התפתחות הישיבה

בשנתיים הראשונות הי' הר"מ ה"ר שאול ברוק, המשפיע - ה"ר נחום גולדשמיד ומגיד השיעור לכתה הקטנה - ה"ר ניסן שי' עבער. בתחלת שנת ת"ש, ההכנסה מחו"ל כמעט נפסקה. הרבי היה ברובו של אותו חורף במסגר ווארשא, עד שעזר השי"ת והצילו מידי הצוררים לריגא ומשם לארה"ב. חלק מתלמידי הישיבה באטוואצק ברחו לווילנא ומשם הצילום דרך רוסיה יפאן וסין לארה"ב וקנדה, כך שלא היתה שום אפשרות לתמיכת הישיבה בתל-אביב. הישיבה עצמה שגשגה, התלמידים התרבו, היה צורך להוסיף ר"מים ומלמדים אך האמצעים לזה אינם קיימים. לבסוף קבלו מברק מאגודת חב"ד בארה"ב שהם מתכוננים להמשיך לשלוח תמיכה לישיבה. כיון שנפתחה דלת קטנה לאפשרות המשך קיומה, החליטו להמשיך בניהולה.

מה עשו, מינו את הר"ש ברוק גם בתור משפיע, בנוסף לעבודתו בתור ר"מ ומשגיח על לימוד הנגלה. לכתה הגדולה מינו ר"מ חדש - ה"ר שלום נח ברזובסקי (כעת האדמו"ר מסלונים) ולכתה הקטנה נשאר ה"ר ניסן שי' עבער. כך התקיימה הישיבה בשנת ת"ש.

כאשר נפתחה ישיבת חסידי סלונים התמנה האדמו"ר מוהרש"נ ברזובסקי שליט"א לראש הישיבה ואת מקומו בישיבת אחי תמימים מילא הגאון ר' יהושע דוד פוברסקי. הוא כיהן כר"מ ראשי בישיבת אחי תמימים עד ליסוד ישיבת פונוביץ', שאז התמנה לכהן בה כראש הישיבה.

בתחלת שנת תש"א נמצא תורם נוסף לישיבה, עלום שם, בתרומת סכום מסוים לכל חודש. בכסף זה שכרו מלמד לילדים הקטנים בני 9-6 את ה"ר רפאל נחמן שי' הכהן. למדו אז בישיבה כ-25 תלמידים.

כשכתבו על כל הנ"ל אל כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע השיב להם ביום כ"ג טבת תש"א (אג"ק שלו ח"ה אגרת א'שמט):

במענה על מכתבם מה' לחדש כסלו העבר, נהניתי במאד לשמע משלום תלמידי הישיבה אחי תמימים הרמי"ם והמורים וחברי ועד ההנהלה ה' עליהם יחיו.. מאד הנני מצטער על מצבה הגשמי הדחוק של הישיבה אחי תמימים וחדר בני תמימים וצריכים לאזור כל הכחות להגדיל ולהרחיב את הישיבה והחדר והשי"ת יהי' בעזרם בגו"ר.

אשתדל אי"ה ימים אלו לשלוח איזה סכום, ואין זה אלא מה שאני לוה ע"מ לפרוע במשך הזמן - מהיכן אפרע איני יודע עדיין - כי מאד חפצי להחזיקם אשר בעזה"י יגדילו וירחיבו את המוסד, והשי"ת יהי' בעזרינו להרחיב ולהגדיל את מוסדות התורה.

פרישת שלום וברכה מיוחדת להרמי"ם והמורים, הרב ר' שלום נח שי' התמים הרב ר' שאול שי' התמים ר' ניסן שי' התמים ר' רפאל נחמן שי' ולחברי הועד, התמים הרב ר' שאול דוב שי' [זיסלין], התמים הרב ר' אלכסנדר סענדער שי' [יודאסין], התמים ר' שמואל שי' שו"ב [זלמנוב], התמים ר' פנחס שי' [אלטהויז], התמים ר' משה דוב שי' [גנזבורג].

מלבד האגרת הזאת פונה בשש אגרות נוספות באותו יום באותו נושא, אל אנ"ש והתמימים בתל-אביב, אל עדת ישראל בתל-אביב, אל ה"ר חיים יוסף רוזנבלום ואל ה"ר אברהם דוקאנסקי שעל ידם תרם עלום השם את התרומה החודשית לישיבה, אל עלום השם הנ"ל ואל תלמידי הישיבה.

עכשיו, שעברו קרוב ל-50 שנים אפשר לגלות את שמו של התורם עלום השם, ע"פ מכתב הרח"י רוזנבלום שבארכיון:

הוא מר ר' ברוך אלי' שי' שניאורסוהן, בנו של הקדוש הררמ"מ ז"ל מבברוסיק, הוא איש יר"א באמת, בעל צדקה ונדבן גדול. דיבר ושוחח אתי הרבה ורוצה שלא יוודע מזה ולא יפורסם הדבר (ולפי דבריו גם נדבתו זו, לא הוא המנדב אלא כמה מנדבים יחד, כנראה שהוא כולל גם את יתר בני משפחתו שי').

אמנם תרומה זו לא הועילה אלא להקל על המצוקה הכספית. מזמן לזמן היה כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע שולח להם תמיכה, כנזכר באגרות מרובות מהשנים תש"א ואילך. את הקושי שבדבר מביע באגרת שכתב אליהם ביום כ"ט תשרי תש"ב (אג"ק ח"ו אגרת א'תקסא):

אני אין לי מאין לקחת עבורם אפילו סכום קטן, כי גם מה ששלחתי להם לויתי ועדיין לא פרעתי, וגם עתה הנה בעזה"י ימים אלו אשלח להם שתי מאות שקלים להקל מעליהם עול החובות, אבל לקחת עלי תמיכה מסודרת חדשית אי אפשר לי בהוה.

בכ"א מ"ח (שם א'תריד):

ביום ג' בארבעה עשר לחדש זה שלחתי תלגפית ע"י ידידי וו"ח אי"א מוה"ר ר' משה שי' גורארי' סך מאה וחמשים שקלים עבור ישיבת א"ת ובטח כבר נתקבלו, ושילוח זה אינו מאיזה קופה שיש בה כסף מזומן כי אם מקופת הבטחון שבודאי יעזר השי"ת ויהי' במה לפרוע.

ובו' אדר תש"ד (שם ח"ח ב'רצה*):

כפי הרשום בספרי החשבון הנה גם חלק עשירי לא נכנס אלי מאותם הסכומים אשר שלחתי להם, והשלוח האחרון בסך שלש מאות שקלים.. הנה לוויתי סכום זה ושלחתי להם.. אשתדל בעזה"י בעתיד הקרוב לשלוח להם איזה סכום, והשי"ת יהי' בעזרם ויצלח להם בכלכלת המוסד הק' בגשם וברוח.

באותה שעה התארגנה מחדש הישיבה ולאחר אספה מיוחדת נבחרו מבין אנ"ש בתל-אביב שני ועדים שיעזרו למנהל ה"ר אליעזר קרסיק בעבודתו: ועד הכספי, שישתדל ככל הדרוש בהשגת האמצעים הדרושים לכלכלת המוסד, וועד הרוחני, שיתענין בכל סדרי הלימוד בנגלה ובדא"ח, לבחון את התלמידים ולפקח בעניני חנוכם ולהשתדל להרבות גבולה בתלמידים. על כך מוסיף לכתוב באותה אגרת:

נהניתי במאד מבחירת שני הועדים, הכספי והרוחני, אשר יעזרו לידידי עוז הר"א שי' בעבודתו בכל עניני הישיבה בגשם וברוח, והנני כותב אליהם ואל ידי"ע הרש"ב שי' [הר"מ והמשפיע ה"ר שאול ברוק] ביחוד והנני מקוה אשר כולם יחדו ימלאו את הוראותי.

אגרות העדוד ואשור הועדים וההוראות בהדרכת התלמידים, שנכתבו באותו יום לחברי הועדים, למנהל למשפיע ולתלמידים, נדפסו שם ב'רצד-ח.