ספריית חב"ד ליובאוויטש

קטז

<מבעש"ט> אם לא תדעי לך היפה בנשים צאי לך בעקבי הצאן, [דשמעתי בשם מורי זלה"ה] <ע"פ> ביאור משנה איזהו חכם הלומד מכל אדם, ע"פ משל המסתכל במראה יודע חסרונו כו', כך ברואה חסרון זולתו יודע שיש בו שמץ מנהו וכו' [ודפח"ח].


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

תוי"י פקודי ע, א (רנט, א)

אם לא תדעי גו' – שה"ש א, ח. איזהו חכם כו' – אבות פ"ד מ"א.

-----  הערות וציונים  -----

ראה לעיל סי' פט, ולקמן סי' שב-א ושסג. ובהוספות סי' קעו מס' מאור עינים ר"פ חקת, ובהערות שם. להעיר מקידושין ע, א כל הפוסל כו'.