ספריית חב"ד ליובאוויטש

קג

[ששמעתי ממורי בסוד] אחור וקדם צרתני, כשהוא <בגשמיות> בסוד אחור, אח"כ כשחוזר ועולה למדריגה הנק' קדם מעלה גם אותן המדריגות הנק' אחור, [וזהו אחור] וקדם צרתני [ודפח"ח].

וז"ש ראה חיים עם אשה [אשר אהבת], <דאפי'> [כי] עם האשה, [שהם מדריגות תחתונות] <שהם> [כגון] ספורים ודבורי ועסקי גשמיים, <ראה חיים, פירוש להעלות הדבורים ושיהיו בקדושה> [יכול לעשות מזה מיין נוקבין ע"ד הנ"ל, וממשיך עי"ז מוחין הנקרא חיים].


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

תוי"י שמות לו, ב (קלד, ב)

אחור וקדם גו' – תהלים קלט, ה. ראה חיים גו' – קהלת ט, ט.

-----  הערות וציונים  -----

ראה לקמן סי' שפד. רג"כ סי' קלט וקפד.

עם האשה כו' כגון ספורים כו' – ראה לעיל סי' לב-ב ועה, ולקמן סי' קנט ושפד.