ספריית חב"ד ליובאוויטש

קיב

<מהבעש"ט ז"ל> [מבואר בכתבי האר"י זלה"ה שאין תפלה של יום זה דומה לתפלת יום אחר עד ביאת המשיח, וזהו כוונת המשנה ברכות העושה תפלתו קבע אין תפלתו תחנונים יעו"ש. ושמעתי בשם מורי מופת על זה מן] מ"ז שבאין לאדם באמצע תפלתו <הם> מסוד השבירה ורפ"ח ניצוצין שצריך האדם לברר בכל יום, והם [באין] שיתקן אותם ולהעלותם. ואין מ"ז של יום זה דומה למחשבה <זרה> של מחר, והוא בחון למי שנותן לב על זה. <ופי' הבעש"ט> [וכאשר שמעתי ממורי] איך יתקן מ"ז, אם הוא הרהורי נשים, יכוין להעלותן [ולדבקן] בשרשן שהוא חסד, בסוד ואיש אשר יקח את אחותו חסד הוא, ומחשבת ע"ז פגם בתפארת ישראל, ודי בזה.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

תוי"י ויקהל סז, ד (רנא, א)

בכתבי האר"י זלה"ה – פע"ח שער התפלה פ"ז. שער הכונות, סדר שבת, בתחילתו. המשנה ברכות – דף כח ע"ב. ואיש אשר יקח גו' – קדשים כ, יז.

-----  הערות וציונים  -----

ראה לקמן סי' רנג. וראה לעיל סי' לט ובהערות שם.

בסוד ואיש כו' – מבואר בשם הבעש"ט במאור עינים פ' מקץ, ד"ה הבעש"ט, ושם פ' שמיני, ופ' פנחס ד"ה וזה ואיש אשר.