התקנון

נזכר לעיל שכבר בתחלת שנת תרצ"א אישר כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע את חוקי שלחן הנשיאות וחבריו. מ"מ עדיין לא היה מוכן התקנון הכללי של הכולל.

דבר זה נמשך עד קיץ תרצ"ג, שאז שלח אליהם את נוסח התקנון ע"מ לאשרו ולקבוע על פיו את הבחירות. בצירוף אליו כותב אליהם בט"ו מנ"א תרצ"ג כותב אליהם (ח"ג אגרת תערב):

בהיותי באה"ק ת"ו, התבוננתי בכל מהלכי עניני הכולל יצ"ו חקרתי דרשתי, ראיתי את הטוב ואת הרע הדרוש תיקון, סדרתי שוה"ן ומניתי לבא כחי ש"ב הרה"ג ר' שיל"א שי', וברור מילולי עם מנהלי הכולל יצ"ו אשר רק עפ"י סדר זה הנני מרשה לקרוא שמי על הכולל יצ"ו, לאמר, אשר הכולל מתנהג בהנהגתי ונשיאותי...

הנני פוקד עתה במפגיע, לאשר את התקנון אשר שלחתי, בהמוסדות של הממשלה כחוק, ועל פי התקנון יעשו הבחירות במילוי כל התנאים האמורים בהתקנות.

תקנון זה לא פורסם עד עתה, ומועתק בזה בשלמותו - עפ"י הטופס שבספריית ליובאוויטש: