האיחוד

בשנת תרפ"ב התחיל הדיון ע"ד איחוד שני הפלגים בכולל חב"ד. כ"ק אדמו"ר מוהרש"ב נ"ע נסתלק בב' ניסן תר"פ, ובתחלת שנת תרפ"ב נשאל כ"ק בנו אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע בדבר האיחוד. תשובתו נדפסה באג"ק שלו ח"א אגרות קז-י:

הנה בעצם וגוף אופני השלום, הבקורים הברורים והידיעות אינני מתערב בזה כלל.. רק זאת, התנאי הראשון והעיקרי, אשר הנהלת הכולל יהי' ברוח ונשמה שנתנו בו מיסדיו הוד כ"ק אבוה"ק נבג"מ זי"ע להחזיק היושבים לפני ה' בתורה ועבדוה ולבכר אותם על שארי אנ"ש.. האדרעס הוא רק "כולל חב"ד" ולא שם פרטי, כשישלימו ביניהם ישאר שמו כולל חב"ד (ולא בצרוף שום שם והוראה), וע"ד כמו שראיתי הצעה שיקרא כולל חב"ד הכללי, ע"ז אינני מסכים, כי כולנו בני איש אחד אנחנו, חסידי חב"ד אנחנו, כ"ק אדמו"ר הגדול והזקן עשנו.

הדיונים בנושא הזה נמשכו במשך שתי שנים, עד אשר בחורף תרפ"ד הגיעו להסכם וחתמו הממונים משני הצדדים על האיחוד. בכ"ו טבת ובז' שבט תרפ"ד התקיימו שני אספות משותפות של "ועד המועצה המשותפת" (הפרטי-כל - בפנקס מכתבי כולל חב"ד) לדון בדבר ישוב כל הסכסוכים ביניהם, ולאח"ז פרסמו מודעה:

ב"ה מבשר טוב משמיע שלום

לשמחתנו ולשמחת לבב כל אחינו אנ"ש, חובבי קדש ודורשי שלומה הננו לבשרכם כי היום הגדול שקווינוהו זה כמה שנים בא, ובעזרת שמו יתברך עלה בידינו סוף סוף לאחד שוב את כוללנו כולל חב"ד לגוש אחד מוצק, ושכם אחד נעבוד להפרחת כוללנו חב"ד, למען יהי' שמו לתהלה ולתפארת בקרב הארץ. תקוותינו תעודדנו כי שלות השקט, ושלום אמת יהי' לכוללנו מעתה ועד עולם, ויקויים בנו יהודא לא יצור כו'...

והשי"ת יברך את העושים והמעשים באורך ימים ושנת חיים אושר ועושר יחדיו וכט"ס, כעתי' החותמים בברכה, ממוני ומנהלי עדת כולל חב"ד נאם מ' מענדל נאה נאם משה קזארנאווסקע נאם משה אורנשטין

אדרססע The COLEL CHABAD Congregation JERUSALEM Pallestine

כפי שרואים בחתימות נכנסו להנהלה נציגים מממוני שני הפלגים. בעיית ה"אדרעס" כבר לא התקיימה, שמעתה נשלחו המעות ע"ש הכולל.