ספריית חב"ד ליובאוויטש

קז

[ושמעתי בשם מורי] טעם לענג החומר בשבת הוא מצוה, שעי"ז יוכל הצורה לשמוח יותר בדביקות הש"י, והוא עפ"י משל לבן מלך שבא לו כתב מאביו בהיותו בשבי כו' [ודפח"ח].


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

תוי"י בא מג, ד (קסב, א)

לענג החומר בשבת הוא מצוה – שבת קיח, ב ואילך. רמב"ם הל' שבת פ"ל.

-----  הערות וציונים  -----

המשל הובא לקמן סי' שצב ובהערות לסי' שח, ובכמה מקומות בתוי"י ביתר אריכות. ועיין מדל"י סי' קז (קיח) בהרחבת הביאור (קטע משם הובא לקמן סי' שצה-ב). לתוכן סימן זה רג"כ לקמן סי' רצה.