פרק ארבעים ותשעה

התחלת הפעילות

אסיפת חברי אגודת חב"ד ברוסיה

יום ה' ט"ז סיון בוקר, שעה 8:15

דו"ח אסיפת אגו"ח בברית המועצות, הראשונה אחרי בואינו חזרה למוסקבה:

דבר תורה

הר"י [קוגן]: בהעלותך. קנה אחד הוא כ"ק אדמו"ר שליט"א. ממנה כל אחד מדליק נר.

הרב"ש [קונין]: תעיתי כשה אובד. אשרי שזכינו להוראות ברורות. קריאת מענה כ"ק אדמו"ר שליט"א.

נושאים לדיון: ספרים. בית הכנסת. הסתדרות ומבצעים לעתיד. ילדי טשערנאביל…

ההחלטות

יום ו י"ח סיון

אחרי דיון באסיפה מיוחדת בין חברי אגו"ח היום בבוקר, הוחלט:

א) בקשר לארגון חב"ד ברוסיה צריך לשכור איש מוכשר מחב"ד שינהל את העבודה כאן מתוך משרד מיוחד.

ב) לדון עם מרת דבורה רחל על חוזה עבודה בינינו, שעליה לסדר עבורינו החזרת בתי כנסת סגורים לחב"ד, סידור ויזות וכל מה שדרוש לעבודתינו.

ג) לשכור איש שיהיה ממונה על חלוקת האוכל שיתקבל ע"י חב"ד בארה"ק ליהודים ברוסיה.

ד) ליסד בית דין חב"ד במוסקבה, שיהיה מאושר גם מטעם הרבנות בארה"ק.

ה) להתחיל להשיג תורמים שיממנו את כל ההוצאה האמורה (על ההוצאות שהיו לנו עד עתה בענין הספרים הודיעו לנו מהמזכירות שיסודר).

ו) מטעם ועד אגו"ח ברוסיה יהיה המתאם ומנהל המו"מ בהנ"ל ה"ר יוסף יצחק הכהן שי' אהרונוב, וכל החלטה תתקבל ע"י רוב חברי ועד אגו"ח באסיפות שיתקיימו מזמן לזמן1.

אורחים בשבת

יום א' כ' סיון בוקר

לפני כניסת השבת כתבנו מכתב לכ"ק אדמו"ר שליט"א, שתוכנו ההחלטות האמורים לעיל, ובקשת ברכה לעבודתינו כאן ועבודתינו בחו"ל2.

במשך הש"ק המשכנו לדון בכמה פרטים של אירגון העבודה כאן.

אתמול הלכנו לבית הכנסת כרגיל. הר"י [קוגן] הלך לשם לפני כניסת השבת ונשאר שם במשך כל היום.

בבית הכנסת היה מר רישעווסקי, אלוף השח, שבא לכאן לשחק. לפני הנסיעה דיבר הרי"ל גרונר עם הרי"י [אהרונוב] שיסדר לו כאן אוכל כשר. בש"ק התאכסן אצל הר"ז קורבסקי. הוא התפלל מוסף לפני העמוד והשתתף בהתוועדות שאחר התפלה.

גם היה שם לאניע מדניפרופטרובסק, שנמצא בימים האחרונים בדירתינו השניה3, ועוסק בקשר לעתונות בענין הספרים.

הוא אמר שבשמיני ליוני4 הוא יביא את תיק מאסר הרלוי"צ שניאורסאהן נ"ע. יתן ה' שלא ימשיך הדבר להתעכב.

חוזרים לנושא הספרים

יום ב' כ"א סיון צהרים

זה עתה סיימנו אסיפה עם וירוניקה. השתתפנו הרי"י [אהרונוב] ואני, אביה ר' רפאל וישראל.

בתחילה סיפרה שדיברה היום עם טשערנאיוב וסיפר לה שגורבאצ'וב אמר לו שיבוא למוסקבה ב6- ביוני (יום ה' הבע"ל) ואז רוצה לסיים את נושא הספרים. בשביעי הוא יפגש וישמע את הפרטים מטשערנאיוב ובשמיני יתחילו לקחת את הספרים מהספריה.

טשערנאיוב הזמין את וירוניקה לשביעי בבוקר לשמוע ממנו הפרטים, ואמר שהפעם יחזירו את הספרים גם בלי הסכמתו של גובינקו.

טשערנאיוב גם אמר לה שהיא העלתה את נושא הספרים בשגרירות הרוסית בוואשינגטון ועם אנדריוטי באיטליה [היא לא ידעה אודות אנדריוטי. דברנו בזה עם הרג"מ שי' גרליק לפני כמה חדשים, והוא דיבר עם אנדריוטי], שנפגש עם גורבאצ'וב, והביא לו מכתב בנושא הספרים ממשלת איטליה.

אח"כ דיברנו אתה בקשר לחוזה אתה, שתסדר את כל עבודתה בעניני היהודים שיהיה מטעם אגו"ח, ועפ"י הוראתם, וכשנבקש ויזות או אם יהיה בית כנסת שיכולים לקבל בחזרה תעסוק בזה עפ"י הוראותינו.

לא חתמנו חוזה, רק התדברנו הפרטים בכללות, כנסיון לשלושה חדשים.

התחלת פעילות אגו"ח ברוסיה

שוחחנו היום ואתמול בקשר לירחמיאל בלינוב שימונה לרב מטעם חב"ד בלנינגרד5. הרי"י [אהרונוב] דיבר עם הרב ירוסלבסקי וכעת הכנו מכתב הצעה ומינוי.

גם הכנו מכתב הצעה לר"י לוינסון, שיבוא לנהל את אירגון חלוקת האוכל שמביאים מארה"ק לחלק ברוסיה.

העיקר שכחתי: אתמול קיבלנו מענה מכ"ק אדמו"ר שליט"א. בקטע על ההוצאות שלנו, הדגיש הרבי את המלים "שהיו לנו עד עתה", והוסיף:

משא"כ לע"ל ועד מתי?! וכמדובר על דבר צאגו"ח ע"פ המזומן שישנו.

אזכיר על הציון.

כלומר שמעתה יהיו ההוצאות שלנו רק כמדת המזומן שיש בידינו.

בהתאם לזה שוחחנו אתמול בערב בארוכה על סדר מסוים בהוצאות.

אתמול הייתי כרגיל בישיבה ולמדתי כל אחרי הצהרים עם התלמידים - חומש, משניות ושלחן ערוך אדמו"ר הזקן.

הרב"ש [קונין] נסע לרישעווסקי. הביא לו אוכל חם וכשר, ושוחח אתו אודות בית הכנסת, שבעת פגישתו עם ראש העיר פאפוב יתן לו תודה על מסירת בית הכנסת לחב"ד.

מסרים משמחים בקשר לספרים

יום ג' כ"ב סיון, צהרים

וירוניקה הודיעה בטלפון שדיברה עם שר החוץ של הפדרציה הרוסית, וסיפר לה שגורבאצ'וב השיב לשגרירות בוואשינגטון, כי החליט לסיים את פרשת הספרים באופן חיובי.

הרב"ש [קונין] נסע עם ר' רפאל לסדר את ענין בית הכנסת, ומקוים שיחזרו עם בשורות טובות.

דוד קוגן הגיע היום מלנינגרד לעזור לר"י במחנה ילדי טשערנאביל, שהיום אמורים להגיע לשם שאר הילדים, וביחד יהיו היום כ150- ילדים.

בינתיים שוחחנו אתו בקשר למצב בלנינגרד ובקשר להבאת רב חב"די.

יכול להיות שעוד מעט יבוא הנהג לאניע, ואולי ניסע כולנו למחנה, לראות את הילדים על אתר.

יונה [פרוס] חזר באמצע הלילה, ב3- לפנות בוקר, מדניפרופטרובסק, וחוזר היום אחרי הצהרים ללונדון.

יום ד' כ"ג סיון, צהרים

אתמול נסענו כולנו למחנה לילדי טשערנאביל. אני נשארתי שם עד להיום בבוקר, והם חזרו מיד, אחרי שראו את מחנה הילדים ואמרו לפניהם דברי ברכה.

אני שוחחתי עם הילדים, התפללתי אתם מנחה והשתדלתי לקבל תמונת המצב שם.

בבוקר חזרתי לדירה והר"י [קוגן] נסע למונוסוניק. משם טלפן להודיע שהגיעו אליו ידיעות נוספות שכנראה ביום א' הבע"ל יהיו בשורות טובות בקשר לספרים.

השתדלות בנושא בית הכנסת של פוליאקוב

וכעת בקשר לבית הכנסת, שכבר הוזכר לעיל שהרב"ש [קונין] עם ר' רפאל נסעו לנסות לסדר את הענין.

הם נסעו למאלאצוב איוואנוביטש, מנכ"ל החברה (המנהלת שבבית הכנסת גאלינא באריסובה יודאפוב עומדת תחתיו), ואמר שרוצה לעשות אתם חוזה:

1) שנתפלל בבית הכנסת ביום ו', שבת וא' בכל שבוע.

2) שהמוס-סאוויעט יתן מקום ואנחנו נבנה עבורם בית בגודל בית הכנסת.

3) קביעת הזמן שכל זאת יתבצע.

הוא לקח אותם למנהלת המחלקה והיא דחתה את כל דבריו בתוקף.

הם חזרו אלינו לדירה וטענתי שאי אפשר לחתום חוזה כזה, כי עד עתה אמרו לנו שבהחלטה של המוס-סאוויעט כתוב רק שצריך להעבירם למקום החדש שיותן להם מהמוס-סאוויעט ולתקן את המקום ותו לא. ואם יחתמו חוזה שבונים עבורם, זה יומשך זמן בלי סוף והמחיר יהפך מאה פעמים. אפשר רק לדון אודות לתת להם מחיר קצוב והגיוני ביום שיצאו ויתנו לנו את בנין בית הכנסת.

אח"כ דיבר ר' רפאל עם קוסוב מהמוס-סאוויעט, שהשיב שמאלאצוב אין לו שום תוקף על המנהלת הנזכרת, ואם היא לא מסכימה לא יעזור כלום. אז טלפן חזרה למאלאצוב ואמר לו שכל הדיבור על חוזה אתו בטל.

וירוניקה אמרה להפסיק את המגעים והיא תנסה שוב לסדר את כל הענין ע"י נתליה מהמוס-סאוויעט.

הערכת מצב

יום ה' כ"ד סיון בוקר

זאת כבר למדנו, אם לא ידענו עד עתה, שבמדינה הזאת אי אפשר לדעת דבר ברור. גם כאשר מודיעים לך ממשרד הנשיא עצמו, שתוך 15 דקות מקבלים צו חתום להחזרת הספרים, או גם כאשר מקבלים כבר צו חתום מהעירייה שאנחנו מקבלים את בית הכנסת, עדיין אין זה אומר כלום וכלום, וכעבור זמן קצר רואים אנו שלא דובים ולא יער.

בכל זאת, עצם העובדה ששוב מתחילים להתקבל אלינו ידיעות שעומדים לסיים את נושא הספרים באופן חיובי בסוף השבוע הזה, והעובדה שהידיעה מתקבלת מכמה מקורות, עצם עובדה זאת משמחת היא. סוכ"ס כבר עברו כמה חדשים בלי ידיעות משמחות כאלה.

גם במשך החדשים האלה ראינו אצל הרבי שליט"א בטחון חזק ומצב רוח רגוע בקשר לנושא הספרים. כל הברכות והעידודים בחדשים האחרונים מהרבי שליט"א הראו את זאת בעליל.

שלשום הודיעה וירוניקה שטשערנאיוב אמר לה כך, ואתמול הודיע הר"י [קוגן] שקיבל ידיעה דומה ממקור אחר. וכעת מצפים אנו לראות מה יהיה בשלושת הימים הקרובים.

*

בינתיים מתנהלים כאן החיים כרגיל. הר"י [קוגן] טרוד במחנה ילדי טשערנאביל. הרי"י [אהרונוב] גם הוא טרוד בסידורים הכלליים ובניהול מגעים שונים בקשר לעבודת אגו"ח בברית המועצות ועבודת צאגו"ח בארה"ק. הרב"ש [קונין] התעסק קצת בעניני בית הכנסת של פוליאקוב ולא הצליח בינתיים, ואני לומד חצי יום עם התלמידים ובחצי היום השני עוזר ומתייעץ כאן ושם בעניני העבודה שעלינו.

בינתיים רואים אנו שהרבי שליט"א רוצה להעמיד את ארגון חב"ד בברית המועצות בסדר מסודר; מתחיל מהפתקה שקבלנו לפני נסיעתינו חזרה לברית המועצות, ועד למענה שקיבלנו בקשר לסדר בניהול הקופה ובקשר לכלים דתיקון.

כתבנו הצעת עבודה ליצחק לוינסון - שינהל את אירגון חלוקת המזון. הוא כתב על כך לכ"ק אדמו"ר שליט"א, שהואיל להשיב לו אתמול:

הסכמה וברכה. אזכיר על הציון.

וציין בחץ לקבלת הצעתינו.

זוהי תמונת המצב הכללי, אף שאין בו פרטים חדשים, מצאתי לנחוץ לסכם את המצב הכללי.


1)) למעשה חילקנו אז בינינו את העבודה כדלהלן:

הרב"ש קונין התחיל לארגן אירועים עם תוכן יהודי ליהודי רוסיה ופרסום אודותם.

הר"י קוגן התחיל להתעסק בסידור שחיטה כשרה ברוסיה.

הרי"י אהרונוב התחיל להתעסק במשלוחי מזון מארה"ק ובהדפסת עלון שבועי ברוסית (שנערך ע"י צאגו"ח בארה"ק).

אני התחלתי להתעסק בעניני חנוך ורבנות, הן במוסקבה והן בשער העיירות ברוסיה שבהן פועל שליח.

2)) היינו במוסדות שאנו ממונים עליהם בארה"ק ובארה"ב.

3)) באיזור מרוחק, שהדירות בו זולות, והשיג שם הר"י דירה נוספת עבורינו.

הדירה שימשה אותנו לתקופה קצרה. הר"י היה מתאכסן שם לפעמים.

4)) כ"ו סיון.

5)) בלנינגרד היה עד אז רק הרב מטעם חיים לויטס, ורצינו לסדר שימנו את הר"י בלינוב לרב, שהוא גם יהיה השליח הראשי. אמנם היו קשיים ולא התבצע.

אח"כ היתה סברה שאקבל על עצמי את רבנות לנינגרד, והרבי דחה הצעה זו, כפי שיסופר להלן ביומן ה' אלול.

כך נמשך עד שבתחלת קיץ תשנ"ב בא לשם השליח הרב מנחם מענדל שי' פעווזנער.

על כל זאת בהמשך היומן. וראה גם לעיל ביומן ט"ז שבט.