שלחן הנשיאות

כאמור לעיל פל"ה היו כמה משרות בין ממוני כולל חב"ד באה"ק, ממוני הכולל בחברון, ממוני הכולל בירושלים ובעלי אדרעס. ממונים אלו היו כפופים לגבאים הכלליים שבחו"ל (הועד הרוגוטשובי) והם היו כפופים לפקודות אדמו"רי חב"ד, נשיאי הכולל, או בלשון המסווה "הסוחרים הגדולים" (הסוה"ג).

במשך ימי המלחמה בוטל הישוב החב"די שבחברון - כדלעיל פכ"ו. מחמת מצב הכללי ברוסיה אחרי המהפכה בטלה כל ההכנסה שהיתה מתקבלת לכולל מרוסיה, ובכלל כמעט הופסק קשר המכתבים בין רוסיה לאה"ק. כך שלמעשה לא נשארו על הכולל מעתה אלא הממונים בלבד.

בתום ימי המלחמה, כאשר מרבית בני חב"ד חזרו מחו"ל לירושלים, נעשה נסיון לארגן את המוסד מחדש, הוחלט ליסד גוף חדש שהממונים יהיו כפופים לו, הוא ועד המועצה. על כך מספר הרמ"מ נאה (כמועתק לעיל):

בסוף טבת תר"פ, עפ"י הסכם כל אנ"ש בני כוללינו נעשתה בחירות עפ"י דעות נעלמות, שלשה ממונים וארבעה חברי וועהמ"צ [ועד המועצה], שהמה ביחד ינהלו הנהלת הכולל. ובפירוש נאמר כי הכולל חב"ד הנהו עומד תחת חסות מרן כ"ק אדמו"ר מלובאוויץ. ובסעיף ז' מהפרטי כל, הנעשה במושב הראשון של הממונים וחברי וועמה"צ נפרט בזה"ל: כל הנעשה ההחלטות והפעולות הן הנה רק באופן זמני, ובמשך הזמן עד שיפתח העולם וכשיעזור לנו השי"ת ויפתח החבור עם מרן כ"ק אדמו"ר מלובאוויץ, אזי עלינו לסור לפקודת מרן כ"ק אדמו"ר וצוויו, ועל פיו יקום כל דבר.

כאמור לעיל נמשך הדבר תשע שנים עד אשר הואיל כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע לקבל על שכמו את נשיאות הכולל. מ"מ גם לאחרי קבלת הנשיאות נשאר בתקפו "ועד המועצה", רק זאת, שכדי שכל הנהגת הכולל תהיה ע"פ פיקוח הנשיא, מינה בנוסף עליהם "בא-כח" ו"שלחן הנשיאות".

מיד בעת קבלת נשיאות הכולל מינה את בא כחו - מוהרשיל"א, כמועתק לעיל מאגרת קבלת נשיאות הכולל "בתור בא כח הנשיאות הנני ממנה את ידידי ש"ב הרה"ג המפורסם והנודע וו"ח אי"א כש"ת מוהר"ר שלמה יהודה לייב אליעזראוו שליט"א".

"שלחן הנשיאות" עדיין לא נזכר כאן. הוא נזכר לראשונה באגרת ז' מ"ח תרצ"א (ח"ב אגרת תצ) "מצורף לזה אישור שלחן הנשיאות וחושב מעכשו הדבר למאושר". ובאותו יום למוהרשיל"א (אגרת תצא) "שולח אני בזה אישור שלחן הנשיאות ובא כחי וחקי שלחן הנשיאות".

"אישור שלחן הנשיאות" לא הגיע לידינו, ולכן לא ידענו גם את חקי שוה"נ וגם את שמות חברי שוה"נ. את חקי שוה"נ יש לנו ללמוד מתוך ה"תקנון" דלקמן, ושמות החברים מנוים בראש החוברת "אבני זכרון" (גראייבסק) חי"ב, חודש זיו תרצ"א:

כולל חב"ד מתנהג כעת ע"י ועד הנשיאות מטעם האדמו"ר מלובאוויטץ יצ"ו, הלא המה:

הרב ר' שלמה ליב אליעזראוו הרב מחברון הרב ר' מנחם מנדל נאה הרב ר' חיים קאם, הרב מרציצא הר"ר ישראל אשר ליבא וה"ר מרדכי ראובן רוקח הי"ו

וועד הפועל מנבחרי העדה:

הר' דוד לבנון הר' מנדיל לנדא הר' מרדכי עטינגר הר' חיים מנחם מנדלזאן הר' דוב חיים מיימזאן והר' יהודא דוב סלונים

שמות הממונים בפועל לא נפרטו כאן. בפרק הקודם סופר איך שלאחר האיחוד בין שני פלגי הכולל מונו עליו שלשה ממונים: הרמ"מ נאה, הר"מ אורנשטיין והר"מ קזרנובסקי.

זה היה לזמן קצר בלבד. הרמ"מ נאה התפטר (נראה שגם זה היה חלק מההסכם) ומונה במקומו הרי"א ליבא. בחוזה בין ממוני הכולל לבין ר' עזריאל זעליג סלונים, שנסע לארה"ב כשד"ר הכולל, חותמים בכ"ד אד"ש תרפ"ד (פנקס מכתבי הכולל) הרי"א ליבא, הר"מ קזרנובסקי והר"מ אורנשטיין.

באגרות הכולל משנת תרפ"ז חותמים הרי"א ליבא וה"ר ניסן הורוויץ.

באגרות הכולל מהשנים תרפ"ח-צ"ג חומתים הרי"א ליבא וה"ר דוד לבנון.

באגרות הכולל מהשנים תרצ"ג-ח חותמים הרי"א ליבא והרי"ל סלונים.

באגרות הכולל מהשנים תרח"צ-תש"ו חותמים מוהרשיל"א והר"ד לבנון.

בד' ניסן תש"ו נפטר הר"ד לבנון ואת מקומו מילא ה"ר יצחק אביגדור אורנשטיין.


2017 © כל הזכויות שמורות