ספריית חב"ד ליובאוויטש

קיא-ב

כשנופל עליו איזה שמחה ידבק בשמחתו יתברך [ולדבק בו], שהוא שורש הכל, [וכאשר קבלתי ממורי שאם יראה מחשבות זרות, אם מענין הרהורי תאות המשגל ידבק בשרשו שהוא חסד, וכיוצא בזה, וכבוד ה' הסתר דבר, ודפח"ח].


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

תוי"י יתרו נ, סע"א (קפה, א)

-----  הערות וציונים  -----

ראה לקמן סוף סי' קמו, ורג"כ לעיל סי' לט ובהערות שם.

וכבוד ה' הסתר דבר – ראה מה שהארכתי בזה בסוף ההערות לסי' לט.