פרק מב. הכולל בנשיאות כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע

קבלת הנשיאות

ההכרעה בנושא קבלת הנשיאות על הכולל באה בעת ביקורו באה"ק בקיץ תרפ"ט. על ביקורו בועד הכולל הוא כותב בי"ג מנ"א תרפ"ט (אג"ק שלו ח"ב אגרת תנג):

בימי שבתי בירושת"ו בקרתי את כוללנו חב"ד מיסוד הוד כ"ק אבותי רבוה"ק זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, ונהנתי מהנהלתו וסדריו הנכונים, ונוכחתי לראות את היקף פעולותיו ושאיפותיו להחזקת התורה ולומדי', רבנים ות"ח מופלגים העוסקים בתו"ע ומורשת אבוה"ק נבג"מ זיע"א, והחזקת הישוב הקדוש בארצה"ח על טהרת הקדש, בתמיכת אלמנות ויתומים עזובים ועניים מרודים.

ובקשר לקבלת הנשיאות הוא כותב אל הממונים באור לט"ו מנ"א (שם תנה):

בזה הנני לענות על שתי בקשותיהם אשר הביעו בעת בקרי בית ועדם הנכבד.

א) ע"ד שאקח עלי בל"נ נשיאות של כולל חב"ד כאשר הי' מימים ימימה בסדרן של הוד כ"ק אבותי רבותינו הקדושים זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע.

הנני למלאות מבוקשם הזה, בתנאי שיהי' סדר מסודר בזה, שיהי' בא כח הנשיאות תמידי בכל עניני הכולל,והבא כח אינו בכלל הממונים, והכל צ"ל גלוי לפניו בכל עת וזמן ויחתום בשם הנשיאות, וע"י יהי' כל חליפות המכתבים בינינו בדבר כל עניני הכולל והתפתחותו בעזה"י.

ב) ע"ד מכתב חיזוק למוסד כולל חב"ד יצ"ו, הנני ממלא מבוקשם אחרי מילוי תנאי האמור, ובזה הנני מסגיר לכבודם מכתבי האמור.

בתור בא כח הנשיאות הנני ממנה את ידידי ש"ב הרה"ג המפורסם והנודע וו"ח אי"א כש"ת מוהר"ר שלמה יהודה לייב אליעזראוו שליט"א.

את השקפתו על מצב הכולל בתקופה זו הוא מתאר באגרת שכת אליהם בז' מ"ח תרצ"א (שם אגרת תצ):

בהיותי באה"ק ת"ו ראיתי ונוכחתי לדעת אשר האויר הלא טוב שהי' מסביב להכולל יצ"ו כבר הוסר ת"ל, והכולל מסודר ת"ל בדבר הראוי ועלול, בעזרתו ית', להתעלות בעילוי אחר עילוי, כה יתן ה' בגו"ר.

הרבה נתן לי, זה שבעצמי ראיתי את ידידינו בני הכולל שי', כן את הספרים והתעודות, וישיבתי אתם עמם כשעה, להודע דבר דבר על אופנו, ומקוה אני אשר כל מה שאהי', בעזרתו ית', בקירוב יותר אל הכולל, יותר יהי' ברור לי מצב הכולל.

כוונתי ומגמתי היא רק אחת להרים בעזרתו ית' ובזכות הוד כ"ק אבותנו רבותנו הק' זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, את הכולל לגובה הראוי, הן בעניני ההכנסה והן בעניני ההוצאה בחיזוק ת"ח, כרצון עבדי ה' הוד כ"ק אבותנו רבותנו הק' זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע.

לאחר ביקורו באה"ק בקיץ תרפ"ט, נסע כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע לארה"ב, שם שהה קרוב לשנה. בעת הביקור הזה לא היה השעה פנויה להרבות להתעסק בעניני הכולל, אך כשחזר לביתו בקיץ תר"צ הגדיל את התענינותו והתעסקותו בעניני הכולל, ששלח לצורך זה שד"רים מיוחדים (ראה אג"ק שלו ח"ב אגרות תקמז. תקמח.

תקנ. תקנד. תקנז. תקנט. תקסב. תקסד. תקעד. תריג). הוא הרבה לכתוב בזה לגבאים שבעיירות (ראה שם תקסט. תרה. חי"א ד'רי. ד'רלט). ובז' מ"ח תרצ"א כותב אל הנהלת הכולל (ח"ב אגרת תצ):

מוכרח שיהי' אצלי איש מיוחד (אם כולו או רק חלק מזמנו) שיתעסק בזה, וזה יהי' ג"כ הוצאה, אבל איני חס כלל על הוצאה זו, כי הוצאה זו הכנסה היא.

יחד עם זאת הגדיל את התענינותו במצב הרוחני של בני הכולל, ובו' מנ"א תרצ"ב כותב אל מוהרשיל"א (אגרת תקפו):

חפצי במאד לגשת אל העבודה הפנינית בהנוגע להכולל, ומבלי לדבר אודות הגדולים (די עלטערע) והאברכים, אבל בהנוגע להצעירים והצעירות והילדים יחיו, צריכים יותר שימת לב. כוונתי בזה שאלו הלומדים בחדרים וישיבות שונות, הנה מזמן לזמן יהי' ועד מיוחד מאתו, אשר יבחון אותם, וליתן פרסים לאלו שמתנהגים בטוב, וכן להיפך יקבל איזה עונש, כמובן לא עונש קנסות, כ"א בדבור ואזהרה, ולאלו שמתנהגים בהנהגה טובה ומצטיינים בלימוד יסודר להם אות הצטיינות כו'. וכן עבור הגדולים (די עלטערע) מאחר ששייכים הם להכולל, חפצי הוא שהי' אשר יהי' להם איזה קביעות של לימוד, או לקרבם ע"י איזה כתבי דפוס מזמן לזמן, או איזה אופן אחר בזה, אשר חפצי לשמוע חוו"ד בזה.

ובאותו ענין כותב גם בי"ב מ"ח אל חברי שלחן הנשיאות דכולל חב"ד (אגרת תרו).