בניית קומה שניה לביהכ"נ

מיד בעת קניית ביהכ"נ בשנת תרי"ח בנו חדר אחד כקומה שניה, כמסופר במפקד תרכ"ו המועתק לעיל "ולמעלה בנינו בית קטן לת"ת, ובית וועד לת"ח".

הבית הקטן הזה נזכר גם בהמשך המפקד ב"לוח שמות החברות", "בית הועד: בית קטן על גג ביהכנ"ס". וכך גם במפקד תרל"ה, ב"לוח שמות החברות", רשום אשר "בית הועד א' לכל החברות על גג בהמ"ד בית מנחם". בציור הניתן בס' "זכרון ירושלים" שנדפס בשנת תרל"ו מצויר גם חדר זה, שנרשם עליו "ישיבה של ת"ח הלומדים בתורה".

כבר אז בשנת תרכ"ו היתה התוכנית לבנות קומה שניה על כל הבנין, כנזכר במפקד, ב"לוח שמות הבתי מדרשות", "כשיהי' לנו מעות מנדיב נבנה על הגג ישיבה ללמוד ב"ה ובית לת"ת". תוכנית זאת מצויירת בחותמת ביהכנ"ס שעל גבי המפקדים. תוכנית שנתגשמה רק כעבור 13 שנה בשנת תרל"ט. ב"בטאון חב"ד" (גליון 32 ע' 43) כותב על כך הרשמ"מ שי' שניאורסאהן:

בחותמות ביהכנ"ס "בית מנחם" המופיעות על מיפקדי תרכ"ו ותרל"ה מופיע ציור שבו קיימות שתי הקומות לביככנ"ס, בדמיון כמעט מוחלט לצורתו החיצונית הנוכחית, כפי שהיא נראית מכיוון רח' היהודים (פרט לאי אלה שינויים, כגון תוספת כפה עגולה גם לחלק אחר של הבנין).

כיון שברור שאז לא היתה קיימת הקומה השניה (בשלמותה עכ"פ) יש להניח באופן כמעט ודאי שהציור מהוה תכנית מוקדמת של הבנין, תכנית שאכן בוצעה מאוחר יותר.

בעתון "החבצלת" תמוז תרל"ט ע' 251 (נעתק ב"בטאון חב"ד" גליון 32 ע' 42):

הגביר הנכבד שר וטפסר רודף צדקה וחסד החה"ש זר"ק [החכם השלם זרע קודש] סי' אליהו ששון הי"ו (אחד מבני הגביר המרומם הנודע בשם הראטהשילד האפריקאני סי' דוד ששון ז"ל) בבומביי נדבה רוחו מאתים לירא סטערלינג לבנין בית הכנסת למקהלת אחינו בני כולל חב"ד הי"ו לזכר נשמת רעיתו הכבודה סי' לאה בת פרחי ז"ל אשר נגזרה מארץ החיים בדמי ימיה - יהי זכרה ברוך -.

בית התפלה אשר לבני הכולל הזה עתה נבנה גם הוא מכסף נדבת השר דוד ששון המנוח ז"ל לפני עשרים שנה. אך יען כי קטן הוא עתה מהכיל את כל בני הכולל אשר רבו ב"ה - כ"י וכ"י - והמתפללים עומדים צפופים וביחוד במועדים ובימים הנוראים יאלצו רבים להתפלל בחצר הבית מאין מקום פנימה, ומחום השמש ואויר המחונק יסובבו חולים רבים ר"ל, הגישו רבני ומנהלי הכולל הי"ו בקשתם להגביר המרומם אשר שמו נקרא על בית תפלה הזה, וע"י הישיש המופלג חכם ושלם זר"ק מוהר"ר שניאור זלמן מענדלאוויץ הי"ו ממיודעי משפחת ששון הרוממה הי"ו הצליח ה' חפצם להפיק רצון מאת השר אליהו ששון הי"ו ובשבוע זה בא סך הכסף אשר הזכרנו...

בשם כל בני כולל חב"ד ורבים מישרי לב תושבי ירושלים הננו להגיש תודתינו להמנדב הנכבד סי' אליהו ששון הי"ו ברכות המתפללים בבית הנבנה על ידו ומעתירים לה' בעד שלומו ואשרו יחולו על ראשו ועל ראש כל אחיו ובני משפחתו הרוממה ונשאה בישראל והיה ששון בבית ששון נצח.

באותו עתון (ע' 294) מודיעים:

ביום השלישי שבוע החולף הוחל בנין בית הכנסת החדש לבני כולל חב"ד הי"ו מנדבת הגביר המרומם סי' אלי' [בן] דוד ששון הי"ו בבאמביי, אשר נדב לזה כאשר הזכרנו בגליון 34. בני העדה והממונים הנכבדים הי"ו בראשם נאספו אל מקום הבנין והחה"ש זר"ק מוהר"ר בנימין [ב"ר] שלמה יחזקאל הי"ו משאירי וקרובי הגביר הנז' - נתכבד להניח את האבן הראשון על יסוד הבנין. הישיש הנכבד החה"ש מוהר"ר שניאור זלמן מענדלאוויץ הי"ו העתיר בעד מנוחת נפש הגבירה הצנועה וכבודה מרת לאה בת פרחי ז"ל אשת הגביר המרומם הנז' אשר לזכרה יבנה הבית הקדוש הזה, וכן ברך ברכת מי שבירך להגביר הנדיב הי"ו ולאחיו היקרים והנכבדים ה"ה השר המרומם באראנעט, סיר עבד-אללאה (אלבערט) ששון הי"ו, והגביר הנכבד מוהר"ר ראובן ששון הי"ו, והגביר היקר מוהר"ר אברהם שלום ששון בלאנדאן והגביר היקר מוהר"ר שלמה סלימאן ששון הי"ו בכלכתה.

מקום הבנין נחמד הנהו למאד על גג בית התפלה העתיק מקום בו ינשב אויר צח ובריא, תבנית הבית בהבנותו אשר תואר מאת יועץ הבנין האדון שיק, יעיד כי יהי' בנין מפואר אשר יתן כבוד לירושלים ויקר להגביר המרומם סי' אליהו ששון הי"ו מנדב הוצאת בנינו. הוצאות הבנין לפי תבניתו זה יעלו רב יותר ממאתים לירא אשר שולחו מאת המנדב, אך בלי כל תפונה, כאשר התחיל המנדב הי"ו את המצוה, כן יגמרנה למען תקרא אך על שמו והיתה מעשה צדקתו שלום לו ולזרעו וכל משפחתו הרוממה וזכרון רעיתו נ"ע יבורך מפי הבאים להתפלל אל ה' בבית אשר בנה אישה לשמה ולזכרה.

על לוח אבן בקומה העליונה של ביהכ"נ מופיעות השורות הבאות (אבני זכרון, תרפ"ח, ע' 8. בטאון חב"ד שם ע' 43):

חסדי ה' אזכיר תהלות ה' אשר זכנו ה' לבנות בית הכנסת חדשה וקרינו אותה כנסת אליהו ת"ו מכסף קדשים אשר היזיל מכיסו מעלת הגביר השר סי' סי' אליהו דוד ששון הי"ו מעי"ת במביי לעילוי נשמת המרוחמת אשתו הכ' והצדקת סי' לאה בת פרחה תנצב"ה ע"י מעלת הח' הש' הר' בנימין [ב]הר' שלמה יחזקאל יאודה הי"ו, ובהשתדלות הרב מו"ה שניאור זלמן [ב]הר' מנחם הי"ו לשם כוללנו חב"ד הי"ו, ועל הטוב יזכר שם המקדיש ושם מעלת כבוד אחיו השר והטפסר סיר עבדאלה הי"ו ושם כבוד מעלת אחיו הגבירים הי"ו וכל בני משפחתם ירום וגבה כוכב מערכתם ובטוב יבלו ימיהם ושנותיהם בנעימים עד כי יבא שילה כיר"א והי' זה חדש מנחם שנ[ת תרט"ל לפרט <3R>יבא אליהו ויבשרנו

א"ס ונתחייבנו לעשו' השכבה להמרוחמת סי' לאה הנז' בכל שבתות וי"ט ומי שברך לסי' אליהו הי"ו וכבוד אחיו ומשפחותיהם.

מודעה לכל מי שימכור או ימשכן הבית הכנסת הזה והקונה והמתמשכן הם בנח"ש, והשומע לנו ישכון בטח א' ס'.

באמצע בניית הקומה השניה הזו נפטר התורם סיר אליהו ששון. בידיעה על פטירתו ב"החבצלת" י"ב אייר תר"מ ע' קצו-ז (נעתק ב"בטאון חב"ד" שם) מודיעים:

בשנה החולפת נדב המנוח ז"ל מאתים לירא לבנין ביכנ"ס חדש לכולל חב"ד. הבנין נגמר אבל טיח פנימה, חלונות ודלתות וכו' חסר עוד, ומחסרון כסף שבתה המלאכה זה ירחים אחדים.