ספריית חב"ד ליובאוויטש

ק-א

וארא אל אברהם כו' באל שדי וגו'. <מבעש"ט> [שמעתי ממורי] דברים נוראים בענין מיתוק דינין ש"ך ופ"ר והמתקת הרהורים ע"י שם שדי וחלופו כה"ת, וגם שם הוי"ה בחלוף <כ"ו>. [ורשמתי ראשי פרקים בנייר בפ"ע, ובזה יבואר פסוק זה ג"כ והבן, והש"י יכפר]. . .


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

תוי"י שמות לו, ריש ע"ב (קלד, א)

וארא אל אברהם גו' – וארא ו, ג.

-----  הערות וציונים  -----

מיתוק דינין ש"ך ופ"ר – ראה לקמן סי' קס.

ע"י שם שד-י – ראה לקמן סי' ק-ב.

וחלופו כה"ת – שם הח' משם ע"ב (זח"ב ער, א. זו"ח שה"ש סח, ד), והוא האותיות שאחר שד-י למפרע. עיין שער מאמרי רשב"י ס"פ בשלח, ושם שער מאמרי רז"ל בביאור שבת קיט, ב ושם בהגהה ב.

וגם שם הוי' בחלוף – שהוא שם כוז"ו והוא האותיות שאחר הוי' (ראה זח"א כג, א וזח"ב רסא, ב) עיין רבנו בחיי פ' וישב לח, ה. ע"ח ש"מ ספי"ג. ולקמן סוף סי' קטו, ובהערות שם.

(כ"ו) – נראה שצ"ל כוז"ו.