ספריית חב"ד ליובאוויטש

קא

וגם הקמותי את בריתי אתם [וגו'], <פי' הבעש"ט> [כי שמעתי ממורי] בא חבקוק והעמידן על אחת שנא' וצדיק באמונתו יחיה, כי מתחלה היה תענית יום א' מספיק לכמה דברים נוראים.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

תוי"י שמות לו, ג (קלה, א)

וגם הקמותי גו' – וארא ו, ד.  בא חבקוק כו' – מכות כד, א.  וצדיק באמונתו יחיה – חבקוק ב, ד.

-----  הערות וציונים  -----