פרק שבעים וששה

התפתחויות שנת תשנ"ג

עד כאן העתק היומן שרשמתי בתקופת שהותי ברוסיה. אחרי הנסיעה הזאת נשארתי כבר בנ.י.

במשך הזמן נסעתי מספר פעמיים לשבועות אחדים לרוסיה; אמנם עיקר הנסיעות היו קשורות לפעילות חב"ד ברוסיה, ולא כל כך בקשר לספרים.

הרי"י שי' אהרונוב המשיך לפעול בדרכיו ע"י אישי צבור בארה"ק ואירופה, הרב"ש שי' קונין המשיך לפעול ע"י אנשי ממשל בארה"ב והר"י קוגן המשיך לפעול בתוך רוסיה. אמנם פעילות זו לא נרשמה ביומן שלי.

יומן קבוע לא רשמתי בתקופה הזאת, גם הפעילות בנושא הספרים היתה מוגבלת. כשהיה לי מה לרשום בנושא הספרים הייתי רושם ביומן, או הייתי רושם זאת בצורת מכתב אל הרי"י [אהרונוב], ומשם מועתק חלק מהבא לקמן:

איך אפשר לעזוב את נושא הספרים?

ב"ה יום ד' ח' מ"ח ה'תשנ"ג

ידי"ע יוסף יצחק שי' אהרונוב

שלום וברכה!

גמרתי את השיחה אתך היום ונכנסתי לדכאון, וכי מה יש לי לעשות כעת במוסקבא בענין הספרים?

נשכבתי על הספה והתחלתי לחשוב על דבריך, סוכ"ס איך אפשר לעזוב את ענין הספרים שהוטל עלינו, ואת אגו"ח שהוטל עלינו!? ובסוף החלטתי שאסור לי לשפוט לבד, שאני נוגע בדבר, שאיני רוצה לנסוע כלל. והרי יש בכמה מכתבי רבותינו שבשעה שיש ספק רציני צריך לשאול שלושה אנשים שאין להם פניה בהענין.

הלכתי ל… ומתוך דבריהם (רובם) נשאר כך: אסור לעזוב את ענין הספרים, וצריך לנסוע לפחות לזמן קצר שיתפרסם שנסענו ועסקנו ודרשנו את החזרת הספרים.

בהתאם להנ"ל החלטתי סוכ"ס לנסוע מחר לסדר את הויזה ולנסוע באחד מימי השבוע הבע"ל, לשבוע.

רשיון הספריה לראות הספרים

לפני פורים תשנ"ג הודיעו ממשרד התרבות שירשו לנו לראות ולבדוק הספרים1. הייתי אז בנ.י. וכתבתי במכתב להרי"י שי' אהרונוב:

ב"ה יום ג' ט"ז אדר ה'תשנ"ג

ידי"ע יוסף יצחק שי' אהרונוב

שלום וברכה!

לא ידעתי את נפשי מרוב צער, ולכן קשה לי לכתוב או להסביר בסגנון רגוע, ברם אשתדל בזה, ומה' אבקש שיהי' עם פי ועם נפשי בהחילי:

א) מהי התועלת ומהו התוכן של הליכה לראות הספרים, מלבד ה"הסחה" מהנושא העיקרי קבלת הספרים!?

ב) מה יש להסתכל בספרים האלה? האומנם לדעתך צריך אני להתיישב ללמוד רמב"ם בספריה?

ג) אתה כבר יודע מאז ומתמיד, שכל פעם שהם מרגישים לחץ להחזיר את הספרים, הם מיד מעלים איזושהי הסחה, עד שיצליחו להשתיק את הלחץ. גם כעת זהו מה שקורה, והמענה היחיד שיכול להיות הוא - לא זאת ביקשנו!

חשש זיופי הספרנים

בט"ז אדר אמנם נכנסו לבדוק הקטלוג והספרים, והתמים חיים אליעזר שי' אשכנזי דיווח לי בפאקס על מה שראה. מתוך מכתבו למדתי דבר מבהיל, ואודותיו כתבתי מיד בפאקס להרי"י שי' אהרונוב:

ב"ה אור ליום ד' טו"ב אדר ה'תשנ"ג

ידי"ע יוסף יצחק שי' הכהן אהרונוב

שלום וברכה!

קבלתי בפאקס את הרשימה מאת חיים אליעזר שי' אשכנזי. והאמת היא שלדידי אני מסופק בתועלת בעיון בספרים, והרי יש בזה חששות של "הסחה". אמנם מה שיש כן לעיין הוא, שלענ"ד הם עוסקים באחרונה בזיוף וטשטוש ההוכחות שכל אוסף פוליאקוב הוא באמת אוסף שניאורסאהן. ואעיר בזה כמה פרטים:

א) בין הספרים שראו היום יש כמה שרשום בהם "פ" [סימן לאוסף פוליאקוב], והם מספרים 816, 937, 660, 1040, 1192. וזה מאד חשוד, האומנם בשאר הספרים לא רשום ליד המספר ה"פ"? ולענ"ד היה גם אצלם כזה סימן!

ב) שלחתם לי רשימה של יותר מ70- ספרים של אוסף "ש" [סימן לאוסף שניאורסאהן], האם ראיתם שהסימן "ש" רשום רק בכרטיס, או גם בספר; כי בתיאורי הספרים לא הזכרתם זאת כלל!?

ג) האם נראה לכם שהרישום "ש" שעל הכרטיסים הוא ישן, או שנוסף בשנה האחרונה לשם זיוף?

ד) ויתירה מזו, חמשת המספרים שהזכרתי, לפי דבריכם נראה, שבכרטיס הוא רשום "ש" ובספר הוא רשום "פ".

ה) כל האמור לעיל נותן לי סיבה לחשוש, שבזמן האחרון הם עוסקים במחיקת הסימן "פ" והוספת הסימן "ש" - בספרים האלו שיש בהם סימנים מובהקים שהם מספריית רבותינו. אלא שעדיין לא הספיקו למחוק את כולם ועדיין לא הספיקו להוסיף בכולם, ולכן יצא השיבוש האמור. וזאת כדאי שחיים אליעזר אשכנזי יבדוק.

ו) כדאי אולי שתתן את המכתב לאשכנזי, שהוא ימשיך לבדוק שם, כאמור לעיל.

ז) יכול אתה לומר, שא"כ אולי כדאי שאני אבוא לבדוק זאת בעצמי; ואצלי [ברור] שהם יסתמו מיד את הדרך שלא אוכל לבדוק כלום, כפי שעשו בפעם הקודמת. משא"כ אצל אשכנזי הם לא יחשדו כ"כ, והוא יוכל לרשום לעצמו את כל מה שיתברר לו.

שלום דובער לוין

נ.ב.

כל הסיפור של הקטלוג המיוחד שמסרו לכם, נראה מאד חשוד, שהרי אין שום קטלוג מיוחד לאוספים מיוחדים, רק כולם כלולים בקטלוג הכללי העומד בפרוזדור. וראיתי שאין אף מקבילה אחת בין הכרטיסים שבקטלוג הכללי ובין הכרטיסים שבקטלוג שמסרו היום, כי כל הכרטיסים שבאוסף הכללי הם רק מהמוזיי קניגי, וכל הכרטיסים שבקטלוג שמסרו היום הם מהאוסף הרגיל.

גם נראה מאד חשוד מה שהם ידעו איך למצוא הספרים, שהרי הספרים עמדו לפני חצי שנה בלי כל סדר כלל, רק סתם מונחים בערימות בארונות. ובאופן כזה אין שום אפשרות למצוא ספר, רק כאשר מונחים לפי המספרים או לפי שמות הספרים וכיו"ב. והיום שהם מצאו את הספרים שבקשתם, מוכרח לומר שבמשך החצי שנה האחרונה הם סידרו את הספרים בארונות; איני יודע איך, אך אני חושש שזהו חלק מפעולות הטשטוש של העובדות וההוכחות. ולכל זה צריך לשים לב.

מכתב לספרן הספריה במוסקבה

ב"ה יום ד' טו"ב אדר ה'תשנ"ג

נא למסור את המצו"ב לאהרונוב שי', באם א"א להשיג אותו, אולי כדאי למסור את המכתב המצו"ב לגולדנברג, ע"י אשכנזי שכנראה נמצא בספריה:

כבוד ידידי מר שמואל גולדנברג שיחי'

שלום וברכה!

ברוב עונג שמחתי לשמוע איך שידידי כבודו עזר אתמול לחברים שלי למצוא ולראות כמה ספרים מהאוסף של אדמו"רי חב"ד. ושמחתי לשמוע שגם המנהלים פיליפוב ודירייגין לא הפריעו לו מלתת יד עוזרת לחברים שלי.

הדבר הזה נותן לי את התקוה, שעתה נוכל לבצע גם את מה שהתחלנו בעבר, לנסות לברר לעצמינו, כמה מאוסף פוליאקוב הם באמת מאוסף שניאורסאהן.

בודאי זוכר ידידי איך שישבנו אז יחד עם כל הועדה, ובקשתי שיתנו את רשימת ספרי אוסף פוליאקוב שבמוזיי-קניגי, שהם יותר ממאה כרכים, ואז אברר אם כולם באים מאוסף שניאורסאהן; אלא שאז לא הרשו לי לעשות זאת, וכך התבטלה הועדה המיוחדת. ואולי כעת יוכל ידידי להשיג עבורינו את הרשימה הזאת, למסור אותה לחברים שלי שם, ואז אוכל לנסות לברר אם הם מאוסף שניאורסאהן, לשמחת לבב כולנו.

באמת רציתי לעשות זאת גם בקשר לאלפיים הספרים שבאוסף הרגיל, וגם בקשר לעשרת אלפי הספרים שבמחסן חימקי, אלא שרשימה גדולה כזו בודאי יהיה קשה להתחיל אתה, ולכן נתחיל ממאת הספרים (ובודאי אין שם יותר ממאה וחמשים, כפי שראיתי אז) שבמוזיי-קניגי.

וזאת תהיה בודאי התחלה טובה שנוכל להראות לכל העולם שאנחנו רוצים לעזור זה לזה.

המחכה למענה משמח

שלום דובער לוין

סיום המשחק

למחרת כתב לי שוב התמים אשכנזי, שבדק כדברי ומצא אשר:

בכל הכרטיסים (הישנים) ללא יוצא מן הלל ניכר שהי' כתוב מקודם ה"פ" [סימן לאוסף פוליאקוב] וע"ז כתוב ה"ש" [סימן לאוסף שניאורסאהן] .. בא' הפעמים שניגש אלינו שמואל גולדנברג הוא התחיל לומר שזה שנראה שכתבו "ש" על ה"פ" זה בגלל .. והסתבך בלשון, ובסוף אמר "מה משנה העיקר שיש לכם את הספרים".

משחק זה נמשך רק יום אחד, למחרת רמזו להם שהמבצע הושלם, ויותר אינם צריכים לבוא לספריה לראות הספרים.

ושוב עומדים אנו בתחלת הדרך, מתוך תקוה ובטחון שבקרוב ממש יוחזרו הספרים לבעליהם, והיפלא מה' דבר.

*

רבו הנסיונות להמשיך את ההשתדלות בענין הספרים בשנים הבאות, ע"י חברי במשלחת המיוחדת הזאת; אלא שבתקופה הזאת לא רשמתי יומן.

בין הפרטים שזכורים לי מאז:

א) ביקור שר התרבות הרוסי מר יבגני סידרוב במוסדות צאגו"ח בכפר חב"ד, ושיחה עם הרי"י אהרונוב בנושא החזרת הספרים.

ב) שיחות ראש הממשלה מר בנימין נתניהו עם נשיא רוסיה מר בוריס יעלצין בנושא החזרת הספרים (את המגעים עם מר נתניהו ניהל הרח"י שי' לעבאוויטש, מראשי צאגו"ח בארה"ק, שסייע בהמשך המגעים).


1)) המכתב הראשון שנכתב בנושא הזה, ע"י שר התרבות החדש מר סידרוב, לא הגיע לידיעתינו. אמנם בתאריך שלפנינו (9.3.93) כתב השר מכתב נוסף אל חברי אגודת חב"ד, ותוכנו:

הריני מצטער מאד מהעובדה שמכתבי ששלחתי בינואר הגיע אליכם רק עכשיו, לפני כנס נציגי הדומה. מישהו דוקא מנסה לא להרשות לנו להחליט את הנושא הדרמטי בדרך תרבותי. היום שוב נתתי הוראה למנהל הספריה הלאומית של רוסיה, מר פיליפוב, שירשה לכם להכנס היום לבדוק את הספרים, ומחר בבוקר לאוסף כתבי היד. במקום הזה יוכלו לבוא 6 מומחים של אגו"ח (לצערי יש שם רק 6 מקומות). אני מבקש אתכם מאד להמנע מפרובוקציות אפשריות בתקופת המשבר הפוליטי במדינתינו, כלומר לא לצאת להפגנות.