכחוד שגם לנו הזקנים האיר הניצוץ האלקי אשר כבר נכבה ממש. ולא אוכל לתאר לו הענג הנפשי בשמעי בכל יום פרק תניא, ובכל עת מצוא דא"ח. ולא אני לבדי והזקנים, גם לצני הדור המלעגים על כל דבר מתפעלים ומודים כו' אשר כעת יש תקווה טובה שעי"ק ת"ו תהי' קדושה לתו' ותפלה, ויאיר בה אור החסידות כרצון אבותינו רבותינו הק' נ"ע זי"ע ע"י מרן כ"ק שליט"א.

בסוף החורף כתב בזה שוב אל כ"ק אדמו"ר מוהרש"ב נ"ע, המשיבו ביום יו"ד אדר (שם אגרת שכו):

מכתב כבודו נכון הגיעני לרוב עונג ושמחתי על דבריו. והנה אינני מסופק כלל בשמחת נפש כבודו והרגשתו הטובה בכללות הענין הזה, אמנם אם התעוררות האברכים והבחורים היא אמיתית ישמח לבי מאד, ומעומק לבי אודה לה' שהגיעני עד כה, והשי"ת יזכני לראות בקרב בהרמת קרן עה"ק חברון ת"ו וממנה תצא אורה לכל אה"ק.

תכלית כוונתי שיהי' עסק דא"ח באה"ק, התעסקות אמיתי בנתינת נפשם ע"ז ביגיעת נפש ויגיעת בשר אשר היא המביאה לידי עבודה שבלב..

וחפץ ה' בידינו יצליח לבוא אל אמיתת הכוונה ויאירו נפשינו באור חיי החיים ולאורו נסע ונלך כו'.

ובמוצש"ק כ"א אדר כותב כ"ק אדמו"ר מוהרש"ב נ"ע אל המשפיע הרש"ז הבלין (שם אגרת שכח):

מכתבך נכון הגיעני ונהנתי משקידת הבחורים יחיו והשי"ת יחזק מוחם ולבבם בתו"ע ית', ות"ל אשר בני תמן יחיו נמסרו אל הענין הגדול, ויתן השי"ת שיהיו נתונים בלבם ונפשם אל ה' ותורתו ועבודתו ית' לטוב להם כל הימים.

מכתבו של הרש"ז הבלין אל אדמו"ר לא הגיע לידינו, אמנם בארכיון שיל"א נמצא מכתבו שכתב בער"ח שבט אל ה"ר אלחנן דובער מרוזוב (שהיה באותה שעה מזכיר הועד למען תורת אמת):

ידידי יקירי, אני כותב המכתב בהישיבה. אם היית רואה איך שהבחורים לומדים עם האברכים וגם הנערים, ובמראות קטנות הוא כמו בישיבה של ליובאוויץ, והבחורים שמאריכים בתפי' הוא כמו בליובאוויץ, לא נשתנה ח"ו שום דבר, ואני משתדל שלא להוסיף ולא לגרוע שיהי' ממש בכל הפרטים כמו בליובאוויץ, כמ"ש במכתב אדמו"ר שליט"א כו'. ובוודאי היית מקבל עונג גדול מזה. ובאמת אם לא יהי' מניעות ממעות וכה"ג שלא יהי' ח"ו מעשה שטן, אז יכולים פה לעשות ישיבה ממש כמו אצלנו, ולא כמו שחשבנו שפה אינם מוכשרים, אדרבה הם נתונים ומסורים בכל לבם ונפשם.

וב"המשפיע" ע' רנח נדפס מכתב שכתב בכ"ה אייר אל שיל"א (שעסק עדיין בליובאוויטש לטובת הישיבה):

ידידי, אל תדמו שאין אנו מכירים עבודתכם ויגיעכם כל הזמן, אבל הלא אתם יודעים שב"ה עבודתכם הצליחה, וכל עבודתכם היא כלא ואין לגבי הענינים שנפעלו בזה הזמן, לו אם הייתם רואים לע"ע ציור הישיבה, אשר ב"ה נתעלה עם אברכים טובים, וגם האברכים דפה ב"ה אינם יכולים לבטלם. וגם הבחורים עם המלמד.

עוד נמצא בארכיון שיל"א מכתב שכתב אל מזכיר הישיבה בירושלים ה"ר יעקב יוסף סלונים, ביום י"א מנ"א תער"ב (נדפס ב"המשפיע" ע' עז), ובו כותב בין השאר:

תכתבו מכתב להאברך הג' צבי הירש גורארי' משמי, ותודיעו לו מכל פרטיות הישיבה, וגם תבארו שלא כמו שדימה בכל פעם לבטל בני אה"ק, רק שהוא טועה בזה, ויש יקרי ערך, וגם אנו מקוים שמהמוסד הזה יצאו ענינים גדולים, ואיך שלומדים דא"ח ונגלה וחיים חיי צער ודוחק, ולא ילמוד משל כלל מאותם המסבבים בחו"ל.

ועל הלימודים בשנת תרע"ג כותב כ"ק אדמו"ר מוהרש"ב נ"ע אל שיל"א בער"ח ניסן (שם אגרת שעה):

נהניתי מאד מהפ"ש מהישיבה אשר עושים ומתעסקים היטב בתורה ובעבוד"ה. יחזק השי"ת מוחם ולבם לעסוק בתורה הנגלית והנסתר דא"ח, שיוקלט היטב במוחם ויאיר נפשם בעבודה שבלב לעבדו ית' באמת בלב שלם לשמור ולעשות ולקיים כו'.