העברת הישיבה ללוד

בחורף תש"י קיבלו רשות, ששה מתלמידי הישיבה בתל-אביב המבוגרים, לנסוע ללמוד בישיבה המרכזית בנ.י. אישור כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע לבואם נדפסה באג"ק שלו ח"י אגרות ג'תרמ*; ג'תרמא. הם נסעו בחודש טבת והגיעו לנ.י.

בחודש שבט - אחר ההסתלקות ביו"ד שבט. מ"מ הורה להם כ"ק אדמו"ר שליט"א להשאר ללמוד בנ.י.

ששת התלמידים האלו היו מתושבי ארה"ק, שלמדו בישיבת תל-אביב לפני עליית הפליטים מרוסיה בשנת תש"ט. בנסיעתם נשארו רוב הלומדים באולם שבישיבת תל-אביב מהעולים הפליטים. בס"ה למדו אז באולם כ-25 תלמידים.

הבנין החדש שעברו ללמוד בו לא התאים כ"כ, שלא היו בו אלא הלימודים, ואילו האכילה והלינה היו בשני מקומות נפרדים הרחוקים זה מזה. מלבד שאון העיר הגדולה תל-אביב שלא התאים כ"כ למנוחת הנפש הדרושה לתלמידי הישיבה. כל זאת לעומת בניני הישיבה בתחנת הרכבת לוד, שהיו בפנת העיר ליד ובתוך הפרדס, רחוק משאון העיר, באוירה המתאימה ביותר לישיבה. על כן הציע המשפיע הרש"ח קסלמן אל כ"ק אדמו"ר שליט"א להעביר את תלמידי האולם אל בניני הישיבה בלוד; שהרי בכל אופן אין התלמידים מבני תל-אביב עצמה, וכנ"ל. ההצעה נתקבלה מאד אצל כ"ק אדמו"ר שליט"א המשיב לו בנר ז' דחנוכה (אג"ק ח"ד אגרת תתמב):

מה ששואל חוות דעתי בענין מה שעלה בדעתם להעתיק הישיבה מת"א ללוד, וטעמם ונמוקם עמם בכדי שלא יבלבל שאון עיר ת"א להשקידה בלימודים וכו', גם חסים הם על איבוד הזמן בהליכה מבית אחד לחברו וכו'.

הנה לפי דעתי נכון הדבר במאד, וכמה פעמים שמעתי מכ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ ע"ד ישיבת כרכים קשה, והפליג בהמעלה שהיתה להישיבה בליובאוויטש ששם היתה הישיבה עיקר ושאר עניני העיר לא תפסו מקום כלל לבלבל את התלמדידים הקטנים בדעה ואפילו לא הגדולים, משא"כ בניו-יארק וכו'.

ועל אחת כמה וכמה במצבם עתה שיש לקוות לתועלת גדולה אם תהי' הישיבה במקום שהיא תהי' עיקר ושאר עניני המקום יהיו טפלים או לא יתפסו מקום כלל.

אבל בכל אופן לפי דעתי צריך להשאיר איזה כתה או מחלקה בת"א ג"כ, כדי שזה יהי' ממוצע וצינור אשר על ידו יהי' נקל יותר להמשיך ילדי ת"א וסביבותי' להישיבה בלוד.

אחר חה"פ עברה המחלקה הגדולה של הישיבה בתל-אביב ללוד. ביום ח' אייר תשי"א מדווח על כך המשפיע הרש"ח קסלמן:

מר"ח אייר הנה ת"ל מסתדר סדר הלימודים בישיבת תו"ת ליובאוויץ אשר ברכבת לוד, היינו תלמידי תות"ל אשר הי' בתל אביב עברו ללוד, ועליהם נתוספו התלמידים הגדולים אשר למדו בפ"ע מכבר בלוד, וגם השיעור הגדול אשר ממנו יוצאים ללמוד בפ"ע, וכולם יחד בערך ארבעים תל' כו' קבעו מקומם יחד בבית גדול אחד מכמה חדרים המספיק בחדריו ללמוד כולם יחד בחדר אחד מרווח, וגם חדר עבור אמירת השיעור ובית המטבח וחדר האוכל גדול וחדרי לינה.

בתל-אביב נשאר מעתה ואילך רק החדר "בני תמימים". כשגמרו הילדים ללמוד בחדר זה עברו משם ללמוד בישיבת "תומכי תמימים" בלוד.