פרק ארבעים ושנים

בית הכנסת של פוליאקוב

דרישת הרפורמים לקבל את ביהכנ"ס

אתמול לא נפעל כאן הרבה בקשר לספרים. אני ישבתי כל היום ולמדתי, חלק בדירה וחלק במשרד. הרב"ש [קונין] יש לו שן מקולקלת. הוא ביקר אצל רופאה שהוציאה לו את השן והוכרח לנוח. הרי"י [אהרונוב] היה טרוד בטלפונים למשרדו בצאגו"ח בארה"ק.

הר"י [קוגן] נסע לנתליה במוס-סאוויעט לדבר בענין ביהכנ"ס. היא אומרת שהרפורמים דוחקים חזק שיותן להם, והיא השיבה להם שביהכנ"ס הזה בתחלתו היה אורטודוקסי, וכך חייב להשאר. הם דחקו כ"כ עד שהוכרחה לשנות מספר הטלפון שלה.

הוא הציע שיותן לנו בינתיים חלק מהבנין, ובינתיים נשפץ את כל הבנין. היא אמרה שתמסור את ההצעה, ואולי תצליח לשכנע.

הודעה לעתונות בענין הספרים

אח"כ היה אצל עורך הקומסומולסטווע פראוודא, שכבר שלח את הפרעס-רעליס [הודעה לעתונות] בענין הספרים, ואמר שקיימת אפשרות שמיד מחר (כלומר היום) יתחיל להדפיס על כך בעתונות. בכל אופן הוא יוכל לתת לו היום טופס של הפרעס-רעליס.

הוא גם שוחח אתו על לחץ מקום עבודה בשבילנו, והוא נתן לו רשות להשתמש במשרד שבבנין המערכת, שיוכל להשתמש בו בכל זמן שרוצה.

*

אחרי הטלפון של הר"נ גורארי' דברתי בטלפון עם הר"ב שיף. הוא אומר שאתמול בלילה חזר הנציג שלהם מר זאכאר מדניפרופטרובסק, הוא נפגש עם מר לאניע אודנופוזוב ושוחח באריכות גדולה, בין בקשר לעבודת ההדפסה של שמי"ר ובין בקשר לארכיון.

הוא א) התלונן שלא קיבל בחזרה את התמונה, ב) אמר שמחכה לשמוע משותפו, ג) וטען שצריך לדון בקשר למקור ולא בקשר לצילומים.

בקשר לק.ג.ב. אמר שעדיין לא הלך אליהם. הם קראו לו בטלפון לבוא, ובינתיים דוחה זאת.

בסוף סיכמנו שנחכה לעוד כמה ימים, שיחזור השותף שלו לדינפרופטרובסק, ואז ידבר אתו זאכאר בקשר לעבודת שמי"ר ובקשר לארכיון. ואם יהיו קשיים ננסה לשכנעו ע"י הר"ש קמינצקי, רב הקהלה בדניפרופטרובסק, ויש לו השפעה עליו.

החלטה ללכת לביהכנ"ס של פוליאקוב

יום ד' [כו ניסן] ערב

זה עתה חזרנו ממשרדה של וירוניקה, משם דיברה עם נתליה אודות ביהכנ"ס של פוליאקוב, שיש כבר החלטה להחזירו לנו, אלא שמחמת הלחץ של הרפורמים מפחדים למסור לנו את ההחלטה בכתב.

הוחלט שמחר בבוקר נלך לשם לתורה ולתפלה בביהכנ"ס, אחרי שכבר היתה החלטה להחזירו לנו. היא אפילו קראה לטלביזיה לבוא ולראות איך שאנחנו מקבלים את ביהכנ"ס. הר"י [קוגן] צלצל ללנינגרד וקרא גם להם שיבואו משם.

חושבים לעורר בארה"ב וכו' לכתוב מז"ט לראש העיר פאפוב לרגל החזרת ביהכנ"ס לחב"ד.

דיברתי עם הר"ז קורבסקי והוא דיבר עם הר"א קמישוב, שיביאו גם את תלמידי הישיבה לתפלת שחרית שם מחר בבוקר בשעה 10.

כשחזרנו היתה לנו אסיפה והוחלט שאם יעבור שם מחר בהצלחה, אזי נעביר לשם את הישיבה למשך זמן.

פרסום ההודעה לעתונות

כעת אחזור לרשום את מאורעות היום:

בשעה 11 בבוקר נסע הרב"ש קונין לשיחה מפורטת עם מר קולינס. הוא ביקש את האקרעדיטיישן שלנו - כדי לבקש ממשרד החוץ של בריה"מ לתת אקרעדיטיישן דומה. הוא גם ביקש את העתק מכתבו של גובינקו אל כ"ק אדמו"ר שליט"א ועוד. הוא גם סיפר שקיבל הוראות מוואשינגטון בקשר להשתדלות בענין הספרים.

אח"כ נסענו למסור להם את המכתבים הנ"ל, ומשם נסענו למשרדינו.

הר"י [קוגן] נסע באותה שעה לעורך הקומסומולסטווע פראוודא. הוא קיבל ממנו את הפרעס רעליס [הודעה לעתונות] בענין הספרים. הטעקסט של ההודעה נקרא כבר ברדיו בשעה 10:40. העתק הפרעס רעליס נשלח אל כ"ק אדמו"ר שליט"א ע"י פאקס.

בהודעה נאמר בין השאר, שספריית חב"ד נמצאה אחרי עשרות שנים. היא הייתה שייכת לאדמו"ר מוהריי"צ נ"ע, גדול היהודים בדורו. לדעת כל האקדמאים וכו' צריכים להחזירו. המשלחת נמצאת פה כבר 4 חדשים, וגובינקו לא מוצא את הזמן לראותם. הספרים לא נמצאים בשימוש הציבור, הם לא מקוטלגים ומתקלקלים.

אח"כ דיברו הרב"ש [קונין] והרי"י [אהרונוב] בטלפון עם מר ניקיטא במשרד החוץ, ועם סערגיי איגנאטענקא במשרד התקשורת. האחרון אמר שהוא ניסה לדבר בנושא הספרים כמה פעמים, ואין שומע לו.

אחרי כל הנ"ל נפגשנו כולנו במשרדינו ומשם הלכנו לככר האדומה ליד קברו של לנין. לא מרשים להכנס לפנים עד השבוע הבא, וכיון שהרבי נתן דולר עבורו, שרף הרב"ש [קונין] את הדולר הזה בסמיכות לקברו.

אח"כ נסענו, הרב"ש [קונין] הר"י [קוגן] ואני, אל וירוניקה. שם דובר על לקיחת עו"ד מיוחד לדון בענין הספרים, אך מיד גלש הדיבור לנושא ביהכנ"ס של פוליאקוב, כנזכר לעיל.

תפלות ולימודים בביהכ"נ של פוליאקוב

מוצש"ק, אור לאדר"ח אייר

יום חמישי וששי היינו טרודים ולא הספקתי לרשום. אשתדל להשלים עתה:

אחרי האסיפה ביום רביעי בלילה, כשהוחלט להתפלל וללמוד ביום חמישי בביהכנ"ס של פוליאקוב, צלצל הר"י [קוגן] ללנינגרד שיביאו משם את ספר התורה שלו למוסקבה. חיים [טולוצ'ינסקי] ושמעון באו לקראת הבוקר עם ספר התורה.

אני צלצלתי לזאב קורבסקי שידבר עם אורי אודות הבאת הישיבה לביהכנ"ס של פוליאקוב.

הרב"ש [קונין] והרי"י [אהרונוב] צלצלו לארה"ב שישלחו מכמה קהלות מברקי מזל-טוב אל ראש-העיר של מוסקבה, בקשר למסירת ביהכנ"ס לידי חב"ד.

בבוקר נסעתי למארינא רושצא, שם פגשתי את אורי וסדרנו שכולם יסעו לביהכנ"ס של פוליאקוב. גם דיברתי עם אנשי ביהכנ"ס שנסעו גם הם לשם.

הר"י [קוגן] נסע לתחנת הרכבת לקבל את פני הבאים מלנינגרד והס"ת, ומשם באו לביהכנ"ס של פוליאקוב.

קריאת התורה בביהכ"נ של פוליאקוב
מימין לשמאל: אהרונוב, קונין, יחיאל (קורא בתורה), רפאל קוגן (עולה לתורה), לוין, התלמיד דן הימן

הרב"ש [קונין] והרי"י [אהרונוב] נסעו ישר לביהכנ"ס.

נכנסנו לביהכנ"ס והתפללנו ושרנו כמה ניגונים. אנשי ביהכנ"ס חזרו לביתם והתלמידים התיישבו ללמוד. בתחילה למדו עם אורי ואח"כ התיישבתי ללמוד אתם כמה שעות. גם הביאו אוכל מהישיבה ואכלו שם.

בתחילה עבר הכל בשלום, אבל אח"כ דרשו מאתנו (מנהלי החברה שמחזיקים כעת את הבנין) לפנות את המקום, ואף סגרו עלינו את החשמל [והמשכתי ללמוד אתם בעל פה]. גם יש שם כעת חברה המתקנת את הבנין, שגם הם ביקשו שנפנה את הבנין.

אחרי שלא פינינו והמשכנו ללמוד הם קראו למשטרה. בינתיים הגיעה וירוניקה, שהורתה לרב"ש [קונין] ולרי"י [אהרונוב] לחזור לדירה, כיון שהם אינם אזרחי רוסיה, ואני המשכתי ללמוד עם התלמידים, והיא דיברה בארוכה עם המנהלת של החברה1 ועם המשטרה ועם נציגי המוס-סאוויעט.

כלום לא עזר והיא עם קורבסקי (אח"כ קראו גם לר"י [קוגן]) נסעו למוס-סאוויעט לדון בנושא, ולנו הורו לצאת מהבנין ולהיות בחצר. שם המשכנו ללמוד. התפללנו מנחה. גם הר"י ור' משה נודלמן למדו אתם קצת. כך נמשך עד הלילה, כשחזרנו כ"א למקומו.

פגישה עם סבאסטיאנוב במוס-סאוויעט

במוס-סאוויעט הוחלט שמחר צריכים להפגש עם סגן ראש העיר מר סבאסטיאנוב (אתו נפגשנו ביום השישי הראשון לבואינו כאן, והוא נתן לנו את המשרד), לדון אודות גמר הנושא.

היא הציעה שבעת האסיפה יהיו כמה מבחורי הישיבה בחצר המוס-סאוויעט, כאות הזדהות לאסיפתינו בענין ביהכנ"ס.

גם דובר במשך היום, שלדבריהם המליץ הרב שאיעוויטש שיש לתת את ביהכנ"ס לידי הרפורמים ולא לנו. הבנו שזה שקר, וקבענו פגישה אתו בבוקר (לפני הנסיעה למוס-סאוויעט), שיתן מכתב הממליץ על חב"ד, וכותב שלא שייכים הרפורמים לביהכנ"ס הזה.

בלילה חזרו שמעון וחיים [טולוצ'ינסקי] ללנינגרד ואת הס"ת השאירו בדירתינו.

בבוקר של יום ו' נסעתי לישיבה לסדר עם ראש הישיבה אורי [קאמישוב] שיבואו הבחורים למוס-סאוויעט. הוחלט שילמדו סדר החסידות בבוקר, ואח"כ יתפללו, ואח"כ לערך בשעה 10 יבואו למוס-סאוויעט לשעה אחת.

הרב"ש [קונין] הר"י [קוגן] והרי"י [אהרונוב] נסעו להרב שאייעוויטש וקיבלו ממנו מכתב המלצה2.

מכתב ההמלצה של הרב שאיעוויטש להחזיר לנו את בית הכנסת

אח"כ נפגשנו ארבעתינו עם הר"ז קורבסקי ליד המוס-סאוויעט ונכנסנו לפגישה.

השיחה עם מר סוואסטיאנוב היתה מאד ידידותית ומפורטת. הוא שאל גם בקשר לספרים ואמר שלדעתו חייבים לפנות עתה למשפט.

בינתיים צלצלה לו וירוניקה (בהיותינו במשרדו) והסבירה לו את כל הרקע.

אח"כ הוא קרא למשרדו את נתליה (שעוסקת במוס-סאוויעט כל הזמן לטובתינו). הוא ביקש שתסקור לפניו את כל הפרשה באופן פרקטי. היא עשתה זאת באופן טוב מאד, והסבירה שביהכנ"ס היה בתחילה אורטודוקסי, ואם מדובר ב"החזרה" הרי זה שייך רק לחסידי חב"ד, שהם שמרו כאן תמיד על גחלת היהדות.

סוואסטיאנוב יצא מהחדר לכמה דקות3, אח"כ חזר ואמר שביום שני הבע"ל תהיה ההחלטה הסופית של ביהכנ"ס, כמובן לטובתינו.

יצאנו ממנו מאד מעודדים. הר"ז [קורבסקי] נסע לביהכנ"ס ואנחנו נסענו למונוסוניק לדבר עם וירוניקה.

לפני כן צלצל לה הר"י [קוגן] ברחוב גורקי, ליד מלון אינטוריסט.

בשעה שהוא דיבר אתה בטלפון, התחילו הרי"י [אהרונוב] והרב"ש [קונין] להניח תפילין עם כמה יהודים, והרבה נאספו ושאלו מה זה, והסברתי להם ברוסית השבורה שלי.

הגענו לוירוניקה שסיפרה שדיברה עם טשערנאיוב בקשר לספרים, ואמר ששוב טלפן למשרד התרבות שירשו לנו לראות את הספרים במחסן שבאיזור חימקי, אך בינתיים לא קיבל מהם מענה חיובי.

שיחות בביהכנ"ס של פוליאקוב

אח"כ אמרה שמוכרחים לנסוע שוב לביהכנ"ס לנסות לשדל בדברים את המנהלת שתרשה לנו להתפלל שם בשבת; כי לא טוב יהיה אם בינתיים יתפללו שם בשבת הרפורמים, ורק הם - ע"י ששוכרים את המקום מאת המנהלת הנ"ל.

נסעתי לשם עם הר"י [קוגן], ואח"כ צלצלה לאביה ולר"ז קורבסקי שגם הם יסעו לשם.

הר"י [קוגן] דיבר עם המנהלת בארוכה ולא שוכנעה. שם היה באותה שעה גם קוגן מהקהלה הרפורמית, והתרעם לפני על הנהגת חב"ד בענין ביהכנ"ס. אח"כ פגשתי אותו בחצר ביהכנ"ס, ושוחחנו בארוכה באופן רגוע יותר (לפני ימים אחדים דיבר אתו הר"י [קוגן] בארוכה בענין ביהכנ"ס).

בעת שסיים הר"י [קוגן] לדבר אתו נכנס איש שלא הכרנוהו, ודיבר אתה באריכות ביחידות. ביציאתו הציג את עצמו לפנינו כעובד במוס-סאוויעט, שהביא את הרישעניע [החלטה] כי עליה למסור לנו את הבנין.

הוא אמר לנו שההחלטה תחול רק ביום שני הבע"ל, אך הוא הביא לה מיד כעת להודיע לה זאת. הוא הסביר לנו איך שהוא מבין את צדקתינו בנידון.

הר"י [קוגן] נשאר לדבר אתה, אני יצאתי לחצר לסדר עם נהג המונית ולדבר עם הר"ז [קורבסקי] ועם ר' רפאל [קוגן]; אמנם לא הרשו לי לחזור ולהכנס לבנין.

אני נשארתי בחצר והר"ז צלצל לוירוניקה, שאמרה שהוא עם אביה ר' רפאל יסעו להנהלת המחוז לראות שהם ישכנעו אותה שתרשה לנו להתפלל שם בשבת.

כשחכיתי בחצר התחילו להגיע הרפורמים לתפלה שלהם, אך גם להם לא הרשו להכנס (סוכ"ס אחרי ההחלטה הנ"ל אינם יכולים לומר שהם מרשים לרפורמים ולא לנו).

באו גם הרבה עתונות וטלביזיה (כנראה נקראו ע"י הרפורמים, להראות להם איך שהם מקבלים את ביהכנ"ס). הרבה מהם דיברו אנגלית ושוחחנו יחד.

קרוב לשעה לפני השבת באה משטרה. הר"י [קוגן] יצא אז לחצר ודיווח שאינה מרשה בשום אופן. אח"כ יצא השוטר ואמר שכ"ז שלא מקבלת ההחלטה הנ"ל תוקף חוקי אינה מרשה ואין לנו רשות להכנס.

אני לקחתי את דברי החול של שנינו וחזרתי לדירה בטקסי, ואילו הר"י [קוגן] נשאר שם עד שהרפורמים התפזרו, ואח"כ חזר ברגל לדירה4. הרב"ש [קונין] והרי"י [אהרונוב] חזרו קודם והכינו את השבת.

תהלוכה לביהכנ"ס של פוליאקוב

היום הלכנו לביהכנ"ס במארינא רושצא לתפלה. אח"כ היה קידוש. נטלנו ידים וסעדנו סעודת שבת (מצות) ואח"כ הלכנו כולנו, עם תלמידי הישיבה, בתהלוכה לביהכנ"ס של פוליאקוב5.

שם שרנו. הרב"ש [קונין] אמר דרשה והר"י [קוגן] תרגם. אח"כ למדתי אתם בע"פ, והר"א קאמישוב תרגם. הכל היה בע"פ בחצר. ביהכנ"ס היה סגור.

אח"כ חזרנו כל אחד לביתו.

ביקור בביהכנ"ס במאלאחאווקא

בדר"ח אייר, בוקר

זה זמן רב חפשתי הזדמנות לבקר את ביהכנ"ס במאלאחאווקא, שם למד אבי שי' בצעירותו.

המקום הוא לערך שעה נסיעה ממרכז העיר מוסקבה, ואף פעם לא היתה לי הזדמנות זו, עד אתמול ביום ראשון, כשכל המשרדים סגורים ולא היתה פעילות מיוחדת שיכלתי להתעסק בה.

נסעתי יחד עם התל' השלוחים יעקב גולדשמיד ושלמה וילהלם, ועם הבחור יצחק רויטמן. הר"א שענציס (מנהל המשק במארינא רושצא) נתן לנו מכונית ונהג ונסענו.

ביקרנו בביהכנ"ס, שם נמצא באותה שעה הגבאי. ביהכנ"ס משופץ לעומת מה שהיה לפני ששים שנה, כשאבי שי' למד שם.

אח"כ נסענו לבית החיים שנמצא לא רחוק מביהכנ"ס. ראינו שם אלפי קברים, ורק אחד מהם הכרנו - הרמי"ל [גינזבורג] חתנו של כ"ק אדמו"ר מוהר"ש נ"ע.

חזרנו משם לערך בשעה 4 אחה"צ.

פגישה בענין הספרים

הר"י [קוגן] נפגש אתמול עם […] ושוחח אתו באריכות. הוא נפגש אתו באמצעות אחד ממכריו. הוא לא ידע בשעת הפגישה את שמו, ולכן לא ידע שכבר החלטנו פעם שלא להפגש אתו6, כי הוא זה שאיים על סטאס ואיליא, הוא זה שעצר את וועליכוב מלתת מכתב תמיכה, והוא זה שהרד"ב פרשן רצה להפגישו אתנו ולא רצינו.

הוא ידע בפרטיות את כל תהלוכות פעילותינו בענין הספרים. לדבריו הוא היה נוכח בעת פגישת בייקער עם גורבאצ'וב כשדיברו בענין הספרים. הוא אמר שהוא הכין את תוכניות שיפוץ העיר ליובאוויטש עבור הר"נ גורארי', וביקש עבור זאת מיליונים, והר"נ גורארי' לא שילם לו. לדבריו הוא נוסע להפגש עם ברנובר לדון בעניניהם.

שיחה מיוחדת בעניני משיח

זה לא שייך לכאן, אך א"א להתעלם מכל הנושא, שבאור ליום ה' היתה שיחה, בה אמר כ"ק אדמו"ר שליט"א שהוא כבר עשה את כל שביכלתו להביא את המשיח ולא הועיל, לכן כעת שיימָצאו א' או ב' או ג' אנשים, שיסדרו מה לעשות כדי להביא את המשיח. הוזכרו בשיחה הימים המסוגלים כ"ז ניסן - ת"ת שבת"ת7.

היו אלה ימי התעוררות בכל העולם. כ"א השתדל כפי דרכו. היו כאלה שדרשו שהרבי יתגלה ויוליכינו קוממיות לארצינו. היה זה בהכרזה בהתוועדות ש"ק, ובעת חלוקת הדולרים, ולכולם השיב הרבי, שלא יתנו לו עצות, הוא יודע את שעליו לעשות, וכוונתו היתה לומר מה שהקהל צריך לעשות, שזהו הוספה בתומ"צ בהידור וכו'.

תהליכי קבלת ביהכנ"ס

כעת אחזור לענין ביהכנ"ס של פוליאקוב. ביום ועש"ק דיווח הרב"ש [קונין] שההחלטה נחתמה למסור לנו את ביהכנ"ס. במוצש"ק כתבנו לרבי בפרטיות את תהלוכות ההשתדלות בענין ביהכנ"ס במשך חמשת החדשים, ואשר אישור ההחלטה צריכה להיות ביום ב' (היום) ומבקשים ברכה שזה יהיה בהצלחה.

אתמול בחלוקת הדולרים ניגשו בני הרב"ש [קונין] וביקשו ברכה עבור קבלת ביהכנ"ס, והשיב הרבי בתמיה: הרי הודיעו לי שכבר נתקבל!?

כנראה שבאותה שעה קיבל רק את המכתב מיום ועש"ק ועדיין לא את המכתב ממוצש"ק.

בשעה 10 בבוקר מתכוננים הר"י [קוגן] והר"ז [קורבסקי] לנסוע למוס-סאוויעט להבטיח שהחתימה הסופית תתקבל מיד ובלי עיכובים, ויה"ר שיהיה בהצלחה.

אור לב' אייר ת"ת שבת"ת

זה עתה חזרנו מביהכ"נ של פוליאקוב, שם היינו יחד עם תלמידי הישיבה כמה שעות. התפללנו בחצר מנחה. הרב"ש [קונין] דרש ושרנו ניגונים. אח"כ נאם הר"י [קוגן] והתפללנו מעריב. אח"כ נטלו ידים, סעדו ואמרו לחיים.

בתחילה חשבנו שירשו לנו להכנס לביהכנ"ס. בצהרים הודיעו מהעירייה שהחתימה הסופית של הועד למסירת ביהכנ"ס תהיה מחר, ושיותן להם חודשיים להוציא את חפציהם ולעבור למקומם החדש.

מ"מ השתדלו שיורשה לנו מיד להכנס לביהכנ"ס, ולהם ישארו בינתיים המשרדים. העירייה ניסתה לשכנע אותם. גם הנהלת המחוז ואפילו המשטרה, אך ללא הועיל.

בתחילה חשבנו שהם ירשו לנו, ואז ארגנו שיבואו התלמידים, אך כשלא הרשו להכנס, סודר כל הנ"ל בחצר.

*

אני נסעתי בבוקר לביהכנ"ס להתפלל, שם נפגשתי עם הרד"ב לאזאר, שחזר מאיטליה (לשם נסע לחג הפסח), ושוחחנו על תוכניות ל"ג בעומר.

זה כמה זמן שאני ממליץ שיארגנו את החגיגה בזילאניע טיאטער (אצטדיון של סטאס) בגורקי פארק8. טלפנתי אליו ושאלתי, והשיב שאפשר לעשות זאת שם בחפץ לב.

הוא גם אמר שרוצה, הוא וגם אמו, לשוחח בענין החזרת הספרים. נעשה זאת בהזדמנות.

גם הראו לי שם את הכתבה (שהכין העורך של הקומוסומולסטווע פראוודא, כנ"ל), שנדפסה היום בעתון "ניע זיוועסמאיא" [הבלתי תלוי].

המאמר החיובי בעתון ניע זאוויסמאיא

הרי"ל גרונר סיפר היום, שגובינקו צלצל להרב שניאור להודיע שחושב לסיים בקרוב את החקו"ד של הועדה, אך מבקש שיתנו לו צילום כתי"ק אדה"ז לבדיקה וכו'. הוא גם סיפר שחלק מהספרים הועברו ללנינגרד וריגא9.

הרב שניאור הודיע הכל להר"ש בוטמן, שמסר הכל לרי"ל גרונר. הרי"ל גרונר השיב, שכל הבקשות בקשר לצילומי כתי"ק ובדיקה וכו' צריך להפנות למשלחת, ששם יש מומחה וכו'.


1) גאלינא יודאפוב.

2)) ותוכנו:

למוססאוויעט 12 אפריל 91

בזה הנני מודיע כי אף פעם לא התקיימו קהלות רפורמיות, לא ברוסיה ולא בברית המועצות, ולא כאן בתי כנסת רפורמים. ביהכ"נ של פוליאקוב בבאלשאיא בראנאיא היה שייך תמיד לאורטודוקסים, ולפי החוק של היום צריכים להחזירם לאורטודוקסים. אנשי חב"ד במשך כל ההיסטוריה ראו את עצמם כאורטודוקסים אמיתיים.

3)) לפי התנועות והבעת הפנים היה נראה לנו אז, שהוא יצא להתבודד בינו לבין קונו ולבקש שיוכל להחליט בצורה הוגנת בנושא.

4)) הליכה של שעתיים לערך.

5)) מהלך של שעה אחת לערך (והיינו מהלך של שעתיים לערך - מדירתינו עד לבית הכנסת של פוליאקוב).

6)) כדלעיל ביומן ר"ח שבט; בדר"ח אדר.

7)) שיחה פתאומית זאת נאמרה אחרי תפלה ערבית, בשעה שאצלנו היתה השעה 2 לפנות בוקר.

ידידינו הרמ"מ שי' פוגלמן הקשיב לשיחה, ומיד טלפן לנו, קמנו מיד, והקשבנו לשיחה בשידור חי.

8)) האצטדיון של התיאטרון הירוק שבגורקי פארק, שמנוהל ע"י סטאס.

9)) כ"ז כמובן בלי שום בסיס, רק כדי לערפל ולסבך את הנושא. גם בקשת כתי"ק של אדמו"ר הזקן היתה בלי שום תוכן, כי לא ידוע שיהיה כתי"ק אדמו"ר הזקן בשום אחד מהספרים של האוסף.