עם עליית הפליטים מרוסיה

במשך השנים תש"ו-ז יצאו מרוסיה כאלף אנשים מאנ"ש. לאחר שנתיים של גלגולים במחנות פליטים באשכנז ובאוסטריה ושהיה ממושכת בפריז התחילו להסתדר בהתיישבות קבועה בכמה ארצות וחלקם עלה, ע"פ הוראת כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע, להתיישב בארה"ק (בכ"ז ראה מבוא לאג"ק שלו ח"ט ע' 16-8).

העולים לארה"ק עלו, בעיקר בשנת תש"ט, בשני קבוצות, האחת התיישבה בבתים הנטושים שבאיזור תחנת הרכבת לוד והשניה - בכפר הנטוש ספריה, ששונה שמו ל"כפר חב"ד".

כאשר קיבלה אגודת חב"ד בארה"ק את הבתים בתחנת הרכבת לוד, ליישב בהם את אנ"ש הפליטים, קיבלה גם בנין מיוחד לייסד בו ישיבה חב"דית. עדיין לא עלו מספיק פליטים שיהיה בהם סיפוק ליסוד הישיבה, והיה ספק אם לפתוח את הישיבה מיד בפליטים המועטים שכבר התיישבו בלוד ולהגדילה עם בוא שאר הפליטים, או אולי לא כדאי לפתוח ישיבה עם תלמידים מועטים בלבד, שלכן כדאי להעביר את התלמידים שכבר עלו - אל הישיבה הקיימת בתל-אביב. כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע נשאל על כך ע"י ה"ר זוסיא ווילימובסקי, המנהל הממונה על הישיבה העומדת להתייסד בלוד, והשיב לו ביום י"ט אדר תש"ט (אג"ק ח"ט אגרת ג'תלו):

בנוגע סידור התלמידים בני אנ"ש שי' הבאים כעת לאה"ק ת"ו צריכים לקבל הצעת הנהלת ישיבת תת"ל בתל אביב. ובדבר החששא שיפסידו הבנין שנתנו להם בלוד יכולים למצוא עצה לסדר אשר הבנין ישאר בשביל תת"ל אחרי שיגיע העת להתיסדות ישיבת תת"ל בשם.

באותה שעה כבר התרחבה הישיבה בהרבה לעומת השנים שלפנ"ז. למנהל בפועל מונה ה"ר משה אקסלרוד. אין בידינו פרטים מדויקים על הישיבה בשעה זו, אך בקשר לחדר כותב המנהל הנ"ל בה' תשרי תש"ט:

בזמן האחרון נתרבו תלמידים ב"ה אצלינו. בהחדר בני תמימים ישנם יותר מארבעים כו', ואנו מקוים שעוד יתוספו, ואנו כבר קבלנו לשנה הבע"ל עוד שני מלמדים לבד ידידנו ר' רפאל כהן שי', ואנו מקוים לחזק את הת"ת החדר בני תמימים בכל הענינים.

כאמור לעיל, באו ללמוד בה במשך השנה גם התלמידים הפליטים העולים לארה"ק. צוות הר"מים והמשגיחים הקודם לא הספיק והתקבלו לישיבה, מבין הפליטים העולים, גם המשפיע ה"ר שלמה חיים קסלמן והר"מ ה"ר נחום טרבניק.

המקום בבנין הקודם ברח' הרב קוק לא הספיק לכל התלמידים החדשים, ונשארו בו רק החדר והכתות הקטנות של השיעורים (אחי תמימים). הכתה הגבוהה, עם הר"מ ה"ר דוד שי' חנזין עברה ללמוד בלוד ותלמידי האולם (תומכי תמימים) עם המשפיע הרש"ח קסלמן והר"מ ה"ר נחום טרבניק עברו לבנין חדש ללמוד בפ"ע.