ספריית חב"ד ליובאוויטש

קיג-ב

[דשמעתי בשם הרה"מ מו' מנחם מענדל מה שנזכר בזהר] זכאה מאן דאחיד בידא דחייבא [וכו'], דאין הכוונה לומר להם דברי מוסר כדי שישובו [וכיו"ב], דא"כ שמא לא ישמעו לו ולא עלתה בידו כלום. ועוד, דזה כלל גדול בכל פעולותיך שתעשה לש"ש תראה שתהיה מיד בעשותך הדבר יהיה בו עבודת השם, הן באכילתו, שלא יאמר שיהי' כוונת אכילתו לש"ש שיהיה לו כח אח"כ לעבודת הש"י, הגם שזה ג"כ כוונה טובה, מ"מ עיקר השלימות שיהיה בו עובדא לש"ש מיד, והיינו להעלות ניצוצין <קדישין> . . . וה"ה לכל מעשי האדם יהיו עד"ז [ישמע חכם ויוסף לקח].

וא"כ באומר [דברי] מוסר ותוכחה לבני עירו יראה לקשר א"ע תחלה בו ית', ואחר כך יראה לדבק ולקשר א"ע עמהם מצד האחדות והתכללות, כי שורש אחד להם לראשי הדור עם בני דורו. וכשעושה כך אז ה' אלקיו עמו ויעל עמהם לדבק אותם בו ית'. וז"ש דאוחז בידם להעלותם, וא"כ עושה פעולה מיד באמירתו להם תוכחה ומוסר לעם בני ישראל [ודפח"ח].

<וכמ"ש הבעש"ט> [וכן שמעתי זה הדרך ממורי] בענין התפלה להעלותם ג"כ <עד"ז>.

[. . . ונראה לי] שזה [פירוש] ראיתי בני עליה והם מועטים, [ר"ל שיהיה יכולת בידם להעלות א"ע עם בני דורו ולדבקם ע"י תפלה או מוסר בו ית' הם מועטים].


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

תוי"י משפטים נט, ב (ריט, ב)

זכאה מאן כו' – זח"ב קכח, ב. ישמע חכם גו' – משלי א, ה. ה' אלקיו עמו ויעל – ע"פ דה"ב לו, כג. ראיתי בני עלי' כו' – סוכה מה, ב.

-----  הערות וציונים  -----

דשמעתי בשם כו' – והובאו דבריו באופן תמציתי לקמן סי' רנא-ב. ובצ"פ ר"פ ויקהל קיז, ד (תטו, א): ושמעתי מהרה"מ מוהר"ם כי המוכיח בשער בת רבים בדברי תוכחת מוסר אינו רק בדברים לבד, שאם לא ישמע לו לא פעל מאומה, רק שיעשה מעשה לחבר א"ע עמו ולהעלותו, וזהו זכאה מאן דאחיד בידא דחייבא וכו' ודפח"ח.

דזה כלל גדול כו' – ראה לקמן סי' רכ-א, רפב-א ושיא. צוה"ר סי' יא וקכז.

הן באכילתו כו' להעלות כו' – ראה לקמן סי' קצד.

לקשר עצמו תחלה בו ית' – ראה לקמן סי' קלא, רנא, רסב וש.

לדבק ולקשר א"ע עמהם כו' – ראה לקמן סי' קלא, רנא ושפט.

מצד האחדות והתכללות כי כו' – ראה לעיל סי' נד ופט, לקמן סי' קכה ושע. ועיין לקו"ת להאריז"ל פ' קדשים, מצות ואהבת לרעך כמוך. לקו"ת לאדה"ז ר"פ נצבים.

וכן שמעתי זה הדרך ממורי כו' – ראה לקמן סי' שעג. רג"כ לעיל סי' ח וצג, ולקמן סי' שנח.