ספריית חב"ד ליובאוויטש

קיד

[שמעתי בשם מורי] ביאור משנה קדשי קדשים שחיטתן בצפון וקדשים קלים בכל מקום, שהיצר הרע בא אל התלמידי חכמים בדמות יצר הטוב לעשות מצוה, משא"כ להמוני עם [ודפח"ח].


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

תוי"י כי תשא סו, סע"ג (רמו, ב)

קדשי קדשים כו' – זבחים מז, א. וקדשים קלים כו' – זבחים נה, א.

-----  הערות וציונים  -----

שהיצה"ר בא אל הת"ח כו' – להעיר מסוכה נה, א ואת הצפוני גו' זה יצה"ר כו' ובת"ח יותר מכולם (ראה נצח ישראל למהר"ל פ"ב), וראה זח"ג קי, רע"א.

בדמות יצה"ט כו' – ראה לעיל סי' עח-א ועח-ב. צוה"ר סי' קיז וקכד.