קניית הבנין הסמוך

בקשר לקניה הזאת אנו מעתיקים כאן מתוך הכרוז שנכתב ונדפס בשנת תרס"ז ונעתק ב"כרם חב"ד" גליון 2 ע' 79-76:

שני בתי מקדשי מעט, למקהלות חסידי חב"ד, במרכז עה"ק פנימה במרום הר ציון, ברחוב היהודים, נוכח חורבת רבינו יהודא החסיד ז"ל, אשר נוסדו ונבנו זה כחמישים שנה מאת כ"ק אדמו"ר בעל צ"צ זיע"א, ועל שמו הטהור נקראו בשם בית מנחם, עם עזרות הנשים, ובית הטבילה, עמדו להסגר על מסגר.

יען כי על גבולו עומד החצר הגדול בעל שלש מכפלות, ותחתיו חנויות היהודי' הנבנה ע"י השותפים הגבירים רב"צ ליאן והר"נ גרינגארט, אשר הלכו לבית עולמם, ויורשיהם נאלצו להעמיד החצר על אבן המקח, והי' עומד להחלט לאחד הישמעאלים, אדוק באמונתו, ואשר ע"י המכירה הזאת ידעו הכל, כי עתידים בתי המדרשות להסגר ואתם גם כל כבוד ישראל וכל בתי התורה אשר מסביב להם, גם יחד.

רבבות אלפי אנחות עמוקות נשמעו מכל עברים, ואין איש יכול להושיע כי מחיר החצר רב ועצום, ולזאת קמנו ונתעודד בישע ה', אחד המחתומים פה הרים נדבתו הפרטיות כארבעה אלפים רו"כ, וכשנים עשר אלף רו"כ לקחנו בהלואה בשטרות על אחריותינו, וקנינו החצר עם חניות היהודים להיות גם פריו קדש הלולים לת"ח עניים ממקהלות חב"ד לצמיתות עלמין.

על כן הננו באים לבקש עזרת נדיבי עם ה' להשתתף אתנו במצוה המקודשת בשלש קדושות (א) קנין נחלה ואחוזה בנקודת הררי ציון הפנימית, (ב) גאולת מקדשי אל, המקודשים בעמוד התורה ועמוד העבודה, בנויים ע"י קדוש ה' ועל שמו הטהור נקראו בשם "בית מנחם" זי"ע, (ג) החזקת עניים, קרן קיים לעולם, כי ישבו שם הת"ח חליפות אחת לשלש השנים ע"י גורל צדק, וישאו תפילה בעד שלום אחיהם יחיו התומכים על ידם.

זכותים מיוחדים יסדנו בעד אחינו הנדיבים כמבואר בספר התקנות הלוטה בזה, וגדולה זכות המצוה להגן על העושים והמעשים, ויזכו המנדבים לתת נדבותיהם בשמחה לבנין בית הבחירה שיבנה בבי"א כעתי[רת] החותמים בברכה ושלום, בחדש הרביעי תרס"ז לפ"ק נאו' רפאל לוי יצחק במוה"ר שמואל ז"ל מוויטעבסק אודילסאהן נאו' יצחק חגיז משה קזארנאווסקע יעקב מאשיעף

בשוה"ג מאשרים את הדברים האלו, ממוני ומנהלי כולל חב"ד וחברי בתי הדין הפרושים והחסידים, ויחד עם זאת הדפיסו בקונ' קטן את ספר התקנות הנזכר.