ספריית חב"ד ליובאוויטש

קט

<מהבעש"ט> [שמעתי ממורי] מי שרוצה לפטור מהצר והמיצר והוא נוסע אחריו, משל לאשה יולדת שהלכה למקום אחר לפטור מחבלי הלידה והצער הולך אחריה. ועצה היעוצה שיתפלל להש"י ויפטר מהצער. וז"ש מן המיצר קראתי יה ענני במרחב יה [ודפח"ח].

וז"ש והנה מצרים נוסע אחריהם, אז הבינו זה, לכך ויצעקו בני ישראל אל ה'. ובאמת נאמר אז כאשר ראיתם את מצרים היום לא תוסיפו לראותם עוד עד עולם.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

תוי"י בשלח מז, סע"ב (קעה, א)

מן המיצר גו' – תהלים קיח, ה. והנה מצרים גו' ויצעקו גו' – בשלח יד, י. אשר ראיתם את מצרים גו' – בשלח יד, יג.

-----  הערות וציונים  -----