ספריית חב"ד ליובאוויטש

פרק לד

שנת תרצ"ו

נסיון פתיחת ישיבה ברוחה של ליובאוויטש - ישיבת תורת אמת -

אחרי שהתפשטה השמועה שהרבה תלמידים נתעוררו ברוח של יר"ש רצינית, הסתעף מזה אשר בקיץ תרצ"[ו] באו אנשים ממנהיגי ישיבת תורת אמת בבארא פארק בהצעה, שחסידי חב"ד ישתתפו בהנהלת הישיבה, ואני אהי' מנהל הישיבה (שנו).

היו אסיפות אחדות (שנז) והודיעו בעתונות עד"ז, ובתחלת הזמן דשנת תרצ"[ז] נכנסתי בתור מנהל הישיבה.

המצב הרוחני של הישיבה התרומם הרבה. הכנסתי את הרה"ג ר' יוסף דוב נ"י קאסטעל בתור ר"מ ראשי למחלקה הגבוהה (שנח), ואת האברך יששכר פרנקל למחלקה של גמ', ואת ר' נחמן מאנדל נ"י למורה.

ר' יוסף דוב קאסטעל

מכתבו של ר' יוסף דוב קאסטעל אל המחבר

הרב קאסטעל, אף שחסר לו תמיד מדידת כלי המקבל, אבל התלמידים הטובים הצליחו בלימודים וביר"ש. והרנ"מ הצטיין בהחזקת המשמעת בתלמידים ובהנהגה של יר"ש.

הורים מבראנזוויל כמו ר' אברהם איסקאלסקי ור' זאב בוימגרטן שלחו את בניהם לבארא פארק ללמוד בישיבת תורת אמת.

אמנם השתתפות אנ"ש באסיפות והתעניינותם לטובת הישיבה פסקה לגמרי, והמצב הכלכלי של הישיבה לא הי' בטוב.

ועד הישיבה, מר בן ציון סילווער ע"ה ומר ש. דייטש ומר דעניעל, קיבלו אז את הר"ר ברוך קארף (בן הרבי קארף ז"ל מבאסטאן שהי' נקרא דער זווילער רבי) למנהל כספי.

הוא הי' טיפוס אמריקני ומשך את הבע"ב בחלקת לשונו, אך לפועל לא הוטב המצב הכלכלי של הישיבה ולא הי' במה לשלם למורים. אני לא לקחתי שכירות משך זמן והפסקתי מלכת לישיבה.


(שנו)) בתחלה חשבו לקרוא לה בשם תומכי תמימים. המחבר כתב על כך אל הר"י פייגין, הי"ד, שהשיב לו בכ"ח תמוז תרצ"ו:

דבר יסוד ישיבה ברוחה של תו"ת במחנכם הנה הוא ענין דק, איידעלער ענין זייער ... ולדעתי בראש וראשונה, שבשנים הראשונות לא תקרא בשם תומכי תמימים, רק כעבור זמן נכון אז יוכלו לשנות שמה, אבל בראשונה צריכים להזהר מזה ביותר.

ובתחלת שנת תרצ"ז כותב לו שוב:

באמת הי' ראוי אשר תכתוב בפרטיות יותר איך הוא אופן התעסקותך בהישיבה תורת אמת, כמה זמן הנך נותן ע"ז, ואיך באמת כעת עם אגודת חב"ד, כמה זמן יש לך ליתן ע"ז, ואם באמת אינם סותרים המה זל"ז, ובכלל מה היא עבודתך שמה אם בהנהלה הרוחנית או גם הנהלה הגשמיית היא בידיך, ואיך המה התלמידים לע"ע, בני כמה, ומה היא ידיעתם בלימוד, ובאיזה ציור יכולים לחשוב שיהי' ברוחה של תומכי תמימים, אם שייכים המה גם לאיזה לימוד של חסידות, או רק יכולים לחנכם ברוח זה, מענין לידע הדברים.

ושוב כותב לו בי"ג טבת תרצ"ז:

מה שלומך, איך עם עבודתך בהישיבה, אם נותנת פירות ברוחניות ובגשמיות בהנוגע אליך בפרט, ואחרי עבור זה איזה חדשים ראוי הי' שתכתוב מכתב פרטי מפרטי הלימודים, כי הרי יש תקוה כי תהי' א חסידעשע ישיבה.

בינתיים כתב לו המחבר בג' כסלו (בארכיון המחבר יש העתק המכתב):

בקשר לעבודה בהישיבה אשר אני מחזיק שם משרת מנהל על ענינים הרוחניים ואשר ת"ל במשך הירחים אחדים אשר אני שם עמדה הישיבה בציור ישיבה (היינו כמו כל הישיבות דפה), אשר עד בואי לשם היתה עזובה ועומדת להסגר (מפני אי סדרים ושום ציור רוחני לא הי' לה).

השתתפות אנ"ש בה מעט מזעיר, לא רק שלא קבלה הישיבה מהם שום תמיכה כספית כמעט, כ"א גם השתתפות בההנהלה הרוחנית מעטים המה אשר באפשרי לעניינם...

(שנז)) בארכיון המחבר נמצאת טיוטה מפרטי-כל האסיפה שהתקיימה בנידון זה באור ליום ו' עש"ק פ' ראה תרצ"ו:

נתאספנו בבית הרב טעלושקין יחי', הרב סימפסאן, משה סלאווקין, והרב דזשייקאבסאן, מר סילבער ומר וואלף ומר ביגעלאייזן...

נתאספנו ע"ד השתתפות עבודת אגודת חב"ד בהקמת והפרחת ישיבת תורת אמת, ביחד עם הנהלת הישיבה הקודמים.

1) מחליטים - מנהלי ישיבת תורת אמת מסכימים ומחליטים שהנהלה הרוחנית של הישיבה תתנהג ברוחה והשפעתה של חסידי חב"ד, ע"י ועד מיוחד של אגודה, עם השתתפות העבודה של מתעסקי הישיבה עד עתה.

ההנהלה הכללית מתנהגת בעבודה משותפת של המנהלים הקודמים עם השתתפות באי כח מאגודת חב"ד.

2) ועד המיוחד של אגודת חב"ד מחליטים להשפיע על מר ישעיה גארבער לקבל ע"ע את הנ"ל בתור יושב ראש נכבד של הישיבה (מנהלי הישיבה מסכימים ע"ז) בתור נשיא נשאר על משרתו.

(שנח)) עד אז הי' רב בעיר יוטיקה, נ.י. בארכיון המחבר יש מכתב שכתב לו בג' פר' בלק תרצ"ו:

מצב הענין הקדוש שדברנו ... כאשר ידוע שכל דבר יקר וקדוש יש להם הרבה מונעים ומעכבים מסכים ומבדילים על אור יקר וקדוש שתתווסד ישיבה וחסידות ביחד באמעריקע, אשר מיום שנתווסדה לא זכתה לזה. ע"כ ידידי יקירי נא לכתוב לי תיכף מיד ותהתחזק בכל כחך, וגם אני בעזהשי"ת אתן לענין זה כל כחי וכשרוני.

ובג' לפר' שופטים כותב לו שוב:

מכתבו קבלתי ושמחתי מאד שיש לי איזה תקוה, מ"מ לבי מפחד ומסתפק אודות הענין הזה, כפי מכתבך הדבר הזה עוד בספק ... מ"מ אני מחזק בטחוני בה' שבודאי יעזור אותנו להוציא את הדבר הקדוש לפועל. וחפצתי לנסוע היום, אך כעת אני קצת חולה וצריך לי להיות בביתי איזה ימים, ובעזהשי"ת אחר השבת הבע"ל אסע לנ.י. ואז נדבר ביחד מה לעשות אודות הדבר הזה.

(שנו)) בתחלה חשבו לקרוא לה בשם תומכי תמימים. המחבר כתב על כך אל הר"י פייגין, הי"ד, שהשיב לו בכ"ח תמוז תרצ"ו:

דבר יסוד ישיבה ברוחה של תו"ת במחנכם הנה הוא ענין דק, איידעלער ענין זייער ... ולדעתי בראש וראשונה, שבשנים הראשונות לא תקרא בשם תומכי תמימים, רק כעבור זמן נכון אז יוכלו לשנות שמה, אבל בראשונה צריכים להזהר מזה ביותר.

ובתחלת שנת תרצ"ז כותב לו שוב:

באמת הי' ראוי אשר תכתוב בפרטיות יותר איך הוא אופן התעסקותך בהישיבה תורת אמת, כמה זמן הנך נותן ע"ז, ואיך באמת כעת עם אגודת חב"ד, כמה זמן יש לך ליתן ע"ז, ואם באמת אינם סותרים המה זל"ז, ובכלל מה היא עבודתך שמה אם בהנהלה הרוחנית או גם הנהלה הגשמיית היא בידיך, ואיך המה התלמידים לע"ע, בני כמה, ומה היא ידיעתם בלימוד, ובאיזה ציור יכולים לחשוב שיהי' ברוחה של תומכי תמימים, אם שייכים המה גם לאיזה לימוד של חסידות, או רק יכולים לחנכם ברוח זה, מענין לידע הדברים.

ושוב כותב לו בי"ג טבת תרצ"ז:

מה שלומך, איך עם עבודתך בהישיבה, אם נותנת פירות ברוחניות ובגשמיות בהנוגע אליך בפרט, ואחרי עבור זה איזה חדשים ראוי הי' שתכתוב מכתב פרטי מפרטי הלימודים, כי הרי יש תקוה כי תהי' א חסידעשע ישיבה.

בינתיים כתב לו המחבר בג' כסלו (בארכיון המחבר יש העתק המכתב):

בקשר לעבודה בהישיבה אשר אני מחזיק שם משרת מנהל על ענינים הרוחניים ואשר ת"ל במשך הירחים אחדים אשר אני שם עמדה הישיבה בציור ישיבה (היינו כמו כל הישיבות דפה), אשר עד בואי לשם היתה עזובה ועומדת להסגר (מפני אי סדרים ושום ציור רוחני לא הי' לה).

השתתפות אנ"ש בה מעט מזעיר, לא רק שלא קבלה הישיבה מהם שום תמיכה כספית כמעט, כ"א גם השתתפות בההנהלה הרוחנית מעטים המה אשר באפשרי לעניינם...

(שנז)) בארכיון המחבר נמצאת טיוטה מפרטי-כל האסיפה שהתקיימה בנידון זה באור ליום ו' עש"ק פ' ראה תרצ"ו:

נתאספנו בבית הרב טעלושקין יחי', הרב סימפסאן, משה סלאווקין, והרב דזשייקאבסאן, מר סילבער ומר וואלף ומר ביגעלאייזן...

נתאספנו ע"ד השתתפות עבודת אגודת חב"ד בהקמת והפרחת ישיבת תורת אמת, ביחד עם הנהלת הישיבה הקודמים.

1) מחליטים - מנהלי ישיבת תורת אמת מסכימים ומחליטים שהנהלה הרוחנית של הישיבה תתנהג ברוחה והשפעתה של חסידי חב"ד, ע"י ועד מיוחד של אגודה, עם השתתפות העבודה של מתעסקי הישיבה עד עתה.

ההנהלה הכללית מתנהגת בעבודה משותפת של המנהלים הקודמים עם השתתפות באי כח מאגודת חב"ד.

2) ועד המיוחד של אגודת חב"ד מחליטים להשפיע על מר ישעיה גארבער לקבל ע"ע את הנ"ל בתור יושב ראש נכבד של הישיבה (מנהלי הישיבה מסכימים ע"ז) בתור נשיא נשאר על משרתו.

(שנח)) עד אז הי' רב בעיר יוטיקה, נ.י. בארכיון המחבר יש מכתב שכתב לו בג' פר' בלק תרצ"ו:

מצב הענין הקדוש שדברנו ... כאשר ידוע שכל דבר יקר וקדוש יש להם הרבה מונעים ומעכבים מסכים ומבדילים על אור יקר וקדוש שתתווסד ישיבה וחסידות ביחד באמעריקע, אשר מיום שנתווסדה לא זכתה לזה. ע"כ ידידי יקירי נא לכתוב לי תיכף מיד ותהתחזק בכל כחך, וגם אני בעזהשי"ת אתן לענין זה כל כחי וכשרוני.

ובג' לפר' שופטים כותב לו שוב:

מכתבו קבלתי ושמחתי מאד שיש לי איזה תקוה, מ"מ לבי מפחד ומסתפק אודות הענין הזה, כפי מכתבך הדבר הזה עוד בספק ... מ"מ אני מחזק בטחוני בה' שבודאי יעזור אותנו להוציא את הדבר הקדוש לפועל. וחפצתי לנסוע היום, אך כעת אני קצת חולה וצריך לי להיות בביתי איזה ימים, ובעזהשי"ת אחר השבת הבע"ל אסע לנ.י. ואז נדבר ביחד מה לעשות אודות הדבר הזה.