ספריית חב"ד ליובאוויטש

קו

ופרעה הקריב. <פי' הבעש"ט> [והנה קבלתי ממורי], כשהרע הוא גורם טוב נעשה כסא אל הטוב והכל טוב גמור, כמעט ביטול הקליפות מעין העתיד. הגם שיש בזה דברים עמוקים לענין מ"ז וכו', ודי בזה. [ואפשר שזהו כוונת חז"ל] <ושארז"ל> אליעזר עבד אברהם ע"י הטובה שעשה לאברהם אבינו יצא מכלל ארור ונכנס לכלל ברוך, והכוונה ע"ד הנ"ל, [והבן].


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

תוי"י בא מג, ג (קסא, א)

ופרעה הקריב – בשלח יד, י. אליעזר עבד אברהם כו' – בר"ר ס, ז.

-----  הערות וציונים  -----

ראה לעיל סי' כו וע. לקמן סי' קפח ובהערות שם.