ספריית חב"ד ליובאוויטש

קד

<מהבעש"ט> ואלה שמות <בני ישראל> [וגו'], [דשמעתי ממורי] כמו שתפיסת הגוף הוא בגשמי שאוחז בגופו, כך תפיסת הנשמה הוא ע"י קריאת שמו, גם בישן ניער משנתו בקראו שמו.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

תוי"י שמות לז, ריש ע"ד (קלט, א)

ואלה שמות גו' – שמות א, א.

-----  הערות וציונים  -----

ראה צ"פ פ' שמות ו, סע"ג (לה, ב): קבלתי ממורי זל"ה כי השם של האדם היא הנשמה, ונתן מופת לזה כאשר האדם ישן ובקראו שמו הוא נתעורר וכו', וכעין זה מפורש בזוהר (זח"א כ, ב) אדם מלגאו והגוף נקרא בשר אדם וכו' יעו"ש. ועיין מדל"י סי' רמד (רנו), ובאו"ת פ' בראשית סי' יד ביתר אריכות. ועיי"ע קונטרס תשובות וביאורים לכ"ק אדמו"ר זי"ע סי' א. (ובאג"ק ח"א סי' קנד).