ספריית חב"ד ליובאוויטש

קיג-א

<מהבעש"ט> [שמעתי ממורי] כשרוצין ליפרע העונש למי שהוא ראוי לעונש, אזי נוטלין ממנו מדריגת הבטחון, ע"כ ראוי להתפלל לפניו ית' שיתחזק בבטחון בו ית' [ודפח"ח].


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

תוי"י משפטים נו, ב (רח, ב)

-----  הערות וציונים  -----

נשנה לקמן סי' שפב עם ההמשך אשר בתוי"י.