יסוד מחלקת "תומכי תמימים"

כך הלכה הישיבה וגדלה משנה לשנה, ע"פ הוראותיו המפורטות שבאגרות כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע (ראה אג"ק ח"ה אגרת א'תפה. ח"ח ב' רצז-ח ובכ"מ), גדלה בין במספר התלמידים ובין בגיל התלמידים, שגילם של תלמידי הכתה הגבוהה עלה משנה לשנה, עד שיצאה הכתה הגדולה ללמוד "פארזיך", כלומר בלי שמיעת שיעור גפ"ת יומי. באותה שעה הוחלט למנות עליהם את ה"ר דוד שי' חנזין. על המינוי משיב כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע באגרת י"ד מנ"א תש"ד אל חברי ועד הנהלת הישיבה (אג"ק ח"ח אגרת ב'תנג):

טוב הדבר אשר החליטו וסדרו למנות משגיח על נגלה ואשר ידבר עם התלמידים שי' בלימוד, הנקרא ריידען אין לערנען כי זה נחוץ ומביא תועלת מרובה.. ובטח הנה הרד"ח שי' מניח כחותיו בזה, והשי"ת יהי' בעזרו ויצליח לו בגשם וברוח.

ומוסיף לכתוב באותה אגרת:

בבקשה להודיעני חוות דעתם אם ישנה כבר קבוצת תלמידים מישיבת אחי תמימים שאפשר לעשות מהם בעזה"י מחלקה גבוה בשם ישיבת תומכי תמימים ליובאוויטש בארצנו הקדושה תובב"א, ובבקשה לכתוב לי בפרטיות מזה.

וכעבור שני שבועות כותב להם באופן ברור (שם ב'תפז):

הגיע המועד לסדר את ישיבת אחי תמימים וחדר בני תמימים בשלש מערכות מיוחדות: א) ישיבת תומכי-תמימים ליובאוויטש בתל אביב יע"א, ב) ישיבת אחי תמימים ליובאוויטש אשר על יד ישיבת תומכי תמימים ליובאוויטש בתל אביב יע"א, ג) חדר בני תמימים על יד ישיבת תומכי תמימים ליובאוויטש בתל אביב יע"א. ובזה הנני מבקש את ועד ההנהלה להציע לי הצעה באופן חלוקת הכתות, לפי שלשת המערכות האמורות, ואז אודיעם אי"ה את החלטתי.

זאת היתה ההוראה להציע הצעות בדבר. הבאת הדבר לפועל עד לאישור סופי נמשכה יותר משנה. הסיבה לכך נעוצה במחלת כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע בשנת תש"ה, כמבואר באגרת ר"ח אדר תש"ה (שם ב'תרלז):

במענה על מכתבם מא' טבת העבר, הנה לסבת חליי - ל"ע ול"ע - לא עניתי על מכתבם מכ"ג תשרי וכ"ב מרחשון ואי"ה עוד אענה עליהם, כי מצד חלישות בריאותי א"א לי להתעסק בקריאת מכתבים, והנני מקוה להשי"ת כי יחזקני ויאמצני להמשיך את עבודתי הק' בהחזקת והרבצת תורה ועבודה. נהניתי לשמוע כי מצב הרוחני בישיבה טוב הוא ת"ל, יעזור השי"ת ותתגדל ותתרחב מזמן לזמן בעילוי אחר עילוי בגשמיות וברוחניות.. בהרגישי את מצבם הכלכלי הדחוק לויתי ת"ק שקלים ושלחתי להם, בטח קבלו.

האישור הסופי נתקבל באגרת ט' כסלו תש"ו (שם ח"ט ב'תשצח):

בזה הנני להודיעם כי מעתה יסדרו את התלמידים יחיו הלומדים ומתחנכים בישיבת אחי תמימים וחדר בני תמימים בשלש פלוגות: א) בשם ישיבת תומכי תמימים ליובאוויטש, לפלוגה זו יכנסו התלמידים הקשישים דאחי תמימים, הבחורים והאברכים, בדוגמת תלמידי האולם הגדול בליובאוויטש. ב) בשם אחי תמימים ליובאוויטש, לפלוגה זו יכנסו התלמידים הצעירים שומעי שיעור בכל יום אצל הרא"י, בדוגמת תלמידי השיעורים בליובאוויטש. ג) בני תמימים, לפלוגה זו יכנסו התלמידים הקטנים.