ספריית חב"ד ליובאוויטש

קי-אטז

[בפסוק ויהי בשלח פרעה את העם ולא נחם דרך וכו'. הביאור] כי אדם עולם קטן, ויש בו פרעה ומצרים וכו' והורה הכתוב סדר התשובה שיהיה בהדרגה להסיב דרך ולא בפעם א', [בדרך התשובה להתקרב אליו ית' בפעם א', כי זה לסבה] שיתבטל מכל וכל, [רק בשקידה רבה וכו' ובזה יובן].


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

תוי"י בשלח מז, רע"ג (קעה, סע"א)

ויהי בשלח פרעה גו' – בשלח יג, יז. אדם עולם קטן – תנחומא פקודי ג.

-----  שולי הגליון  -----

טז) קטע זה צ"ל סימן בפ"ע, ולפני כל סי' קיב, ובכש"ט הכניסו שלא במקומו (בהשמטת כמה מלים) בתוך סי' קיב.

-----  הערות וציונים  -----

כי האדם עולם קטן ויש בו כו' – ראה לקמן סי' שצג, כמו שלימד הבעש"ט וכו' שאומרים כל תלמידי הבעש"ט ז"ל בשמו שכל התורה צריך להמצא תמיד וכו'. ולקמן סי' שב-ב שהוא בכל אדם ובכל זמן, וכן במדל"י רס"י ד (ג) כי הנה התורה היא תמידית בכל דור ודור כו'. ובאו"ת ר"פ ויצא, רס"י לח, שהתורה היא קדומה כו' שסיפור המעשה הזאת היא ההוה תמיד וגם באדם הנקרא עולם קטן יש בו ג"כ כו'. וראה עוד לקו"י סוף סי' סד. וענין זה מוזכר פעמים רבות בספרי בעל התוי"י (ראה לקמן בהערות לסי' קטו).

ויש בו פרעה ומצרים – אולי כונתו למש"כ בלקו"ת להאריז"ל פ' וישב ופ' שמות דפרעה הוא היצה"ר (וכן בזח"ב סז, ב), ומצרים הוא מיצר הגרון אלא מצד האחוריים. ולהער מתניא פמ"ז בענין יציאת מצרים בכל יום ויום. ראה ג"כ לקמן בהערות לסי' קטו.

שיהיה בהדרגה כו' – להעיר מלקמן סי' רנט וסוף סי' רפא. צוה"ר סי' לב וסה. לקו"י סי' מט וקעה. מדל"י סי' קלח (קמו בסופו).