פרק ראשון

לקראת הנסיעה - כ' טבת תשמ"ח

יחידות - ביום הנסיעה

ב"ה יום א' כ' טבת הילולא דהרמב"ם ה'תשמ"ח

דברי כ"ק אדמו"ר שליט"א אלינו לפני הנסיעה:

בנוסף צו דעם וואס מ'האט אייך שוין געגעבן, איז דא נאך פאר צדקה, אויף צו פארטיילן דארטן. כ'וויל דאס ניט צוטיילן אויף דריי חלקים, ווייל דאס איז איין כללות'דיקע שליחות, ס'זאל זיין כגוף אחד, דא איז פאראן דריי מאל ח"י, זאל דאס זיין בהצלחה רבה ומופלגה1.

פנה להר"נ שי' מינדל ואמר: וויבאלד איר זייט דאך דער עלטסטער - עכ"פ בשנים, וועט מען דאס אייך געבן2.

השיב הר"נ: בשנים זיכער3.

והוסיף כ"ק אדמו"ר שליט"א: און רוב שנים יודיעו חכמה.

ווי שוין גערעט, איז יעדן פלאץ וואס ס'איז נאר פאראן א ספק אז מ'קען עפעס געפינען דארטן, זאל זיין ספק לקולא, און אויב ס'וועט ניט שאטן די אנדערע פלעצער זאל מען דארטן זיין.

באמת וואלט איך געוואלט איבערשיקן א גרוס אונזער עולם דארטן, אבער כ'ווייס ניט ווי זיי וועלן קוקן אויף דעם, ווייל די נסיעה איז צוליב ספרים, איז אויב מ'וועט טאן וועגן אידישקייט ווייס איך ניט ווי זיי וועלן קוקן אויף דעם. וועט איר דארט מחליט זיין בכל מקום כפי המתאים, ווי ס'וועט בא אייך אויסקומען, אויב ס'זאל זיין בפומבי צי ניט.

ס'וועט זיין יגעת כדבעי וועט זיין ומצאת כדבעי, און ס'זאל זיין בהצלחה רבה ומופלגה.

איך זאג אייך ניט קיין דיינק, ווייל דער גרעסטער דיינק איז פון די ספרים אליין4.

יחידות נוספת - לפני הנסיעה

בערב אחר מעריב נתן לכ"א דף מהמאמר5 ואמר:

היינט איז דאך דער יארצייט פון דעם רמב"ם, און די וואך כ"ד טבת, דער יארצייט פון אלטן רבי'ן, וועלן זיי ביידע ארבעטן צוזאמען מיט אייך6.

אמר שלמה: און דער רבי צוזאמען מיט זיי7.

וענה הרבי: אמן.

אח"כ אמר כ"ק אדמו"ר שליט"א:

כ'האב געוואלט8 איבער שיקען א גרוס צו אונזערע דארטן, אבער זאל מען זיי זאגן אז ס'האט ניט קיין שייכות צו זיי, אבער ס'קען שאטן9.

שאל שלמה: אם לומר להם כן אז עס קען שאטן10.

והשיב כ"ק אדמו"ר שליט"א:

מ'דארף זיי זאגן אז אזיי האט מען געזאגט. האסט דאך געזאגט אז אזוי האט איבערגעגעבן דער מומחה11.

נתן עוד צדקה לחלק שם ואמר הצלחה רבה בשורות טובות.

כשנתן המאמר, נתן לכל אחד דף, ואמר:

וועט יעדערער דארפן אנקומען צום צווייטן, וועט דאס זיין כגוף אחד12.

אחרי שנכנסנו למכונית נתקבלו עוד טפסים מהמאמר ונמסרו לנו, וכ"ק אדמו"ר שליט"א שאל אם כבר נסענו ואם נסעו ללוותינו13.

השלמה לאירועי ערב הנסיעה

ביום ועש"ק לפני הדלקת הנרות14, נתן לשלמה ולי כמה ניקול'ס לצדקה15.

בש"ק בהתוועדות - אחר השיחה בענין זה, אמר לשלמה ולי לאמר לחיים על כוס מלא.

ביום א' בוקר, כשנגשנו לחלוקת דולרים, נתן לכ"א מאתנו דולר נוסף, ואמר: לתוספת זריזות.

שאל: וואו איז דער דריטער16, ענינו שיבא למנחה. ואמר: כ'פאר דאך אויפן אוהל, מסתמא וועט ער קומען פאר דעם17.


1)) בנוסף למה שכבר נתנו לכם [בבוקר בעת חלוקת הדולרים], הרי כאן עוד לצדקה, כדי לחלק שם. אינני רוצה לחלק זאת לשלושה חלקים, כי זוהי שליחות אחת כללית, שיהיה כגוף אחד. יש כאן שלוש פעמים ח"י, שזה יהיה בהצלחה רבה ומופלגה.

2)) כיון שאתם המבוגר ביותר - עכ"פ בשנים, ייתנו זאת לכם.

3)) בשנים - בודאי.

4)) כפי שכבר דובר [במענה למכתבי מט' טבת, כמועתק לעיל], בכל מקום שרק ישנו ספק שאפשר למצוא שם משהו, שיהיה ספק לקולא, ואם זה לא יזיק למקומות האחרים, שיהיו שם.

באמת הייתי רוצה למסור ד"ש לציבור שלנו שם, אך אינני יודע כיצד הם יביטו על זה, כי מאחר שהנסיעה היא בשביל ספרים, הרי אם יתעסקו בעניני יהדות אינני יודע איך הם יביטו על זה. תחליטו, איפוא, בכל מקום כפי המתאים, כפי שייראה להם, האם זה יהיה בפומבי או לא.

כשיהיה יגעת כדבעי יהיה ומצאת כדבעי, ושזה יהיה בהצלחה רבה ומופלגה.

אינני אומר תודה, כי התודה הגדולה ביותר היא מהספרים עצמם.

5)) קונ' כ"ד טבת תשמ"ח, מאמר ש"פ שמות תשי"ג, שהוגה ונמסר לדפוס בכ' טבת, ונמסרו לנו עלי ההגהה של המאמר.

6)) הרי היום הוא היארצייט של הרמב"ם, והשבוע כ"ד טבת, היארצייט של אדמו"ר הזקן, ושניהם יעבדו יחד אתכם.

7)) והרבי יחד אתם.

8)) רציתי למסור ד"ש ל"שלנו" שם, אבל שיאמרו להם שאין לזה קשר אתם, אבל זה עלול להזיק.

9)) ביום הגיענו למוסקבה, פגשנו במעלית של המלון את השליח ר' נחום שי' שפירא (שהי' אז אחד מהבחורים שנסעו בשליחות להפגש עם אנ"ש ולתת שיעורים). לא הגבנו, אבל כשיצאנו לרחוב סיפרנו לו את ההוראה הזאת, שימסור אותה לאנ"ש.

למחרת פגשנו באותו מלון גם את השליח ר' חיים צבי שי' גרונר, וכעבור שבועיים פגשנו במלון קוסמוס גם את שני התמימים השלוחים ר' יונה שי' פרוס ור' ירחמיאל שי' בלינוב. כולם נסעו כאילו בתור תיירים, ולמעשה - כדי לעזור לאנ"ש ולתת שיעורים.

10)) שזה עלול להזיק.

11)) צריך לומר להם שכך אמרו. הרי אמרת שכך אמר המומחה.

12)) אם כן יהיה כל אחד מכם זקוק לחברו, וזה יהיה כגוף אחד.

13)) בהתאם לזה נסעה עוד מכונית ללוותינו.

14)) בעת בוא הרבי מביתו לפני קבלת שבת, עמדנו בכניסת 770, והרבי נתן לנו מטבעות לצדקה.

15)) להלן יסופר שבערב הש"ק מסר עבורינו הרבי גם בקבוק משקה כדי להתוועד בו במוסקבא. כיון שהרבי הורה לנו להמנע מלהתוועד עם אנ"ש שברוסיה, לכן התוועדנו בו בעצמינו באור לכ"ד טבת.

16)) היכן השלישי (כלומר ר' ניסן מינדל).

17)) הרי אני נוסע לאוהל, מסתמא הוא יבוא לפני כן [כלומר, הזמנה ליחידות המיוחדת שסופר עליה לעיל].