תרומת משפחת ששון

את התרומה מאת הגביר ששון מהודו השיג מוה"ר שניאור זלמן ב"ר מנחם מענדל (מנדלוביץ), כאשר יצא באותה שנה בשנית בשד"רות כולל חב"ד לארצות המזרח (ראה שלוחי א"י ע' 695 וראה גם לעיל פט"ו). על כך מספר בהקדמת ס' קול אריה שהו"ל בירושלים בשנת תרכ"ו:

באתי שלום לעיר באמבאיי. גם שם הטה עלי חסדו ית"ש לתתי לרחמים בעיני נשיא הארץ השר והטפסר הגביר המרומם אור יומם החכם השלם רודף צו"ח כה"ר סי' עבדאלא מאיר הי"ו בן לאותו צדיק השר וגדול ליאודים הנציב הגדול העומד בפרץ החכם השלם רצ"ו [רודף צדקה וחסד] צדיק ונושע המפורסם לשם ולתהלה שמו הטוב מאד נעלה כש"ת סי' דוד ששון זצ"ל, ויאספני הביתה בית מאיר, להושיבי עם נדיבים נדיבי עמו, וגם אביו הגביר הצדיק הנז' לא השיב פני ריקם מלתת נדבתו ההגונה ברב חנינה על ביהכ"נ לכוללינו חב"ד אשר בעה"ק ירושלם תובב"א.

וביתר פרטים כתב על כך בספרו "זכרון ירושלים" (ירושלים תרל"ו) ברשימת בתי הכנסת שבירושלים, בדף ה,ב:

בית הכנסת של אשכנזים כולל חב"ד הי"ו אשר יסדו השר והטפסר עומד בפרץ וגדול ליהודים תפארת ישראל המפורסם בכל קצוי ארץ שם תהלתו סי' עבדאלה הי"ו וכבוד אחיו הגבירים הרמים אשר הזילו זהב מכיסם על ידי המשגיחים הרב הישיש מו"ה אברהם הי"ו והרב מו"ה שניאור זלמן בעל המחבר נ"י.

בדף כב,ב מדפיס את תבנית ביהכ"נ ובשולי הצורה מוסיף:

אמר המאסף זה צורת הבית הכנסת אשר אהובי כנפשי וכאבי השר והטפסר עומד בפרץ וגדול ליהודים נשיא ישראל ותפארת ישראל המפורסם בכל קצוי ארץ שם תהלתו סי' עבדאל מאיר הי"ו וכבוד אחיו הגבירים השרים אהוביי כאחיי המפורסמים סי' אליהו הי"ו וסי' ראובן הי"ו וסי' אברהם שלום הי"ו וסי' סלימאן הי"ו בני השר הצדיק סיר דוד ששון זיע"א אשר הזילו זהב מכיסם לביהכ"נ הנז"ל ע"י השתדלות המחבר הספרים וע"י הרב ר' זלמן ב"ר נחום יוסף [שזבנ"י] ועל הטוב יזכר שמם לעולמים.. ומאת ה' הטה עלי חסדו ית"ש לתת אותי לרחמים ולמצוא חן וחסד בעיני נשיא הארץ השר והטפסר נדיב לב רודף צדקה וחסד המפורסם סיר עבדאל מאיר הי"ו, ויאספני הביתה בית מאיר להושיבני עם נדיבים עם נדיבי עמו. וגם אביהם הצדיק לא השיב פני ריקם מלתת נדבתו ההגונה ברב חנינה על ביכנ"ס לכוללינו אשכנזים חב"ד הי"ו אשר בעה"ק ירושלם ת"ו.

ובשלישית חוזר לאותו ביהכ"נ בדף כח,א:

יש ביהכ"נ של כולל אשכנזים חב"ד הי"ו כאשר הדפסתי הצורה אשר זכו בה ע"י השר הגדול והטפסר כאשר נדפס בספר ויש ת"ח ויראי ה' ומתפללים ג"כ עפ"י נוסח האר"י וכל יום הולכים לטבילה לטבול להתפלל בקדושה וטהרה ויש שלומדים שיעורים בבוקר ובצהרים ובערב לפני הקהל ויש שדורשים בקבלה מכתבי כ"ק אדמו"ר הצדיקים זיע"א, והולכים אצל כותל המערבי ועל כל ק"צ [קברי צדיקים] כמה פעמים בשבוע להתפלל בעד אחב"י שבחו"ל שינצלו מכל צו"צ ובעד פרנסתם בר[יו]ח באריכות ימים ושנים בזכות שמרחמים על אחב"י שבאה"ק העניים האומללים שהם בצער ובדוחק ובשכר זה הש"י יזכם לראות בביאת מ"צ א"ס.