ספריית חב"ד ליובאוויטש

ק-ב

<וכשיאור> [כשנתעורר] שמחה בעולם ידע שהיא מדת אברהם איש החסד [וכו']. וז"ש באל שדי, [כי שמעתי ממורי] פירוש אל שדי שאמר לעולמו די, כי העולמות היו יורדין ומתפשטין עד עמקי הקליפות, ופן ח"ו שלא יהיה אז מחמת עמקי הקליפות הרע גובר עד שאמר די כו', א"כ יש למתק ולהעלות כל ענינים לשרשן ע"י שם זה [והבן].


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

תוי"י שמות לו, ג (קלה, א)

כשנתעורר שמחה כו' – זח"א קטז, סע"א. אברהם איש החסד – זח"ג רלא, א. שם שב, א. בא-ל ש' – וארא ו, ג. פירוש . . שאמר לעולמו די – חגיגה יב, א. תנחומא מקץ י.

-----  הערות וציונים  -----

יורדין ומתפשטין עד עמקי הקליפות – ראה לקמן סי' קנב-א.

ולהעלות כו' ע"י שם זה – ראה לקמן סי' קב.