פרק לד. ישיבת חב"ד בתל-אביב

יסוד ישיבת "אחי תמימים"

על יסוד הישיבה מסופר ברשימת ה"ר אליעזר קרסיק הנ"ל:

בשנת תרצ"ה-צ"ו באו מרוסיא מספר אברכים מחסידי חב"ד בעלי שם ובעלי נסיון במסירת נפש בפועל ובתוכם הרש"ד זיסלין הר"א קרסיק ר"מ גורארי' ר"פ אלטהויז רח"י רוזנלום ר"ר כהן הר"ש ברוק הרב א.

יודסין הר"ש זלמנוב ועוד.. [והתיישבו בתל-אביב].

התחילו לחשוב איך ליסד ישיבה בשם תומכי תמימים בא"י, והוטל הדבר על הרב קרסיק שהוא מומחה בזה וגם רצונו עז בזה.. התחיל לארגן הישיבה עוד בשנת תרצ"ו בביהכ"נ השכור של חב"ד אז ברחוב מנטיפיורי 36, ובשנת תרצ"ח, כשקבלו אז צו מכ"ק אדמו"ר הריי"צ נבג"מ זי"ע לצאת אל המרחב ולפרסם הישיבה, הוצרכו אז למצוא מקום מתאים לישיבה.

והנה היות שברחוב הרב קוק 16 בתל אביב נמצא בנין של ישיבת תורת אמת ששימש אז רק למקום תפלה, הוחלט לבקש רשות מכ"ק אדמו"ר לפתוח שם הישיבה החב"דית בשם ישיבת תומכי תמימים.. נתן צו שהבנין יומסר לישיבת תומכי תמימים הנפתחת בתל אביב.. ההצלחה של הישיבה החב"דית החדשה היתה למעלה מן המשוער, נתגדלה בכמותה ואיכותה מזמן לזמן עד שנתפרסמו על ידה פעולות המעשיות של חב"ד.

ההוראה הנ"ל בדבר פתיחת הישיבה באה באגרת שכתב אל מוהר"א קרסיק הנ"ל ביום ה' אד"ש תרח"ץ (נדפסה באג"ק שלו ח"ד אגרת א'ז):

ועתה הנני ממלא את ידו להיות בא-כחי זמני בענין זה של יסוד חדר בשם "בני-תמימים" וישיבה בשם "אחי-תמימים". ועל ידו הנני פונה אל כל אהובי התמימים שי' לקרא אסיפה ולבחור ועד מיוחד לסדר דבר החדר והישיבה לזמן הבע"ל, ובהועד תהי' קומיססיא מיוחד לתתעסק דבר השגת האמצעים - מובן שבזמן הראשון יעשו תקציב לא גדול - והשי"ת יהי' בעזרם בגו"ר.

בי"ח מנ"א כותב בנושא הזה אל רמ"מ זלטפולסקי בתל-אביב (שם אגרת א'נד):

הנני לבקשו כאשר בתל אביב נוסדה ישיבה אחי התמימים וחדר בני תמימים, אשר ישתתף בתמיכת המוסד ולהרבות חברים תומכים ועוזרים מבין מכיריו ומיודעיו יחיו, ובגלל זאת יעזרהו השי"ת בכל מילי דמיטב מנפש ועד בשר.

ובאותו תוכן כותב לאחד ביום י"ב אלול (שם אגרת א'ס). במשך הקיץ התבססה הישיבה ובחורף תרצ"ט כתב המנהל הרב אליעזר קרסיק סקירה על התפתחות הישיבה אל כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע, המשיב לו ביום ט"ז שבט (שם אגרת א' צב):

במענה על מכתבו על אודות עניני הישיבה אחי תמימים והחדר נהניתי במאד מההרצאה על דבר הלימוד, הדרכת המורים והנהגת התלמידים ועזרת אנ"ש והתמימים יחיו בהספקת צרכים במאכל ובמשתה, והנני שולח ברכתי אל המורים והתלמידים יחיו ותודתי וברכתי לכל העושים והמעשים בהחזקתם שיהי' השי"ת בעזרם בכל הדרוש להם בגשמיות וברוחניות.