פתיחת ספריות חב"ד

את ההוראה הזאת קיבלו באגרת י"ד מנ"א תש"ד (ח"ח אגרת ב'תנד):

בזה הנני לפקוד אשר אגודת חסידי חב"ד הכללית באה"ק ת"ו תסדר בכל עיר ומושב בתי קריאה בספרי חב"ד, נדפסים וכתבים, וכל הנדפס בספרות חב"ד.

והסדר בזה:

אגודת חסידי חב"ד הכללית באה"ק ת"ו תבא בכתובים על כל גבאי בתי הכנסיות נוסח האריז"ל זיקבעו מקום מיוחד בארונות והספרים של בהכנ"ס בשביל ספרי חב"ד וכו' ואשר ימנו משגיח מיוחד, אחד מחשובי המתפללים אשר ישגיח על זה, אשר כל מי שיחפוץ ללמוד באיזה ספר או כתב יותן לו ויורשם בגליון או ספר העשוי לכך. וכל בתי הכנסיות נוסח האריז"ל שבעיר יסדרו דבר זה...

למטרה זו שלחו להם במשך שבועות האחרונים הרבה דברי דפוס מהוצאת "אוצר החסידים", מהמרכז לעניני חינוך, ממחנה ישראל, ממרכז ישיבות תת"ל ומערכת הקריאה והקדושה וקובץ ליובאוויטש, הכל במספר מרובה של שלשים ושל שבעים עקזעמפלארים, ונוסף על זה שלחו להם שלשים עקזעמפלארים מכל המאה וארבעים מאמרים שנאמרו במשך שנות תש-תש"ד, והכל בכוונה בשביל בתי הקריאה. וכל זה עולה לסכום גדול אשר אגודת חסידי חב"ד העולמית נותנת במתנה לאגודת חסידי חב"ד הכללית באה"ק ת"ו בשביל לסדר בתי לימוד וקריאה...

ראוי הדבר אשר אגו"ח הכללית באה"ק ת"ו תכריז - ע"י העתונות -מגבית של ספרי חב"ד, אשר כל מי שיש לו ספרים כפולים וכדומה ינדבם לאגו"ח בשביל בתי הלימוד והמקרא שהיא מיסדת.

ידידי, מנהלי אגודת חסידי חב"ד הכללית באה"ק ת"ו! עיניכם הרואות אשר מבלי התחשב עם דוחק המצב שהנני דחוק במאד הנני לוה גמ"ח -בבטחון גמור אשר בזכות אבות קדושים זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, יעזרני השי"ת לפרוע - והנני נותן מכחי לסדר בעזה"י אגו"ח הכללית באה"ק ת"ו לטובת אנ"ש וב"ב יחיו ועתה אין הדבר תלוי אלא בכם למלאות את אשר העמסתי עליכם, אנא, בכל לשון של בקשה, עבדו במרץ הראוי, והשי"ת יעזר לכם בגו"ר.