ספריית חב"ד ליובאוויטש

קי-גיח

(נודע שהאדם מורכב מחומר וצורה שהוא הנשמה והגוף. והנה הנשמה תתלהב תמיד לידבק בקונה, רק סיבב החומר מפסיק הדביקות ומתאוה גם לחומריים משגל ואכילה <ושתיה> שהיא ג"כ צורך גבוה לברר ניצוצין וכיוצא בזה, כ"א לזמנים ידועים יכול לגבור הצורה על החומר לידבק בו ית' בסוד והחיות רצוא ושוב, ונקרא קטנות וגדלות, וכמו ששמעתי [ממורי] <הבעש"ט> [בזה] סוד הצמצום שהוא מיניה וביה, וסוד ג' רישין [ודפח"ח]).


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

תוי"י ר"פ יתרו מח, ב (קעח, א)

והחיות רצו"ש – יחזקאל א, יד. מיניה וביה – בר"ר כא, ה.

-----  שולי הגליון  -----

יח) בכש"ט קטע זה בחצ"ע ואינני יודע טעם לזה.

-----  הערות וציונים  -----

לברר ניצוצין – ראה לעיל סי' נג ובהנסמן שם בהערות.

בסוד והחיות רצו"ש – ראה לעיל סי' לד וצ. לקמן סי' קכא, קס, קעח, שנו, שסד ושצד.

קטנות וגדלות – ראה לעיל סי' י, לז, עז וצ. לקמן סי' קכא, קכג, קלט, קנב, רב, ריז-א, שנו, שסו ושצד.

סוד הצמצום שהוא מיניה וביה – ראה לעיל סי' נא וצח. וראה תניא פכ"א, ושם שהיוה"א שלהי פ"ז.

וסוד ג' רישין – ראה לקמן סי' קסא וקסד-ב. וראה תוי"י פ' ויחי לה, ב בהג': מ"ש חז"ל אע"פ שאלו אוסרין ואלו מתירין אלו ואלו דא"ח, וכי אפשר זה, ושמעתי (ראה לעיל סי' נא-א) כי בששה קצוות יש ימין ושמאל, משא"כ בג' ראשונות הכל אחדות אחד, וז"ש אלו ואלו דא"ח הנקרא בינה סוד ג"ר והבן. והנה נודע כי הב"ד הם סוד ג' רישין וכאשר שמעתי ממורי, עיין בקו"א (לקמן סי' קסא וקסד-ב), א"כ כל בי"ד מישראל יכול להעלות בשרשן לעשות מן שמאל ימין ונעשה הכל אחדות א' וכו'.