פרק שלושים ושנים

סיכום עגום ופעילות מחודשת

יום א', י"ז אדר, בוקר

ביום השישי נסעו הרב"ש [קונין] והרי"י [אהרונוב] למשרד האמער לדבר בטלפון עם הר"י פרוס ועם הר"פ וואגל, לדעת את תוצאות השיחה עם מר מאקסוול ביום הפורים בערב. הם אמרו שהתוצאות לא היו משביעות רצון, ואת פרטי השיחה יכתבו בפאקס.

את הפאקס קבלנו אתמול בלילה, ותוכנו:

א) לדעתו התמיכה שקבלנו מארה"ב ומהמדענים וכו' ברוסיה היא חלשה מדאי.

ב) הוא אינו מוכן לבקש את הספרים אצל גורבאצ'וב, אך יש לו השפעה על אנשי קרן התרבות וידבר אתם בזה בהזדמנות הנכונה.

עיקר המשך ההשתדלות עם לונדון (ביום השישי ואתמול בלילה) היה בקשר להשתדלות ההשפעה על ראש הממשלה מייג'ור, שעומד להגיע הנה מחר לדבר עם גורבאצ'וב. הוא אמור לבקש גם בענין הספרים, ומשתדלים שגם יקבלנו לראיון.

גם עובד הר"י פרוס על עיבוד ועריכת חוברת הסברה בקשר לשליחותינו כאן, שעומדים אנו להפיץ לעיתונות העולמית ואישי ציבור, כעימות תעמולתי עם אנשי הממשל המונעים את החזרת הספרים.

*

בינתיים צלצלה וירוניקה ביום השישי וסיפרה את תוצאות שיחתה עם משרד החוץ של רוסיה ושל USSR, ותוכן הדברים:

א) אנחנו לא הגענו הנה באופן רשמי בשביל ענין הספרים, לכן כדאי שהרבי ישלח לכאן אחד ממזכיריו במיוחד כדי לדון בענין הספרים.

ב) שיהיה מפורש בהצעת חב"ד, שאנו רוצים לפתוח קרן עזרה לשמירת הספרים העבריים שבספריות ברוסיה.

היא רצתה לכתוב ההצעות לכ"ק אדמו"ר שליט"א, אמנם רוב חברי המשלחת התנגדו לזה, כלומר לשני הפרטים.

היו עוד כמה פרטים שרצתה להציע שיוכללו במכתב הרשמי מטעם חב"ד, בקשר למלחמת עירק ובקשר למרכז מיימוני, אמנם גם לזה התנגדנו.

*

כבר נזכר לעיל, שבדיון של פורים על קביעת השרים בממשלה כאן, עדיין לא ברור מה יהיה מעמדו של גובינקו.

גם הראו לנו בפורים, במשרד האמער, מאמר בעתון מקומי, כי חושבים לאחד את משרד התרבות עם משרד התיירות.

הדיון נמשך בכל הנ"ל גם ביום השישי, ובסופו של דבר קבעו 10 שרים מתוך 11, ואת ה11-, שהוא משרד התרבות והתיירות, יקבעו אחרי שגובינקו יחזור מיפאן, שם שוהה זה שבוע.

הרב"ש [קונין] והר"י [קוגן] נסעו אתמול בלילה למר געלמן, לשוחח בנידון. הוא אמר שלא נראה לו שישאירו את גובינקו בחוץ, כי הוא מדאי מקורב לגורבאצ'וב.

*

כרגיל הלכנו אתמול לביהכנ"ס לתפלת שחרית ומוסף, וחזרנו לדירה אחרי ההתוועדות; אלא שהר"י [קוגן] היה בסעודות בישיבה והתוועד עם התלמידים, וגם עם אלו שבאו כאורחים לשבת.

ברכת הרבי

יום ב' יח אדר בוקר

אתמול בלילה הודיע הר"י וילהלם שקיבל מענה על הדווח הכללי של סטאס1. הרבי הדגיש את תיבת "אדר" שבתאריך, וכתב:

נת' ות"ח על כתבו בפרטיות לפ"ע ויה"ר דהמשך ההשתדלות באדר יצליח לפדיון הספרים הנ"ל השבויים יותר משבעים שנה.

*

אתמול בבוקר נסעתי לביהכנ"ס לברית מילה של זאב, הוא התלמיד מזיטאמיר2 שבקשני להיות סנדק בברי"מ שלו. הוא בן 16, וברח מהבית לערך לפני חודש כדי ללמוד בישיבה. לבסוף הסכימו ההורים ללימודו בישיבה ולקיום הברי"מ.

הר"י [קוגן] נסע למשרד, והיה שם במשך רוב היום. הרב"ש [קונין] והרי"י [אהרונוב] נסעו למשרד האמער, והיו שם במשך היום.

אחה"צ טלפנה וירוניקה לשאול בקשר למכתב שהציעה ביום השישי. השבתי שהמשלחת מתנגדת לתוכנו, וכדאי לדון ביחד בנושא.

הוחלט שנבוא כולנו יחד למשרד האמער. שם ישבנו משך זמן, עד שהגענו למסקנא, והיא כתבה את זה בדף מיוחד אלינו:

לדעתה כבר גמרו לעשות ברוסיה את כל מה שהיה צריך - בהשגת תמיכה מאישי ציבור ומדע. כעת צריך להשיג פניות מראשי מדינות: פולניה (שהם החזירו לחב"ד את הכתבים בשנת תשל"ז), אנגליה, ארה"ק וארה"ב, שיבקשו מגורבאצ'וב שיחזיר את הספרים. היא גם הציעה שניסע ביחד למקומות הנ"ל לדבר עם ראשי המדינות; אמנם בינתיים משתדלים לפעול את כל הנ"ל מכאן.

בכל הנ"ל משתדלים אנו ביתר שאת וחיות מחודשת, לאור המענה המעודד שנתקבל מהרבי שליט"א.

בהמשך הדיון הודיעה וירוניקה:

א) שברור כעת כאן, ושמעה זאת מכמה, אשר בקשת מאקסוול לא תועיל כעת, וזקוקים דוקא לפניית ראשי מדינות.

ב) שהקונסול מר לוין דיבר בנושא הספרים עם אחד מעוזרי גורבאצ'וב, מר איגנאצענקו, עוזר בעניני פרסומת ועיתונות, והוא שמע ממנו שהם לא חושבים להחזיר לנו את הספרים, כי אם תצלומים.

בהמשך לסעיף השני הנ"ל, צריכים אנו להפגש עם הקונסול מר לוין, לדבר אתו בזה, ויה"ר שיהי' בהצלחה.

אמנם עיקר התקוה להיום היא, להפגישה שבין ראש הממשלה מר מייג'ור לבין גורבאצ'וב, שהבטיח להעלות בשיחתם את נושא החזרת הספרים.

מי קיבל את ההוראה

יום ב' [יח אדר] צהרים

הר"י [קוגן] נסע היום לספריה לנסות להפגש עם מר גריגורוב, אמנם הודיעו לו כי הוא פוטר ממשרתו.

משם צלצל למשרד התרבות לדבר עם מר טולסטיקוב; אמנם הוא לא היה במשרד.

הוא צלצל למשרד של גורבאצ'וב, שמשם השיבו לפני כשבועיים שנמסרה ההוראה למשרד התרבות להחזיר את הספרים. הוא שאל למה אף אחד במשרד התרבות לא יודע מזה. ענו לו שיבררו. אח"כ הודיעו לו שההודעה נמסרה למר זולוטוב (שנמצא כעת בבית החולים), וינסו לברר אל מי צריך לפנות כעת בנושא זה, ואצל מי נמצא כעת התיק.

אז הלך הר"י [קוגן] בעצמו למשרד התרבות לדבר בזה עם הסגן מר חיצ'עווסקי. עצרו אותו בדלת ולא הרשו לו להכנס. הוא שאל מי נתן את ההוראה לא להרשות לי להכנס ולא קיבל מענה. הוא התקשר משם עם משרד חיצ'עווסקי, ולא רצו לקבוע פגישה בינו ובין חיצ'עווסקי. הם ענו לו שזה שייך לשלחן האמריקני.

הוא קיבל פגישה עם מר דעניסוב בשלחן האמריקני. דיברו באריכות. מר דעניסוב אמר שהוא לא בתוך הנושא, אך היה נוכח בפגישה בין גובינקו ובין הרב שניאור, כששוחחו בענין החזרת הספרים, והוזכרה אז גם האפשרות לדרוש מכם תשלום עבור הספרים - בצורה זו או אחרת.

אח"כ צלצל שוב הר"י [קוגן] למר טולסטיקוב, שהשיב שהוא לא קיבל שום הוראה בענין הספרים, רק אחרי זה הודיעו לר"י שההוראה נמסרה למשרדו של טולסטיקוב.

במשך הזמן הזה הרבו הרב"ש [קונין] והר"י [קוגן] לצלצל לכמה משרדים לשוחח בנידון.

דורשים את המקור ולא צילומים

יום ג' [יט אדר] צהרים

אתמול אחה"צ נסענו לפגישה עם הקונסול הישראלי מר לוין, כי וירוניקה סיפרה לנו שלשום ששמעה שהקונסול דיבר בקשר לנתינת תצלומים מהספרים, ולא להחזיר את הספרים עצמם.

שוחחנו משך זמן וסיפר, שכל סיפור נתינת התצלומים מדובר בקשר לאוסף גינזבורג, שאודותם משתדלת ספריית ארה"ק לקבל תצלומים3.

יחד עם זאת הודיע שדיבר עם כמה, ונראה ברור אצל כולם שאנחנו מקבלים את הספרים. רק צריך להמשיך לעמוד בתוקף.

*

אח"כ נסעו הרב"ש [קונין] והרי"י [אהרונוב] למשרד האמער. אני נסעתי לביהכנ"ס במארינא רושצא, לקבל חבילה שהתקבלה מנ.י. והר"י [קוגן] חזר לדירה.

בחבילה שהתקבלה היה בין השאר תקע חשמלי אמריקני, כדי שנוכל לסדר את הפאקס בדירתינו, ולא נזדקק לרוץ כל פעם למשרד האמער, כדי לשלוח פאקסים וכדי לעשות צילומים.

בבית סידרנו את הקו ואת המכונה.

חוזה בענין ביהכ"נ של פוליאקוב

בלילה התקבל טלפון מאת נתליה מהמוס-סאוויעט, אשר ר' זאב קוראבסקי צריך לבוא ולחתום על חוזה עם העירייה בקשר לביהכ"נ של פוליאקוב, עם התחייבות לשפץ את ביהכנ"ס והעברת המשרדים לבנין החדש שיותן להם. טלפון דומה קיבל מאתה הרמ"ח לוין.

עדיין לא היתה אף פעם הזדמנות לקבוע את מעמד ביהכנ"ס שניתן לאגו"ח ולקהלה בראשות הר"ז קורבסקי.

אחרי דיונים נסעתי היום בבוקר לביה"ס להפגש עם הר"ז והרמ"ח, לייצג את חברי אגו"ח ולדון אתם ולהחליט יחד אתם על מעמד ביהכנ"ס הזה.

החתמתי אותם על הצהרה שכל מה שהם חותמים עם העירייה ומנהלים את ביהכ"נ הם עושים זאת כנציגים של אגו"ח, שרק היא תחליט על אופן ניהול ביהכנ"ס הזה.

בית הכנסת פוליאקוב שייך לאגודת חב"ד

במשך הלילה התקבלה בפאקס הטיוטה המעובדת של החוברת שעיבד הר"י פרוס, על יסוד היומן ועל פי שיחות ממושכות עם הרי"י [אהרונוב] בטלפון. הכנסנו תיקונים שונים בחוברת ועל פיהם מוכנה החוברת ללכת לדפוס.

האומנם נמסרה ההוראה?

יום ד', כ' אדר, בוקר

אתמול התעסק הר"י [קוגן] רוב היום בנסיון בירור הדרך שבה נשלחה ההוראה להחזיר את הספרים, לפני כשבועיים, מגורבאצ'וב למשרד התרבות - אחרי ששלשום השיבו לו כולם במשרד התרבות שאינם יודעים מכלום.

כבר סופר לעיל שהודיעו לו מהמשרד של גורבאצ'וב שההוראה נמסרה למשרדו של זולוטוב, אך הוא חולה בבית החולים.

הר"י [קוגן] שאל אתמול אצל סגנו של זולוטוב, שהשיב שאינו יודע מכלום.

הוא פנה לשלחן האמריקני לשאול איך מאתרים מכתב כזה, והפנו אותו לקאנצאלעריה של משרד התרבות. משם הפנו אותו לסגנו של גובינקו מר יפימוביץ, שהשיב שאינו יודע מכלום.

בסוף בירר בקאנצאלעריה, שמכתב ממשלתי הנשלח למשרד יש לו שביל מיוחד, והפנו אותו למרת אולגה אפאנאסיעוונא, והיא אמרה שבפירוש זוכרת איך שהעבירה את המכתב הממשלתי הזה למר יפימוביץ הנ"ל.

הר"י [קוגן] פנה שוב למר יפימוביץ, שהשיב שנכון הדבר, אמנם המשך הדיון שלנו צריך להיות עם משרד החוץ, ולא עם משרד התרבות.

הר"י [קוגן] סיפר הכל לוירוניקה, שדיברה עם מר איוואנוב במשרד החוץ, שהבטיח שידבר עם מר יפימוביץ.

*

אחרי כל הנ"ל נסע הר"י [קוגן] לאמו של סטאס (כדי למסור לה את התמונה מהרבי עם בנה סטאס), והיא סיפרה לו שדיברה עם סגנו של פרימאקוב בענין הספרים, והוא השיב לה, שלא כדאי להתעסק בנושא הזה, כי הוא מדאי מסובך.

היא, כמובן, לא התפעלה למשמע הדברים האלה, וממשיכה לנסות לברר ולשכנע.

אח"כ נסע הר"י [קוגן] לאחד מסגני ראש הממשלה של הפדרציה הרוסית, להתייעץ אתו מה עוד צריך להעשות כדי להזיז את הנושא.

הוא השיב שצריך להמשיך בדרך שהלכו עד עתה, וסוכ"ס תישבר ההתנגדות.

הוא גם הציע לפרסם את סיפור הספרים בעתונות הרוסית; לא באופן תעמולתי ותרעומת, אלא הסיפור ההיסטורי, כי זה יקל לאנשים הרוצים לעזור להביא את הנושא לדיון.

הוא גם הציע שתהיה פניה בנושא הספרים מאגודת הרבנים בארה"ב, ושהנשיא בוש יתן המלצה, למלאות את בקשת אגודת הרבנים.

סיכום והערכת המצב

יום ה, כ"א אדר, בוקר

אתמול דיברה וירוניקה מספר פעמים עם מר איוואנוב, סגן שר החוץ, ותוכן הדברים:

א) המתרגם שלו היה המתרגם שבין ראש הממשלה האנגלי מר מייג'ור ובין גורבאצ'וב, ולא דיברו בענין הספרים.

ב) איוואנוב צלצל ליפימוביץ, לשאול אותו על אופן התייחסותו לענינינו (כמסופר לעיל).

ג) איוואנוב אמר שיכין תזכיר חוקי בענין הספרים ויגישו לגורבאצ'וב, באופן שיצטרך גורבאצ'וב להשיב דעתו בנושא.

*

במשך היום צלצלו הרב"ש [קונין] והר"י [קוגן] לכמה משרדים במשרד החוץ בבקשת פגישה, ובסופו של דבר נקבעה פגישה להיום בבוקר, בשעה 10, עם סגן מנהל השלחן האמריקני שבמשרד החוץ, מר לעווידוב.

*

הר"י [קוגן] צלצל למר געלמן שסיפר לו, שנסע ביחד עם מר ריז'וב לפגישה עם השר יאקובלב. הם דיברו בענין הספרים, ומר יאקובלב השיב להם שאם רוצים לקבל את הספרים צריכים להגדיל את הלחץ מחו"ל.

- הדבר אינו מובן כ"כ לאור הדברים שאמר מר יאקובלב לברונפמן ולזינגר, כבר לפני יותר מחודש, כי כבר הוחלט סופית שאנו מקבלים בקרוב את הספרים.

הדבר לא מובן עוד יותר לאור העובדה, שאת המענה הזה משיבים לנו בימים האחרונים מכמה מקורות בממשלה (כמסופר לעיל), שצריך להגדיל את הלחץ מחו"ל ע"י אישי ממשל בארה"ב אנגליה ועוד.

זאת לא הפעם הראשונה. אם נעיין ביומן נראה, שכל פעם שיש איזו הצעה מאנשי הממשל, באה ההצעה הזאת מכמה מקורות בלתי תלויים (לכאורה) זה בזה.

כך היה בתחלה כשהשיבו לנו שצריך לפתוח קרן לפיתוח הספריה כאן [ומשלוח הספרים לתערוכה]; נתקבלה ההצעה ע"י וירוניקה, ע"י מר רבקין, ע"י סטאס ואיליא ועוד.

כשדחינו את ההצעה הזאת, בטענה שזה לא הוגן שנקנה את האוסף שלנו ע"י תשלום, התחילו כולם ביחד להודיענו כי כבר נתקבלה הוראה מגורבאצ'וב שיחזירו לנו את הספרים, וגובינקו עוצר את קיום ההוראה. את הידיעה הזאת קיבלנו ע"י סטאס ואיליא, ע"י משרד גורבאצ'וב, ע"י שישלין ועוד.

כעת אומרים כולם פתאום, שלא היתה שום הוראה של ממש, וכי הדרך היחידה היא להגדיל את הלחץ ע"י אישי ממשל בחו"ל.

כ"ז מראה שיש כאן מערכת מאורגנת שמכוונת את התשובות ואת ההצעות שיותנו לנו ע"י מקורות (לכאורה) בלתי תלויים זה בזה.

זוהי לענ"ד הערכת המצב; אף שאין מזה עדיין שום מסקנה מעשית.

כעת אחזור לסדר היום של אתמול:

אני הייתי לפני הצהרים בביהכנ"ס במארינא רושצא. הרד"ב לאזאר קיבל מחשב, וביקשני לבוא לחברו ולהפעילו. התוכניות שמעצבות את המחשב כבר הוכנסו בנ.י. ובקלות חיברנוהו והתחלנו לעבוד עליו.

בערב, אחרי שהוקבעה פגישה בינינו ובין מר לעווידוב במשרד החוץ; והרי עדיין לא הגיעה לידינו החוברת שהוכנה (ונדפסה אתמול במשך היום) בלונדון, לכן נסעתי לעשות 5 צילומים מהסעט של התזכירים ומכתבי התמיכה. נסעתי לעשות זאת במשרד של האמער. את הסעטים האלו מקוים אנו לחלק היום בעת הפגישה במשרד החוץ.


1)) המועתק לעיל סוף פרק שלושים.

2)) כמסופר לעיל ביומן ח' שבט.

3)) ההסכם נחתם בסופו של דבר בתחלת חורף תשנ"ב.

בידיעון בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי (כ"ו כסלו תשנ"ב) דווח:

הסכם לשיתוף פעולה נחתם לפני זמן קצר בין בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי ובין הספרייה הלאומית של ברית המועצות - ספריית לנין במוסקבה.

לפי ההסכם יותר לבית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי לצלם על מיקרופילים את כתבי היד העבריים הנמצאים בספריית לנין ולהעמידם לרשות חוקרים ומלומדים בארץ ובחו"ל.

למעשה הם סיכמו לקבל מהם גם את תצלומי כת"י אוסף שניאורסאהן וקיבלו זאת בתחילת שנת תשנ"ה (ראה גם יומן הנסיעה הראשונה, ד' שבט תשמ"ח).