פרק תשיעי

אוסף פוליאקוב - שניאורסאהן

יום א' ה' שבט בערב, שעה 4:45

התפללתי כעת מנחה ואני ממשיך את הכתיבה. שלמה הלך להתפלל בבית הכנסת לפני העמוד ור' ניסן נח.

אתמול בלילה עבדנו בספריה, אני ושלמה, כשלושה שעות. עברנו על הקטלוג למצוא כרטיסים המסומנים שהם נמצאים באוסף , ואני בדקתי אם הספר נמצא בקטלוג ליובאוויטש. את התוצאות אכתוב לקמן.

היום בבוקר קמתי מוקדם לרשום את סדר יום הששי - כדלעיל. אח"כ נסענו להתפלל במארינא רושצא, שם גם טבלנו במקוה, חזרנו לערך בשעה 11. אכלנו והלכנו לספריה - אני ושלמה, ואילו ר' ניסן נשאר לסדר את ענינו.

עבדנו בספריה כשעתיים וחצי, משעה 1 עד 3:30. בס"ה מצאנו 87 כרטיסים המסומנים ספרים שבאוסף , ואותם מצאנו גם ברשימת ליובאוויטש.

אוסף יש בו למעלה משמונת אלפי ספרים, מסודרים כאוסף אחד, והספרים שבו מסומנים ממספר אחד עד לפחות 8577; זהו המספר הכי גבוה שמצאנו בו1.

רק חלקו קוטלג. כמעט כל הספרים שמצאנו בקטלוג נמצאים גם ברשימת ליובאוויטש.

הפרש אחד יש בין רשימת ליובאוויטש לבין רשימת , שברשימת ליובאוויטש רשומים 5642 ספרים וברשימת - לפחות 8577.

שני סיבות יש להפרש זה: א) ספרים רבים יש בהם כמה כרכים. ברשימת ליובאוויטש יש לכן בס"ה 12 אלף כרכים. ברשימת רשום לפעמים כל כרך במספר בפני עצמו. ב) רשימת ליובאוויטש נעשתה לערך בשנת תרס"ו2, מאז עד שנת תרע"ו המשיכו לקנות ספרים שלא נכללו ברשימה זאת. לכן יש ספרים אחדים שמצאנו ברשימת ולא נמצאים ברשימת ליובאוויטש.

*

היינו כמה פעמים באולם הקריאה של הספרים הנדירים, שבו בקשנו לראות ספרים מתוך אלו שמצאנו ברשימות הנ"ל.

הדבר לוקח זמן רב. בדרך כלל מקבלים ספר קרוב לשעה אחרי שמבקשים אותו, ולפעמים לא קבלנו אותו עד למחרת.

בס"ה קבלנו כ20- ספרים, ומהם מצאנו בשבע ספרים סימנים מובהקים שהם מספריית ליובאוויטש...3

זאת היא הרשימה הסופית שהכנתי. אח"כ נחתי קצת. התפללתי מנחה וישבתי לרשום אותה סופית.

השעה היא עתה 6:15. עלי כעת להתפלל ערבית, לאכול משהו ולהכין עצמנו ליום המחרת.

פסק בית המשפט הפדרלי בניויארק

שעה 9:30

במשך שעה שלמה שוחחנו שלשתינו על סדר הנסיעה ועל תוכניתו של ר' ניסן לנסוע ללנינגרד ואח"כ לחזור לקראת שבת הבע"ל לנ.י.

ניסינו להשפיע עליו שישאר ויסע אתנו לעיירות, אך לע"ע לא הועילו דברינו. לדבריו הוא צריך לחזור השבוע.

דברנו בטלפון עם הר"י קרינסקי. הסברנו לו את הנחיצות לשלוח לריק דזייקאבס4 את הפסק5 שהספריה היא של אגו"ח בארה"ב ולא רכוש פרטי, ועי"ז יקל על הד"ר [האמער] להשפיע על הממשלה כאן שיחזירו את הספריה לבעלים בנ.י. כך ביקש דזייקאבס.

השיחה היתה גם בקשר לתכנית ר' ניסן הנ"ל6, ועדיין אין בזה החלטה סופית.

נקוה שיום המחרת, שתוכניתו גדושה, יעבור בהצלחה רבה.


1)) בקיץ תש"ס הרשו לי סוף סוף לבדוק את כל האוסף, שהמספרים שלו עולים עד לערך 12.000; אמנם ברור שחלקו אינו מאוסף רבותינו. לפי הנראה יש בו לערך 7-8 אלף ספרים מאוסף רבותינו, וזיהינו מתוכם כארבע וחצי אלף כרכים - לפי סימני היכר ברורים.

2)) אחרי בדיקה יסודית שנעשתה אח"כ התברר שהרשימה נעשתה לערך בשנת תרע"ד, ורשומים בה גם ספרים שנדפסו בשנים תרס"ז-תרע"ג.

3)) ביומן עצמו מופיעה כאן רשימת הספרים, מספר כל ספר ברשימת ליובאויטש ומספר כל ספר ברשימת פוליאקוב, והסימנים שמצאנו בהם.

4)) העוזר של הד"ר האמער.

5)) של בית המשפט בנ.י. במשפט הספרים (ראה "ספריית ליובאוויטש" עמ' קעט-קפ).

6)) שאמרו לנו להשתדל לשכנע אותו (בשם עצמינו) שימשיך לנסוע אתנו.