ספריית חב"ד ליובאוויטש

פרק לג

שנת תרצ"ה

מתיבתא ר' חיים ברלין

בקיץ תרצ"ה באו אלי בעלי בתים והורים מישיבת ר' חיים ברלין ובקשו ממני לייסד מתיבתא, היינו מחלקה גבוהה ללימודי קודש ולהבדיל גם ללימודי חול (האי סקול). היו אסיפות אחדות והשתתפו גם איזה רבנים.

הר"ר יצחק נ"י שמידמן, שהי' מנהל ישיבת תורת חיים באיסט ניו יארק אמר לי, שאם יעלה בידי לייסד מוסד כזה בודאי ישלח את תלמידיו אלי.

כבר התדברנו עם הבע"ב של "סטאון עוו. תלמוד תורה", שיתנו לנו קומה אחת עבור המחלקה.

אמנם אחדים המרבנים דבראנזוויל ואיסט ניו יארק התקנאו ולא רצו שהשפעת ליובאוויטש תתרבה. התאספו בחשאי ולקחו את הר"ר יצחק נ"י הוטנר (הוא הי' אז א עלטערער בחור בלי זקן, אך הי' נודע ללמדן), והלכו לבע"ב של "סטאון עוו. תלמוד תורה" וביקשו שלא יתנו לנו את הבנין.

הם קיבלו תיכף את רבי הוטנר לר"מ ופתחו את הישיבה הנקראת כעת מתיבתא ר' חיים ברלין (שנה).


(שנה)) בתחלת ההתייסדות היו התלמידים באים אלי להשתתף בלימוד הדא"ח ובהתוועדויות, וגם הר"י הוטנר ביקש ממני לתת לו את השיחות לקוטי דיבורים שהיו מתקבלים מאטוואצק והמאמרים קונטרסים וקובצי התמים.

אך כעבור שנים אחדות התחיל להזהיר את התלמידים שלא יבואו להשתתף בלימודי דא"ח. וכשראה שאין נשמעים אליו בזה, איים עליהם שישלחם מן הישיבה, ולקח מהם תקיעת כף ושבועה שלא יבואו לביתי (כן סיפרו לי תלמידים שלו שבאו אח"כ ללמוד אצלינו).

עד כדי כך הי' הדבר קשה, שכשבא כ"ק אדמו"ר הריי"צ נבג"מ הנה ונפתחה ישיבת תות"ל, עלה לי בכובד לפעול על כמה מהבחורים שלנו שיבואו ללמוד אצלינו בתות"ל, שפשוט יראו ממנו.

התלמידים סיפרו לי שהלך לבקר את הרבי מסאטמער, מוויזשניץ, מסקווער ועוד, ואח"כ אמר להם שהלך לכל האדמו"רים וקיבל מהם מה שאפשר לקבל מהם, וכעת יכול הוא לתת לתלמידיו מכל הדרכים שאפשר לקבל מהם אופני עבודת השי"ת, למען לא יצטרכו ללכת למקומות אחרים לחפש איזה חדשות בעבודת השי"ת.

(שנה)) בתחלת ההתייסדות היו התלמידים באים אלי להשתתף בלימוד הדא"ח ובהתוועדויות, וגם הר"י הוטנר ביקש ממני לתת לו את השיחות לקוטי דיבורים שהיו מתקבלים מאטוואצק והמאמרים קונטרסים וקובצי התמים.

אך כעבור שנים אחדות התחיל להזהיר את התלמידים שלא יבואו להשתתף בלימודי דא"ח. וכשראה שאין נשמעים אליו בזה, איים עליהם שישלחם מן הישיבה, ולקח מהם תקיעת כף ושבועה שלא יבואו לביתי (כן סיפרו לי תלמידים שלו שבאו אח"כ ללמוד אצלינו).

עד כדי כך הי' הדבר קשה, שכשבא כ"ק אדמו"ר הריי"צ נבג"מ הנה ונפתחה ישיבת תות"ל, עלה לי בכובד לפעול על כמה מהבחורים שלנו שיבואו ללמוד אצלינו בתות"ל, שפשוט יראו ממנו.

התלמידים סיפרו לי שהלך לבקר את הרבי מסאטמער, מוויזשניץ, מסקווער ועוד, ואח"כ אמר להם שהלך לכל האדמו"רים וקיבל מהם מה שאפשר לקבל מהם, וכעת יכול הוא לתת לתלמידיו מכל הדרכים שאפשר לקבל מהם אופני עבודת השי"ת, למען לא יצטרכו ללכת למקומות אחרים לחפש איזה חדשות בעבודת השי"ת.