ספריית חב"ד ליובאוויטש

פתח דבר

ב"ה

הזכרונות המתפרסמות בזה, נכתבו ע"י הרב ר' ישראל דזייקאבסאן החל משנת תשי"ח, ע"פ הוראת כ"ק אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע אליו ביחידות שהתקיימה בב' מרחשון תשי"ח (א), והמשיך בכתיבתן במשך השנים תשי"ח-ט (ב).

בשנת תשכ"ד התחיל המחבר לפרסם קטעים נבחרים מזכרונותיו ברבעון "די אידישע היים". והמשיך בפרסומם עד לפטירתו בי"ז סיון תשל"ה.

בראשית שנת תשנ"ב עלה רעיון עריכת והדפסת הזכרונות לדיון. בני המשפחה ביקשו את הסכמתו של הרבי, אשר הואיל להשיב על כך:

הסכמה, ויתרה מזה נתינת יישר כח רב - ובפרט שבודאי ילמדו בקריאת הנ"ל כמה וכמה, ובמיוחד בנוגע לעסקנות נחוצה אמיתית ובמיוחד חב"דית.

לראשונה התחילו להכין ספר מיוחד על מאורעות חורף ת"ש. בספר הזה מסופרת ומתועדת התעסקות המחבר בהצלת כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע ובני ביתו ופמליתו, מווארשא הכבושה בידי הנאצים, ימ"ש. ספר זה נמצא עתה בדפוס.

בשנה שעברה נמסרה לידי עריכת הזכרונות של המחבר, המתפרסמות בזה בעזהי"ת.

* * *

בזכרונות האלו מספר אודות:

א) תקופת לימודיו בישיבת תומכי תמימים בליובאוויטש, שצעדרין, קרעמענטשוג וחרסון - בשנים תרס"ח-תר"פ.

ב) תקופת היותו אצל רבותינו בליובאוויטש, רוסטוב, לנינגראד, אירופה וארה"ב - בשנים תרס"ח-תרצ"ט.

ג) תקופת מגוריו בהומיל בשנים תר"פ-תרפ"ה, ויסוד הישיבה בה.

ד) תקופת מגוריו בנ.י. בשנים תרפ"ו ואילך, יסוד אגודת התמימים, ניהול אגודת חסידי חב"ד.

ה) ביקור כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע בארה"ב בשנים תרפ"ט-תר"צ.

ו) יסוד אחי תמימים ושליחות התלמידים ללמוד בישיבת תות"ל באטוואצק.

* * *

חלקים מהזכרונות האלו כבר התפרסמו א) בספר "תולדות חב"ד ברוסיא הסובייטית",

ב) בספר "תולדות חב"ד בארצות הברית", ג) ב"כרם חב"ד" גליון 3 עמ' 241 ואילך (ג).

ד) במאמרים ובהמשכים ברבעון "די אידישע היים", במשך השנים תשכ"ד-תשל"ה, בתרגום לאידיש או לאנגלית (ד).

לא בבת אחת כתב את הזכרונות האלו, כי אם פסקי פסקי, כפי אשר העלה בזכרונו. כל אימת שנזכר על איזשהו מאורע, רגיל הי' לרשום אותו במקום שעמד בו, בתור מאמר המוסגר; בין אם הוא קשור לנושא שמסופר עליו במקום אחר בספר הזה, ובין אם אינו קשור כלל לתוכן המסופר בספר. כל אימת שהזכיר אדם חשוב, תיאר גם אותו במקום שעמד בו, בתור מאמר המוסגר.

כל זה מקשה על הקורא את הזכרונות, כפי שנרשמו במקורן. מה גם שהסגנון שבו כתב, הוא לפעמים קשה לקריאה. לכן נערכו כאן הזכרונות, באופן שיוקל על הקורא:

א) הלשון והסגנון תוקנו קצת.

ב) הקטעים שבאו בדרך-אגב הורדו אל שולי הגליון.

ג) הקטעים שבאו שלא במקומם הועברו אל מקומם המתאים.

ד) לפעמים מספר בשני מקומות על אותו מאורע. שני התיאורים שולבו למקום אחד, המתאים יותר.

ד) נוספו חלוקת פרקים קטעים ופיסוק, כותרות וכותרות משנה.

ה) כמו כן נוספו הערות הבהרות וציונים בשוה"ג (באותיות אחרות וקטנות יותר).

ו) בעזבונו נשאר ארכיון של כעשרת אלפי מכתבים. חלק ניכר מהם קשור לנושאים שמסופר עליהם בזכרונות. רבים מהם נעתקו בהערות שבשולי הגליון, ולפעמים אף ניתן תצלומם.

ז) כמו"כ נוספו תמונות רבות הקשורות לנושאים שבספר הזכרונות, מתוך הארכיון שנמצא בעזבונו, ומתוך הארכיון שבספריה ועוד.

בתחלת הספר באים: א) תוכן הענינים. ב) רשימת התצלומים.

ובסופו:

א) בזכרונותיו אלו רשם את קורותיו משנת תרס"ז עד שנת תרצ"ט. את קורותיו מהשנים הבאות ת"ש-תשל"ה, לא הספיק לרשום. בסוף הספר נוספה השלמה וסיכום, שבה באו ציונים למקורות, שבהן אפשר למצוא אודות פעילותו בשנים הבאות.

ב) תצלומי אגרות כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע אל המחבר, מתקופת השנים תרפ"ו - תרח"ץ.

ג) תצלומי אגרות המזכיר הרב יחזקאל פייגין אל המחבר, מתקופת השנים תרפ"ו - תרפ"ח.

ד) תצלומי אגרות כ"ק אדמו"ר זי"ע נשיא דורנו אל המחבר, מתקופת השנים תרח"ץ - תרצ"ט.

ה) מפתח ענינים.

ו) מפתח מוסדות וארגונים.

ז) מפתח אנשים.

ח) מפתח מקומות.

* * *

תודה מיוחדת לבני המשפחה, על עזרתם בכל שלבי העריכה, ובמיוחד על אדיבותם במסירת הארכיון והתמונות.

שלום דובער לוין

ט"ו בשבט ה'תשנ"ו

ברוקלין, נ.י.


(א)) במלאת יובל שנים מעת הכנסו בפעם הראשון ליחידות אל כ"ק אדמו"ר הרש"ב נבג"מ (ביום ג' מ"ח תרס"ח), כפי שיסופר בפנים הספר.

(ב)) ראה פרק כב בתחלתו "יותר מל"ג שנה שאני פה", דהיינו משנת תרפ"ו עד שנת תשי"ט.

(ג)) בתוספת הערות וציונים, שהשתמשתי בהן בעת העריכה.

(ד)) לפעמים התפרסם שם תרגום חלקים מהזכרונות שלפנינו, ולפעמים תוארו שם מאורעות שלא באו בזכרונות שלפנינו. גם כאשר נראה מהסגנון שהוא תרגום הזכרונות שלפנינו באה שם לפעמים תוספת פרטים.

בהערות שבשולי הגליון ציינתי למאמרים אלו, והוספתי את תוכן ההוספות שבהם.

(א)) במלאת יובל שנים מעת הכנסו בפעם הראשון ליחידות אל כ"ק אדמו"ר הרש"ב נבג"מ (ביום ג' מ"ח תרס"ח), כפי שיסופר בפנים הספר.

(ב)) ראה פרק כב בתחלתו "יותר מל"ג שנה שאני פה", דהיינו משנת תרפ"ו עד שנת תשי"ט.

(ג)) בתוספת הערות וציונים, שהשתמשתי בהן בעת העריכה.

(ד)) לפעמים התפרסם שם תרגום חלקים מהזכרונות שלפנינו, ולפעמים תוארו שם מאורעות שלא באו בזכרונות שלפנינו. גם כאשר נראה מהסגנון שהוא תרגום הזכרונות שלפנינו באה שם לפעמים תוספת פרטים.

בהערות שבשולי הגליון ציינתי למאמרים אלו, והוספתי את תוכן ההוספות שבהם.