ספריית חב"ד ליובאוויטש

קב

וארא אל [אברהם יצחק ויעקב] <האבות> באל שדי, שהוא סוד שש קצוות, ואכתי שמי ה' לא נודעתי, שיתן הדעת בכל דרכיך דעהו, שהוא דבר נפלא, [כמו ששמעתי ממורי דברים פרטיים בזה איך] <כי צריך ל>יתן הדעת בכל דבר גשמי ג"כ להעלותו ולקשרו ולחבר האהל להיות אחד [אמן נצח סלה ועד ודי בזה. וכדי להבינך זה אזכור אפס קצה ששמעתי ממורי] <וכן> בלומד דבר עמוק ואין מבין הוא <מדת> מלכות, וכשנתן דעת להבין וירד לעומקו, אז קישר וחיבר מלכות בבינה [ודפח"ח].


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

תוי"י ס"פ וארא לט, א (קמה, א)

וארא גו' ושמי ה' גו' – וארא ו, ג. בכל דרכיך דעהו – משלי ג, ו. ולחבר האהל להיות אחד – ע"פ תרומה כו, יא. בלומד דבר עמוק כו' – תקזו"ח צט, ב.

-----  הערות וציונים  -----

בכל דרכיך . . יתן הדעת בכל כו' – ראה רמב"ם הלכות דעות פ"ג. טושו"ע או"ח סי' רלא. לקמן סי' רפב-א. וראה צוה"ר סי' צח וצט.

בלומד דבר עמוק כו' – ראה לעיל סי' סז-א ובהערות שם.

וכשנתן דעת כו' בבינה – להעיר מתקו"ז יג, ריש ע"ב שכינתא עלאה (בינה) דאיהי תורת חסד ובה לב מבין. וראה לעיל בהערות לריש סי' פב.