פרק שישים ושבעה

נסיעתי ליו"ד שבט לנ.י.

יום א', ז' שבט בוקר

בלילה דברתי עם זוגתי תי'. היא מאד רוצה לבא להיות אתי, וכל השאלה אם לקחת גם את הילדים, שספק אם יש להם כאן מסגרת חינוכית מתאימה.

יש גם סברה שאסע ליו"ד שבט לרבי ושם לנסות לגייס תרומות להוצאות של השליחות שלנו, ונראה איך יפול דבר בימים הקרובים.

יום ב', ח' שבט בוקר

כתבתי לכ"ק אדמו"ר שליט"א:

במשך שבעת החדשים האחרונים, עשינו כמה נסיונות לגייס כספים כדי לממן את הוצאות שליחותינו מכאן, ע"י טלפונים ומכתבים, וכמעט לא הצלחנו לאסוף מאומה בדרך הזאת.

צמצמנו את ההוצאות כפי האפשר ומ"מ עלו ההוצאות עד...

כעת עלה בדעתינו שאסע לזמן קצר לנ.י. ושם אשתדל בעזהי"ת לגייס תרומות למען שליחותינו, ואשאל הסכמת וברכת כ"ק אדמו"ר שליט"א.

יום ג' ט' שבט אחה"צ, במטוס ממוסקבה לנ.י.

על המכתב המועתק לעיל השיב כ"ק אדמו"ר שליט"א:

הסכמה וברכה, אזכיר על הציון.

בהתאם לכך יצאתי היום בבוקר במטוס דעלטא, בתחנת ביניים בפרנקפורט.

נסעתי יחד עם הר"ש העבער שחוזר היום מביקורו במוסקבה קיוב וקישינוב.

בפרנקפורט שהינו 3:30 שעות והמשכנו בדרך לנ.י. לפי התוכנית נגיע לנ.י. בשעה 3:15 ומקוה אני שנספיק לתפלה ערבית עם הרבי, שמתפלל היום לפני העמוד.

במשך היום קיבלנו אתמול מכתב מהמבצעים (מארשלס) שאינם יכולים לבצע את פסה"ד של החזרת הספרים בגלל טעות ברישום פסה"ד, ובגלל שאין קטלוג מדוייק לאוסף.

הרב"ש [קונין] נסע לשגרירות והיא נסעה פעם נוספת לזי'טינוב, אך את התוצאות כבר לא הספקתי לשמוע לפני נסיעתי.

עידודים ומענות מהרבי

יום ה', י"א שבט בוקר, ספריית אגו"ח בנ.י.

הגעתי לכאן שלשום בערב, כשעה לפני מעריב.

אחרי שהרבי התפלל מעריב לפני העמוד, חילק קונטרס מאמרים תרפ"ב. כשעברתי נתן לי הרבי טופס נוסף, ואמר:

פאר די ספרים.

חוברת נוספת שנתן הרבי עבור ההתעסקות בענין הספרים

במשך היום י' שבט דברתי עם הרבה אודות השתתפות בהוצאות השליחות ונענו במדה מסויימת, אך עדיין רחוקה הדרך עד כיסוי כל הגרעון. אמשיך אי"ה היום.

אתמול בלילה היתה התוועדות יו"ד שבט, וכיבדוני לדבר. סיפרתי בכללות המצב וסיפרתי סיבת בואי וסיימתי שכ"א יכול לקחת חלק בשליחות ע"י כיסוי ההוצאות.

דיברתי עם הר"ה זלצמן אודות המסמכים שצילם הענדל דייטש בפטרבורג1, וסיפר שהרבי אמר לתת לי לבדוק.

יום ועש"ק בשלח בוקר, ספריית אגו"ח

בלילה היתה חלוקת דולרים. הרבי קרא לי חזרה, נתן לי עוד דולר ואמר:

פאר די ספרים.

בדרך לצאת, פגש אותי ליד המעלית. פנה אלי ושאל:

שוין געקראגן צי ניט? [כבר קבלת או לא?]

השבתי: יע!

יום א', י"ד שבט בוקר, ספריית אגו"ח

ביום ו' הייתי טרוד כל היום בגיוס תרומות, ובסוף היום דיווחתי לכ"ק אדמו"ר שליט"א:

הגעתי לכאן באור לי' שבט, ובמשך שלשת הימים שאני כאן דברתי עם הרבה מאנ"ש אודות ההשתתפות בהוצאות שליחותינו...

אני חושב לנסוע בחזרה למוסקבה במוצש"ק פר' יתרו, בכדי שאוכל להגיע לשם בזמן לעזור בעזהי"ת בניהול כנס השלוחים, הרבנים והתמימים, בימים כ"ב-כ"ד שבט, ואבקש ברכת כ"ק אדמו"ר שליט"א להצלחה בכל האמור לעיל.

יום א' ערב

על המכתב הנ"ל השיב כ"ק אדמו"ר שליט"א:

והצלחה רבה ונמשכת ובהוספה וזמן גרמא ובאופן דר"ה לחטה גו' ודבש2.

כשעברתי בדולרים, נתן לי הרבי עוד דולר ואמר:

פאר די ספרים.

מענה הרבי אודות תוכניות הספריה במוסקבה

יום ג' צהרים, ט"ז שבט, ספריה

כתבתי מכתב אודות הספרים, והרבי השיב היום בצהרים:

אל כבוד הרי"ל שי' גרונר

שלום וברכה!

בהמשך להמדובר, עושה אני כהצעתו ורושם את השאלה העומדת על הפרק עתה:

עומדים אנו בימים אלה בפני פרשת דרכים, והחובה להחליט אם יש לפנות על ימין או על שמאל. אצלינו חברי המשלחת לא ברור המצב כלל, וגם יש חילוקי דיעות, ולענ"ד נראה שבזה שלא באים להחלטה ברורה יכולים להכנס למבוי סתום, שאח"כ יהיה קשה לתקן.

כוונתי בכל הנ"ל הוא מה שהוחלט בזמן האחרון להקים אקדמיה ואוניברסיטה וספריה בביהכ"נ שלנו...

לענ"ד, מעולם לא היתה הוראה להסכים לתוכנית זו, ויש ספיקות גדולות אם הוא תביא להחזרת הספרים או שהיא תמנע את החזרתם בהסכמתינו הרשמית. ומי יודע אם אח"כ לא יהיה מדאי מאוחר מלשנות דבר מה.

מטעם האמור לעיל, אני מעולם לא חתמתי על שום מסמך שיכול להשתמע כהסכמה לתוכנית האמורה, ואיני יודע איך לנהוג בעתיד - באם כעת לא תהיה החלטה ברורה ועמדה תקיפה בנושא, לפנות על ימין או על שמאל.

הרבי השיב:

כעצת עסקני ורבני אנ"ש המבינים בזה. אזכיר עה"צ.

מענה הרבי אודות כנס השלוחים

יום ו', עש"ק י"ט שבט

אתמול כתבתי מכתב לרבי, שאני מחכה עליו כעת למענה:

ב"ה יום ה' ח"י שבט ה'תשנ"ב

כ"ק אדמו"ר שליט"א

...ב) אני חושב לנסוע חזרה למוסקבא אי"ה במוצש"ק, כדי להגיע לשם בזמן - לעזור בניהול כנס השלוחים, הרבנים והתמימים. מצו"ב סדר היום.

ג) זוגתי וב"ב רוצים לנסוע להיות אתי במוסקבא, עד אשר נחזור בקרוב עם הספרים, אבקש את הסכמת וברכת כ"ק אדמו"ר שליט"א.

...ו) בזמן הפנוי שיש לי במוסקבא, הריני מתעסק בעיקר בהדרכת התלמידים ובנתינת שיעורים בישיבה ובמכון חי' מושקא, ומבקש אני ברכת כ"ק אדמו"ר שליט"א להצלחה.

קיבלתי מענה:

אזכיר על הציון לכל הנ"ל והזמן גרמא להצלחה מופלגה.

[ועל סיום בקשת הברכה להצלחה, הוסיף בכתי"ק:]

רבה ומופלגה.

חזרה במוסקה

יום ב', כ"ב שבט בוקר, יבלוצ'קובה

הגעתי אתמול בערב חזרה למוסקבה.

יחד אתי נסע במטוס הרשד"ב פרידמן. הוא כתב לרבי לפני שבוע אודות כמה תוכניות לעזור בענין הספרים, והרבי השיב לו שהזמ"ג לבשו"ט בהנ"ל וכיו"ב.

גם הר"י קרינסקי והר"א שמטוב התחילו לחפש דרכים להזיז משהו בענין הספרים.

וכאן בשטח נראית תזוזה, שיש הוראה משאכין3 (אחד מסגניו של יעלצין) שמחר ביום ג' יתחילו למסור לנו את הספרים ולהתנות אתנו שניתן להם צילומים מהספרים עד סוף שנת 92. אמנם הבעיה היא כרגיל, שכתוב שם שהספרים ישארו כאן במבנה שלנו ולא בספריה המרכזית שלנו בנ.י.

בינתיים מתחיל כאן היום כנס השלוחים וכנס השלוחות. מחר כנס הרבנים ומחרתיים כנס התמימים.

אתמול בלילה שוחחתי בארוכה עם הרי"י [אהרונוב] והרד"ב אודות סדר היום בכנס. אמנם במקום לכתוב אודות התוכניות אעדיף לכתוב אח"כ אודות הכנס כפי שיתקיים לפועל.


1)) כמסופר לעיל ביומן י"ט תמוז.

2)) כלומר באור לט"ו בשבט שהוא ר"ה גם לז' המינים ועד "ודבש".

3)) כבר במוצש"ק כתב לי הרי"י אהרונוב אודות הוראה זו (לפני חתימתה). למעשה נחתמה ההוראה בתאריך 29 ינואר (כד שבט). והיא נזכרת גם לקמן ביומן ט"ז אד"ר.